Истраживачи у научном звању
Проф. др Бранислав Ђорђевић Проф. др Бранислав Ђорђевић
ванредни професор

Проф. др Бранислав Ђорђевић директор је Института за међународну политику и привреду од јануара 2015. године. Главна област његовог научног интересовања је међународна безбедност.
Главни је и одговорни уредник Међународних проблема, најстаријег научног часописа у региону посвећеног међународним односима. Докторску дисертацију Војна мисао модерне српске државе као исходиште савремене ратне вештине одбранио је на Војној академији у Београду (1999), на којој је претходно магистрирао (1991) и дипломирао (1981).
Проф. др Ђорђевић је до 2007. године био у професионалној војној служби, коју је завршио у чину пуковника. Током војне каријере био је начелник (директор) Института за стратегијска истраживања Министарства одбране (некадашњи Институт ратне вештине), радио у Кабинету Начелника Генералштаба, а био је и на трупним дужностима у јединицама ЈНА. Школу националне одбране (генералштабни ниво) завршио је 2000. године. Проф. Ђорђевић био је наставник на предметима из уже научне области „Безбедност” на Факултету за пословне студије и право, директор Центра за стратешке студије и наставник на предметима из уже научне области „Безбедност” на Академији за дипломатију и безбедност, као и директор Института за нове технологије Мегатренд универзитета, Београд.
Аутор је и коаутор петнаест монографија и стотинак научних радова у водећим научним часописима и зборницима радова. Учествовао је по позиву на више десетина научних скупова у земљи и иностранству. Био је руководилац више научноистраживачких макропројеката. За допринос научноистраживачкој делатности, добитник је друштвених признања Републике Србије „Драгојло Дудић” за 1998. и Златне плакете „Војвода Живојин Мишић” за 2001. годину.

e-mail:
bdjordjevic@diplomacy.bg.ac.rs
ванредни професор  
др Душко Димитријевић Др Душко Димитријевић
Научни саветник

Душко Димитријевић je током научноистраживачке каријере посветио нарочиту пажњу истраживањима из области међународног јавног права, међународних односа, међународне политике и међународних организација. До сада је објавио преко сто научних радова у реномираним домаћим и страним часописима, пет монографија и био је уредник у више тематских зборника међународног и водећег националног значаја. Држао је предавања на последипломским студијима Правног факултета и на Дипломатској академији Министарства спољних послова и учествовао је у више наврата у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација на Правном факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Члан је Удружења правника Србије и Удружења УН. Активно учествује у раду Удружења за међународно право Србије као огранка светског Удружења за међународно право (International Law Association). Главни је и одговорни уредник научног часописа Европско законодавство.
У периоду од 2006–2007. године, радио је на пословима помоћника директора за научни рад Института. У периоду од 2008. до 2009. године радио је на пословима вршиоца дужности директора, а од 2009-2014. године, обављао је и функцију директора Института. Др Димитријевић је био руководилац и члан више научноистраживачких пројеката. Руководио је Пројекатом Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије бр. 149002Д: Србија и савремени свет—перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници, из програма основних истраживања за период од 2006–2010. године. У име Института за међународну политику и привреду из Београда заједно са Европским институтом из Софије током 2010. године, координирао је пројектом Европске уније: Debating Serbia's European future - the voice of civil society in decision making. Почев од 2012. године, координира пројектом са Економским институтом из Москве: Проблеми уређења трговинских и инвестиционих веза између Русије и Србије, у оквиру међународне сарадње успостављене између Српске академије наука и уметности и Руске академије наука. Члан је пројектног тима Института за међународну политику и привреду из Београда и Института за међународну економију и политику из Пекинга на пројекту: Економски односи Кине са регионом Југоисточне Европе. Тренутно руководи Пројектом Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије бр. 179029: Србија у савременим међународним односима: Старешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти, из програма основних истраживања.


научни саветник  
Проф. др Перо Петровић Др Перо Петровић
Редовни професор, научни саветник

Перо Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године.
Докторирао на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1994. године, магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1982. године где је и дипломирао, 1978. године.
У истраживачком и научним звањима је од 1985. године и у више наврата је био председник Научног већа.
Главне области његовог академског (научног) изучавања и ангажовања су: међународни економски односи, међународне финансије, међународни маркетинг и менаџмент, привредни и регионални развој, предузетништво и туризам. У истраживачком и научном звању био је запослен у Институту за унапређење робног промета и Институту за спољну трговину. Као ванредан и редован професор био је ангажован на Природно-математичком факултету (Нови Сад) и Географском факултету у Београду (државни Универзитети), па на Факултету за услужни бизнис (Нови Сад), ФЕПН (Београд), Универзитету за пословне студије (Бања Лука) и Европском универзитету (Београд).
Објавио је 15 самосталних и 6 коауторских научних монографија, учествовао је са рефератима на преко 250 домаћих и међународних научних конференција, објавио је преко 300 научних чланака у домаћим и иностраним часописима (12 радова са СЦИ и ЕСЦИ листе). Аутор је три универзитетска уџбеника. Од 1985. до 2015. године ангажован је на фундаменталним пројектима финансираних од стране Министарства, а једно време био је и руководилац Макропројекта. Члан је редакција у шест домаћих и међународних часописа. Ванредни је члан Научног друштва економиста Србије.
Био је у два мандата члан Матичног одбора Министарства за науку и технологију Републике Србије. Говори француски језик а служи се енглеским и италијанским језиком.

e-mail:
pera@diplomacy.bg.ac.rs
pbp954@gmail.com
научни саветник  
др Драган Петровић др Драган Петровић
научни саветник

Др Драган Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду у Београду, где се у оквиру проучавања међународних односа посебно бави Русијом и постсовјетским простором и Француском. Петровић је гостујући професор на Универзитету у Нижњем Новгороду, (Русија), a држао је предавања по позиву и на московском МНЭПУ универзитету и био ангажован у настави на основним, специјалистичким и мастер студијама на више факултета у Београду.
Петровић је радио у Институту за политичке студије, где се бавио политичким системом (домаћим и међународним), међународним политичким односима и политичком, економском и културном историјом. Дипломирао је на Универзитету у Београду и то на Економском факултету (1999), Филозофском (Одсек за социологију и Одсек за историју, 2000) и на Факултету политичких наука (2002). Постдипломске студије је завршио на Географском факултету Универзитета у Београду и одбранио магистарску тезу Развој и размештај индустрије Београда у XIX и XX веку (2003).
Постдипломске студије је завршио и на Факултету политичких наука Универзитета у Београду и одбранио магистарску тезу Француско-југословенски односи у време Алжирског рата 1952–1964. (2008). Докторирао је на Природно математичком факултету Универзитета у Новом Саду, област Политичка географија, са темом Русија на почетку ХХI века – геополитичка анализа (2007) и на Филозофском факултету истог универзитета у области Историја Југославије са темом Југословенска политичка јавност и СССР 1922–1941 (2015).
Аутор је више од 120 објављених научних радова у научним часописима, зборницима радова са међународних и националних скупова и тематских зборника, енциклопедијских јединица. Објавио је 31 научну монографију и коаутор је књиге Romanian population in Vojvodina within the Serb-Romanian relations (2015). Говори француски језик, а користи се енглеским и руским.

e-mail:
draganp@diplomacy.bg.ac.rs
http://netmedija.com/draganpetrovic/2017/04/20/naucna-biografija-dr-dragana-petrovica/
научни саветник  
Проф. др Драгољуб Тодић Др Драгољуб Тодић
Редовни професор (научни саветник)

Драгољуб Тодић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2012. године. Главне области његовог академског интересовања су политика и право животне средине, политика и право животне средине Европске уније, ЕУ интеграције, одрживи развој, међународно право, право ЕУ, јавна управа, људска права и право миграција. Био је професор на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета (сада Факултет за право, јавну управу и безбедност) и Факултету за међународну економију (2001–2012). Пре тога био је запослен у савезним органима надлежним за послове животне средине. Члан је уређивачког одбора два часописа које издаје ИМПП – Европско законодавство и Review of International Affairs. Такође, члан је уређивчког одбора часописа Asian Social Science (Торонто, Канада). Био је уредник часописа Review of International Affairs (2013). Члан је Српског удружења за међународно право и више невладиних организација које се баве питањима животне средине и европских интеграција. Драгољуб је докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду (2001) на катедри за међународно право, где је и магистрирао (1991). Дипломирао је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду (Одсек за међународне односе). Аутор је неколико монографија, два уџбеника и више од сто педесет чланака и других краћих радова.

e-mail:
d.todic@diplomacy.bg.ac.rs, или dtodic@ymail.com
редовни професор  
Проф. др Добрица Весић Проф. др Добрица Весић
виши научни сарадник

Добрица Весић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од 2007. године. У средишту његовог академског интересовања су економија и право, менаџмент и маркетинг, предузетништво, приватизациони процеси и глобализација.
Завршио је Правни факултет, Универзитета у Београду, 1979. године, положио правосудни испит 1983. године. Магистарске студије је завршио 1999. године и докторирао 2000. године на Факултету за менаџмент „Браћа Карић”.
Изабран је за ванредног професора на Универзитету Привредна академија Нови Сад, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 2012. године.
Заменик је главног и одговорног уредника научног часописа „Европско законодавство”. Аутор је четири монографије из области менаџмента.
Учествовао је на више међународних научних конференција и објавио је значајан број научних и стручних радова у земљи и иностранству.

e-mail:
dobrica@diplomacy.bg.ac.rs
виши научни сарадник  
Проф. др Катарина Закић Проф. др Катарина Закић
Ванредни професор

Катарина Закић ради у Институту за међународну политику и привреду од септембра 2018. године, a поље њеног основног академског интересовања су менаџмент и интеркултурни менаџмент и пословна пракса и економија у НР Кини. Катарина је октобра 2017. године стекла звање ванредног професора на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета, и током рада на поменутом факултету предавала је следеће предмете: Менаџмент, Организационо понашање, Стратегијски менаџмент и Интеркултурни менаџмент, на свим нивоима студија. Од 2013. до 2018. године обављала је дужност директора Кинеског центра, а од 2017. до 2018. године била је проректор за међународну сарадњу на истом универзитету. Катарина је 2011. године одбранила докторску дисертацију „Особеност менаџмента у Азијско-пацифичком региону – прожимање искустава истока и запада: case study Хонг Конг” на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета. Магистрирала је 2007. године на Геоекономском факултету истог универзитета, док је основно академско образовање стекла на Економском факултету Универзитета у Београду (2001). Катарина је добитница кинеске стипендије Visiting China за 2014. годину, коју јој је доделио Ханбан, и том приликом је боравила на престижном кинеском универзитету Нанкаи у граду Тјанђин. Такође је добила стипендију Министарства културе НР Кине Visiting Program for Young Sinologist 2016, а студијски боравак је реализован у граду Xi′an. Говори енглески језик.

e-mail:
katarina@diplomacy.bg.ac.rs
ванредни професор  
др Ненад Васић Др Ненад А. Васић
Научни сарадник

Ненад Васић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Основна подручја његовог академског интересовања су југоисточна Европа, проширење Европске уније и политика према суседству, међународни односи, јавна дипломатија, лобирање, теорија сукоба, управљање кризама и мирно решавање криза. У Институту за српску културу у Лепосавићу радио је као истраживач и био вршилац дужности директора, а на Факултету политичких наука Универзитета у Београду помагао је у извођењу наставе. Ненад је био ангажован у аналитичком тиму Београдског медија центра, док је у својству независног консултанта био повремено ангажован у две Владе Републике Србије, једној мултинационалној компанији и банци. Аутор је и коаутор више монографија и стручних чланака. Прву докторску дисертацију „Културна дипломатија у Србији почетком двадесет првог века” одбранио је на Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета 2010. године, а другу 2014. године из историје међународних односа, балканистике и политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему „Национална држава у политичким идејама о ‘Великој Србији’ и ‘Великој Албанији’”.

e-mail:
nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Михајло Вучић Др Михајло Вучић
Научни сарадник

Михајло Вучић је запослен у Институту од 2011. године, а основне области његовог истраживачког интересовања су међународни судови и арбитраже, међународно кривично право и употреба силе, заштита животне средине, међународно инвестиционо право. Михајло је заменик главног уредника часописа The Review of International Affairs и координатор „Амбасадорског форума”. По образовању је доктор правних наука, a докторирао je 2015. године на теми међународног права заштите и управљања водним добрима на Правном факултету Универзитета у Београду. Мастер права европских интеграција стекао је 2009. године одбранивши рад на тему „Правни оквир спољне и безбедносне политике Европске уније” на истом факултету, где је завршио и основне студије. Мастер међународног јавног права стекао је 2008. године на Универзитету у Кембриџу. Усавршавао се на Хашкој академији за међународно право (2018). Ангажован је као доцент на Факултету за дипломатију и безбедност Универзитета Унион-Никола Тесла на предметима Европске интеграције и Међународно јавно право. Говори енглески, француски и немачки језик.

e-mail:
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Небојша Вуковић Др Небојша Вуковић
Научни сарадник

Небојша Вуковић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од августа 2016. године. Основне области његовог интересовања су геополитика, геостратегија, политичка географија, америчка глобална стратегија, сукоби на Балкану и спољна политика Руске Федерације. Вуковић је докторску дисертацију о теоријским правцима у руској геополитичкој мисли одбранио 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду, а магистрирао је 2006. године на Одељењу за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду на теоријама америчког геополитичара Николаса Спајкмана. Небојша је дипломирао 1998. године на смеру за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. До 2016. године је радио као професор филозофије у више средњих школа. Вуковић је аутор монографске студије Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка геополитика и више научних радова из поменутих области.

e-mail:
nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Јелица Горданић Јелица Горданић, др
Научни сарадник

Јелица Горданић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. На истом факултету је 2011. године стекла диплому мастера права. Области њеног академског интересовања су право међународних организација и људска права. Члан је редакције и секретар часописа Review of International Affairs и асистент координатора Амбасадорског форума. Објавила је десетак научних радова и приказа, и учествовала у организацији више научних конференција. Докторирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2017. године са темом „Потребе и могућности реформисања надежности и положаја Генералне скупштине у институционалној структури Уједињених нација“.

e-mail:
jelica@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Иван Дујић Др Иван Дујић
Научни сарадник

Иван Дујић ради у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП) од 2004. године. Његовa подручја интересовања су глобализација, процес националних и (под)регионалних интеграција држава Новога света, посебно Латинске Америке, и упоређивање процеса интеграција у Европи и Србији. Докторску дисертацију Идеје Симона Боливара о латиноамеричкој интеграцији кроз призму савремених међународних односа Дујић је одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2014. године. Академско звање мастер из области латиноамеричких студија стекао је 2012. године на Факултету друштвених наука (Катедра за политику и међународне односе) Универзитета у Абердину, Велика Британија, а академско звање магистра правних наука 2008. године, на Правном факултету Универзитета у Београду (Катедра за међународно јавно право и међународне односе). Аутор је научних радова објављених у и изван ИМПП-а, као и монографија Србија и Панамски канал као кључ за светски поредак од 1850. до 2000. године (2010) и Нови свет и Европа: од почетка процеса глобализације до глобалне финансијске и миграционе кризе (2017). Дујић је члан уређивачког одбора часописа Међународна политика.

e-mail:
ivan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Анђела Ђукановић Др Анђела Ђукановић
научни сарадник

Анђела Ђукановић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Основне области њеног академског интересовања су људска права, а посебно европски стандарди заштите људских права. Завршила је магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године у области међународног јавног права и одбранила са одликом магистарску тезу Забрана ретроактивности кривичног закона у пракси Европског суда за људска права. Докторирала је 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду са одликом на тему Европски стандарди у области биомедицине –право на интегритет личности.

e-mail:
andjela@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Александар Јазић Др Александар Јазић
Научни сарадник

Александар Јазић је научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2011. године. Његове главне области интересовања су локална самоуправа, цивилна заштита, пропаганда, тероризам, међународне организације и јавна дипломатија.

Александар је докторирао на тему Систем локалне самоуправе у државама Вишеградске групе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2012. године. Магистарски рад Пропаганда у спољној политици из Међународних студија одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Дипломирао је политичке науке на смеру Политикологија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Јазић је био заменик координатора билатератлног пројекта „Утицај политике условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији“ (2012-2014) који су реализовали ИМПП и Универзитет Комениус (Comenius University) из Братиславе, Словачка. Такође, Александар је учествовао на пројекту Вишеградске групе (2011) чији је крајњи резултат била књига под називом Две деценије вишеградске сарадње – одабрана В4 библиографија.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених темама локалне самоуправе, цивилне заштите, пропаганде, међународних организација, тероризма и јавне дипломатије. Поред тога, аутор је три монографије. Александар је био главни уредник зборника радова под насловом Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24 и ко-уредник зборника радова под насловом Србија, регион и Европска унија. Јазић је члан Уређивачког одбора Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП.

e-mail:
jazic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Слободан Јанковић Др Слободан Јанковић
Научни сарадник

Слободан Јанковић је научни сарадник, начелник Центра за суседне земље и Средоземље у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2006. године. Његове главне области интересовања су блискоисточна политика, односи између великих сила и земаља Блиског истока и Северне Африке, блискоисточни мировни процес, италијанска политичка историја као и питање граница на Балкану. Јанковић је одржао предавања на теме Балканске политике, историје теорија Међународних односа и Мировних студија на Факултету политичких наука Дошиша Универзитета у Кјоту, Јапан и на Универзитету Комениус (Comenius University) у Братислави, Словачка. Држи гостујућа предавања на тему Блискоисточне и балканске историје на мастерима при Одељењу политичких наука Универзитета La Sapienza, у Риму, и на мастеру при Катедри за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Слободан је докторирао на тему Препреке мировном процесу: анализа мировног процеса од 2007. до данас на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2014. године. Магистарски рад Радикални ислам у Турској из студија Геополитике и глобалне безбедности одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета Ла сапиенца (La Sapienza) у Риму. Дипломирао је историју на одсеку за историју Факултета књижевности Универзитета Рома Тре (Roma TRE) у Риму.

Он је завршио курс за међународног службеника у организацији Италијанског друштва за међународне организације (SIOI — Societa` Italiana per l’Organizzazione Internazionale), као и више семинара и обука: Летњу школу Конфликт менаџмента и преговарања, курс ЛФА метода, те семинаре о Радним миграцијама на подручју Западног Балкана и о писању предлога пројеката за ЕУ научне пројекте.

Слободан је био ко-координатор ИПА пројекта „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука“ (2010-2011) који су реализовали ИМПП и Европски институт из Софије.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених теми блискоисточне политике, односа на Балкану, миграција и савремене италијанске историје. Објавио је и низ чланака у штампаним и електронским медијима на теме међународних односа, популарне културе, спољне и унутрашње политике Србије, Италије и Европске уније.

Јанковић је заменик уредника Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП Био је ко-уредник зборника радова Елементи стратегије спољне политике Србије (2008). Члан је редакције српског месечника Геополитика од 2008. Слободан је члан удружења грађана Српски научни центар и Центра за конзервативне студије.

e-mail:
slobodan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Сања Јелисавац Трошић Др Сања Јелисавац Трошић
Научни сарадник

Сања Јелисавац Трошић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. Основне области њеног академског интересовања су међународни економски односи, међународна трговина, регионална економска сарадња (Западни Балкан), интелектуална својина, Светска трговинска организација и приступање Србије ЕУ. Сања је главни и одговорни уредник часописа The Review of International Affairs. Докторат на тему Анализа модалитета рунди преговора у систему ГАТТ/СТО одбранила је 2013. године на Факултету за међународну економију на Мегатренд универзитету у Београду. На Економском факултету Универзитета у Београду стекла је титулу магистра економских наука на смеру међународна економија, а дипломирала на смеру спољна и унутрашња трговина. Сања је завршила специјализацију „Висока администрација и компаративна управа” (Corso di Specializzazione in Alta Administrazione E Comparative Governance) Универзитета у Барију и „Дипломатија и Интернет” на Дипломатској академији на Малти. Аутор је монографија Преговори у оквиру ГАТТ и СТО и Интелектуална својина – међународна трговина правима интелектуалне својине и коаутор монографије Савремена међународна трговина. Објавила је више од 100 радова у домаћим и међународним часописима, тематским зборницима и зборницима са конференција.

e-mail:
sanja@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Ана Јовић-Лазић Др Ана Јовић-Лазић
Научни сарадник

Ана Јовић-Лазић је дипломирала октобра 2002. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала и докторирала. Магистарску тезу под називом: „Европска унија и суседне земље” одбранила је марта 2008. Четири године касније одбранила је докторску дисертацију под насловом: „Односи Европске уније и Руске Федерације”.
Од новембра 2002. Ана Јовић-Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду. Њени главни истраживачки интереси су сви аспекти односа између Европске уније и земаља у окружењу, посебно односи са Русијом, „замрзнути конфликти” у Јужном Кавказу и Молдавији, заштита културног наслеђа, и тако даље. Објављивала је у земљи и иностранству и учествовала је на домаћим и међународним конференцијама и округлим столовима. Члан је Европског покрета у Србији и Уређивачког одбора часописа Међународна политика.

e-mail:
anajovic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Милош Јончић Милош Јончић, др
Научни сарадник

Др Милош Јончић је почео да ради у Институту за међународну политику и привреду 2011. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународно право. Основне области његових академских интересовања су међународни положај цивилног становништва у оружаним сукобима, међународни положај рањеника и болесника, међународни положај ратних заробљеника, право оружаних сукоба, системи међународне безбедности. Завршио је више курсева из уже научне области којом се бави. Приредио је као коуредник зборнике Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније и Србија, регион и Европска унија. У оквиру пројекта код Министарства спољних послова урадио је више анализа, самостално или у сарадњи са колегама, из различитих области међународног права и међународних односа. Учествовао је на више међународних и домаћих научних конференција и скупова са тематиком међународног права и међународних односа. Милош је докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са дисертацијом „Међународноправна заштита цивилног становништва у оружаним сукобима”.

e-mail:
mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Срђан Кораћ Др Срђан Кораћ
Научни сарадник

Срђан Кораћ је помоћник директора за научноистраживачку делатност у Институту за међународну политику и привреду, где је претходно водио Одељење за студије међународне безбедности (2015–2016). Кораћ ради у институту од 2006. године. У жижи његовог академског интересовања су функционисање политичког система Европске уније, процес приступања Србије Европској унији и безбедносни аспекти међународних односа (са тежиштем на људској безбедности). Области његовог вишегодишњег истраживачког интересовања су и савремена методологија и политика борбе против корупције и организованог криминала и етичка перспектива реформе јавне управе у Србији. Кораћ је заменик главног и одговорног уредника Међународних проблема и члан је редакције научних часописа Администрација и јавне политике (Институт за политичке студије) и Human Security (Факултет безбедности, Универзитет у Београду). Аутор је монографије Интегритет наднационалног службеника Европске уније и коаутор две књиге о етици криминалистичко-обавештајног рада; коуредник је зборника радова Корупција и развој модерне српске државе. Срђан био је извршни уредник Ревије за безбедност (2007–2012), часописа посвећеног објављивању истраживања о мекој безбедности, и двомесечног магазина о корупцији Пулс (2002–2006) – обе публикације у издању Центра за безбедносне студије из Београда. Срђан је докторирао у области етике јавне управе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је магистрирао на Европским студијама и дипломирао на Одсеку за међународне односе. Кораћ је завршио специјализацију из Мировних студија, једногодишњих додипломских студија о решавању сукоба у организацији Групе „Мост” и Центра за мир и развој демократије (некадашњи Центар за антиратну акцију).

e-mail:
srdjan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Марко Новаковић Др Марко Новаковић
Научни сарадник

Марко Новаковић запослен је у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године. Основне и мастер студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, са одликом је одбранио докторску дисертацију под називом „Правни положај међународних службеника“. У области његовог научног рада спадају дипломатско и конзуларно право, људскa права и теорија међународног права. Објавио је велики број чланака из наведених области. Био је уредник неколико зобрника међу којима се истиче „Basic Concepts of Public International Law – Monism & Dualism” чији је рецезент био проф. Детлев Вагтс са Универзитета Харвард. Марко је генерални секретар Српског удружења за међународно право, чији је и суоснивач. Члан је неколико међународних удружења и одбора, међу којима се истичу чланство у извршном одбору International Law Association, London и чланство у Associazione degli Studiosi di Diritto Internazionale ed Europeo из Рима. Од 2013. године је дописни уредник часописа International Legal Materials који издаје Америчко удружење за међународно право као и члан уређивачког одбора Архива за правне и друштвене науке. Провео је месец дана као гостујући истраживач на Правном факултету у Минхену – LMU, на катедри за међународно право, а добитник је и стипендије Хашке академије за међународно право. Ради и као предавач и координатор Регионалне Академије Уједињених Нација из Беча.

e-mail:
marko.novakovic@aol.com
научни сарадник  
др Жаклина Новичић Др Жаклина Новичић
Научни сарадник

Жаклина Новичић ради као истраживач у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. У центру њеног интересовања налазе се теорије међународне политике.
Одбранила је докторат на тему либералних теорија о рату и миру на Факултету политичких наука у Београду, на којем је претходно дипломирала и магистрирала са темом о неореализму као теорији међународних односа.
Превела је на српски језик књигу “Теорија међународне политике” Кенеата Волца. Објавила је више књига и бројне научне и стручне радове о теоријским, као и о актуелним међународним питањима.
Учесник је бројних међународних конференција, других скупова и пројеката у земљи и иностранству.
Добитник је награде Министарства науке Србије за научни допринос у 2003/4. години.

e-mail:
zaklina@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Душан Пророковић Др Душан Пророковић
Научни сарадник

Душан Пророковић је запослен на Институту за међународну политику и привреду од 2017. године, а основна поља његовог академског рада су геополитика, међународна и регионална безбедност и теорије међународних односа. После дипломакс естудије је завршио на чешкој Виској школи за јавну управу и међународне односе, као студент генерације, где је и стекао звање магистра наука 2011. године. Звање доктора наука стекао је на Факултету за политичке науке и међународне односе Универзитета „Матеја Бела“ у Банској Бистрици 2012. године. Докторирао је и на Факултету безбедности Универзитета у Београду 2017. године. Аутор је следећих монографија: Косово: међуетнички и политички односи (2011), Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку 21. века (2012), Немачка геополитика и Балкан: о циљевима средњоевропског континетализма (2014), као и двотомне монографије Ера мултиполарности (2017).

e-mail:
dusan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Стеван Рапаић Др Стеван Рапаић
Научни сарадник

Стеван је од 2008. године запослен у Институту за међународну политику и привреду, где су основне области његовог интересовања и истраживања: међународни економски односи, Светска трговинска организација, стране директне инвестиције, локални економски развој, међународна трговина и тржиште енергента у Европи. Стеван је докторирао 2017. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а тема његове дисертације је Улога страних директних инвестиција у локалном економском развоју у Републици Србији (2001–2013). Диплому мастер економисте стекао је 2011. године на Економском факултету Универзитета у Београду, а основне студије завршио је 2007. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, одакле носи звање дипломираног политиколога за међународне послове. Стеван је објавио бројне научне радове у земљи и иностранству. Завршио је семинаре UNCTAD-а и Светске банке, а учествовао је и на више међународних научних конференција. Стеван је аутор монографије Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини објављене 2013. године у издању Економског факултета у Београду.

e-mail:
stevan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Владимир Трапара Др Владимир Трапара
научни сарадник

Владимир Трапара ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Године 2006. дипломирао је међународне студије на Факултету политичких наука у Београду, где је 2015. и докторирао. Главна поља његовог академског интересовања су: односи Русије и Сједињених Држава, спољна политика Србије и теорије међународних односа. Објавио је преко 30 научних радова у научним часописима и зборницима, као и монографију Време „ресетовања”: односи Русије и Сједињених Држава у периоду од 2009. до 2012. године, која представља његову прерађену докторску дисертацију. Од 2017. године је главни и одговорни уредник часописа Међународна политика, као и начелник Центра за евроатлантске студије у оквиру Института.

e-mail:
vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  


Истраживачи сарадници
др Златан Јеремић Златан Јеремић, др
Истраживач-сарадник

Др Златан Јеремић је запослен на Институту за међународну политику и привреду од јула 2017. године. Последипломске студије војних наука завршио је 1995. године, а магистрирао је 2000. године на Војној академији у Београду. Докторску дисертацију одбранио је на Универзитету одбране у Београду 2010. године. Од 1995. до 2003. био је истраживач у Институту ратне вештине, а након завршетка Школе националне одбране био је начелник Одсека за безбедоносне интеграције у Институту за стратегијска истраживања. Од 2008. до 2011. године био је начелник Катедре стратегије на Војној академији у Београду. Као доцент од 2011. године био је носилац и предавач на предметима Стратегија, Основи војне стратегије, Војна стратегија; Глобална, регионална и национална безбедност, Стратегијско планирање, Војна дипломатија на основним и мастер студијама. У периоду од 2012. до 2015. био је изасланик одбране Републике Србије у Мађарској, а од 2015. обављао је аналитичке послове у Војнообавештајној агенцији Министарства одбране. У периоду од 2011. до 2017. године у склопу обављања функционалних дужности интензивно се бавио теоријским и апликативним аспектима међународних односа, геополитике, глобалне и регионалне безбедности, кризним жариштима и теоријом и праксом обавештајно-аналитичког рада. Објавио је преко 20 радова, са радовима је учествовао на девет научних скупова и био је ангажован на 12 пројеката. Аутор је истакнуте монографије националног значаја Историја ратне вештине која је награђена наградом „Пресад мудрости”.

e-mail:
zlatan@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
спец. политик. Марина Костић Марина Костић, спец. политик.
Истраживач-сарадник

Марина Костић је професионално ангажовање у оквиру Института за међународну политику и привреду започела априла 2018. године. Области њеног интересовања су светски поредак у 21. веку, одбрамбена и безбедносна политика. Марина је докторанткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Међународне и европске студије (које је завршила са оценом 10). Претходно је завршила специјалистичке академске студије Међународне политике (са просечном оценом 9,9) на тему „Место и улога међународних установа у стварању светског поретка” и дипломирани је политиколог за међународне послове (са просечном оценом 9,4) на истом факултету. Марина је радила у Министарству одбране Републике Србије (међународна војна сарадња), Привредној комори Београда (економски односи са иностранством) и Народној скупштини Републике Србије (Одбор за односе са Србима изван Србије). Члан је Управног одбора Института за политичке студије у мандату 2014–2018 године. Стипендиста је Фондације Конрад Аденауер (КАС) и Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС). Има више објављених радова из области теорије међународних односа, билатералних и регионалних односа на Западном Балкану, безбедносне ситуације у Србији и њене војне неутралности, као и проширења Европске уније. Учесница је бројних домаћих и међународних конференција, семинара, школа и курсева.

e-mail:
marina@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
др Ивона Лађевац Др Ивона Лађевац
Истраживач-сарадник

Ивона Лађевац запослена је у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. Главне области њеног интересовања су савремени међународни односи, са тежиштем на односима Кине и Русије, иницијативи Појаса и пута, као и сарадњи у формату 16+1. Од септембра 2017. године начелник је Центра за студије „Појаса и пута свиле”. Поред тога, координатор је за међународну сарадњу Института и секретар научног часописа Међународни проблеми. Основне и магистарске студије завршила је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (одсек за међународне односе), а докторирала је на Факултету безбедности Универзитета у Београду одбранивши дисертацију „Стратешко партнерство Руске Федерације и Народне Републике Кине у контексту глобалне безбедности”.
Завршила је специјализацију из области европских студија и похађала семинаре о јачању капацитета јавне управе, радним миграцијама на Балкану, јачању капацитета прекограничне сарадње, изради предлога за научне пројекте ЕУ, као и летњу школу Уједињених нација посвећену изазовима светском миру и безбедности у новом миленијуму. Ивона је била сакоординатор ИПА пројекта „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука”, који су 2010. и 2011. године реализовали Европски институт из Софије и Институт за међународну политику и привреду. Учествовала је на по позиву на више међународних скупова.
Аутор је више десетина научних радова, укључујући две монографије, коуредник и уредник је неколико тематских и зборника радова са међународних научних скупова. Ивона је сарадник China Daily и China Watch Think Tank Platform. Представник је Института у мрежи за сарадњу невладиних организација у оквиру Пута свиле – SIRONET. Говори енглески, служи се француским и учи кинески језик.

e-mail:
ivona@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
мср Невена Станковић Невена Станковић, мастер
Истраживач-сарадник

Невена Станковић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године, где су основне области њеног академског интересовања институције Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ. Од 2010. године ради као асистент координатора Амбасадорског форума. Невена је тренутно студент докторских студија на Факултету за право, јавну управу и безбедност Мегатренд универзитета. Основне и мастер студије је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на Одсеку за међународне односе. Тема мастер рада је била „Европска инвестициона банка и Западни Балкан”. Аутор је више чланака објављених у научним часописима.

e-mail:
nevena@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
мср Богдан Стојановић Богдан Стојановић, Mcp
Истраживач-сарадник

Богдан Стојановић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од новембра 2018. године. Основне области његовог академског интересовања су теорије међународних односа, геополитика, улога оружја за масовно уништење у међународној политици и обавештајне студије. Претходно је радио као саветник за питања безбедности у Министарству правде Републике Србије (2011–2015). Богдан је студент докторских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународне и европске студије) и тренутно је у фази израде докторске дисертације „Еколошка безбедност као разлог одустајања држава од програма нуклеарног наоружања”. На истом Факултету политичких наука завршио је мастер студије међународне безбедности одбранивши мастер рад „Равнотежа нуклеарне моћи суперсила као фактор стабилности у међународним односима током Хладног рата” (2011), а претходно дипломирао међународне односе (2009). Богдан је објавио је коауторску научну монографију Равнотежа нуклеарне моћи између САД и Русије (СССР) и више научних чланака. Учествовао је у раду више домаћих и међународних научних конференција, семинара и стручних курсева из научне области којом се бави.

e-mail:
bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  


Истраживачи приправници
мср Драгана Дабић Драгана Дабић, мастер
Истраживач приправник

Драгана Дабић ради у Институту за међународну политику и привереду од 2016. године. Основне области њеног академског интересовања су особености политичког и институционалног система Европске уније, теорије европске интеграције, као и однос Европске уније и Уједињеног Краљевства. Драгана је тренутно студент докторских студија (смер Међународне и европске студије) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом Факултету је завршила и основне студије међународних односа и мастер студије Европских интеграција. Тема њеног мастер рада је „Могућност управљања институционалном кризом Европске уније“. Аутор је неколико чланака објављених у научним часописима у којима се углавном бавила актуелним проблемима са којима се ЕУ суочава, попут кризе у Еврозони и њене улоге у Украјинској кризи.

e-mail:
ddabic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  
мср Сандра Давидовић Сандра Давидовић, мастер
Истраживач приправник

Сандра Давидовић је запослена у Институту за међународну политику и привреду од новембра 2018. године. Основне области њеног интересовања су савремени балкански односи, систем Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, мирно решавање сукоба и међународно јавно право. Сандра је студенткиња Докторских академских међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је одбранила мастер тезу Приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији 1999–2009 и претходно завршила основне студије међународне политике. Током мастер академских студија на Факултету политичких наука, Сандра је била ангажована као сарадник-демонстратор на предмету Међународно пословно право. Током 2017. и 2018. године, радила је на истраживачким пројектима Београдског форума за свет равноправних под окриљем Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, у оквиру којих је сачинила студију Приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији под окриљем УНМИК администрације. Објавила је више научних чланака у домаћим и страним публикацијама, са посебним акцентом на тему Косова и Метохије. Учествовала је као излагач на више домаћих и међународних конференција у поменутим областима, а добитница је стипендија Министарства просвете и науке, града Крагујевац, фондација „Студеница”, „Сакура”, „Ерхард Бусек”, Универзитета у Штокхолму, Европског форума Алпбах.

e-mail:
sandra.davidovic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  
мср Вук Лазић Вук Лазић, мастер
Истраживач приправник

Вук Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду од априла 2018. године. Основне области његовог академског истраживања су спољна политика Србије и савремени балкански односи, са фокусом на политичке процесе у Босни и Херцеговини и политику Турске на простору Балкана. Вук је тренутно студент докторских студија на смеру Међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету завршио је основне студије политикологије и мастер Међународне студије (модул Међународна политика). Тема његовог мастер рада је „Геополитички значај источне Босне за Републику Српску”. Аутор је научног рада „Политички, економски и културни аспекти присуства Турске у Босни и Херцеговини након 2003. године”, израђеног на основу истраживања спроведеног у оквиру Програма краткорочног волонтирања Института за међународну политику и привреду, чији је полазник био у периоду мај–јун 2017. године.

e-mail:
vuk.lazic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  
мср Вања Павићевић Вања Павићевић, мастер
Истраживач приправник

Вања Павићевић је запослена у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Основне области њеног академског интересовања су право Европске уније, међународно уговорно право, међународне организације, правна заштита културног наслеђа, дипломатско и конзуларно право. Вања тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (међународноправна ужа научна област.) На истом факултету је завршила основне и мастер студије eвропских интеграција, а тема њеног мастер рада је „Закључивање међународних уговора у оквиру спољне политике Европске уније”.

e-mail:
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  
мср Ненад Стекић Ненад Стекић, мастер
Истраживач приправник

Ненад Стекић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Тренутно је студент прве године докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршио мастер студије као студент генерације. Основу његовог научног интересовања чини теорија демократског мира, односно квантитативно истраживање међудржавних оружаних сукоба, војних савеза и политичких режима. Ненад се бави проучавањем Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније и одбрамбеним интеграцијама. Током мастер академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, био је ангажован као демонстратор на наставним предметима Међународни односи и Политички систем. Обављао је дужност секретара Треће међународне академске конференције о људској безбедности (2016) и члан је програмског одбора Центра за људску безбедност. Током 2016. и 2017. године био је ангажован као екстерни истраживач Центра за истраживање међународних сукоба из Хајделберга. Ненад је објавио 15 научних чланака и више приказа књига и скупова у академским часописима, а учествовао је на неколико међународних научних конференција, семинара и студијских усавршавања у земљи и иностранству.

e-mail:
nenad.stekic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник
мср Невена Шекарић Невена Шекарић, мастер
Истраживач приправник

Невена Шекарић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године, а основне области њеног академског интересовања су енергетска безбедност, људска безбедност и теорије међународних односа. Невена је тренутно студенткиња докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршила основне и мастер академске студије безбедности. Тема њеног мастер рада је „Хјусмансов приступ у анализи секуритизације миграција у стратешким документима Европске уније”, а одбранила га је са највишом оценом. Невена је ауторка више чланака објављених у научним часописима и учесница неколико домаћих и међународних конференција, семинара, школа и курсева.

e-mail:
nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  


Руководство у области научноистраживачког рада
др Бранислав Ђорђевић директор  
др Срђан Кораћ помоћник директора за научноистраживачку делатност  
др Жаклина Новичић председник Научног већа  
др Слободан Јанковић начелник Центра за суседство и Средоземље  
др Владимир Трапара начелник Центра за евроатлантске студије  
др Душан Пророковић начелник Центра за евроазијске студије  
др Сања Јелисавац-Трошић начелница Центра за међународне организације и међународно право  
др Ивона Лађевац начелница Центра за студије „Појаса и пута свиле”