Истраживачи у научном звању
др Душко Димитријевић Др Душко Димитријевић
Научни саветник

Душко Димитријевић je током научноистраживачке каријере посветио нарочиту пажњу истраживањима из области међународног јавног права, међународних односа, међународне политике и међународних организација. До сада је објавио преко сто научних радова у реномираним домаћим и страним часописима, пет монографија и био је уредник у више тематских зборника међународног и водећег националног значаја. Држао је предавања на последипломским студијима Правног факултета и на Дипломатској академији Министарства спољних послова и учествовао је у више наврата у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација на Правном факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Члан је Удружења правника Србије и Удружења УН. Активно учествује у раду Удружења за међународно право Србије као огранка светског Удружења за међународно право (International Law Association). Такође је члан редакције најстаријег националног часописа из области међународних односа - Међународни проблеми и члан уређивачког одбора Review of international affairs. Главни је и одговорни уредник научног часописа Европско законодавство.
У периоду од 2006–2007. године, радио је на пословима помоћника директора за научни рад Института. У периоду од 2008. до 2009. године радио је на пословима вршиоца дужности директора, а од 2009-2014. године, обављао је и функцију директора Института. Др Димитријевић је био руководилац и члан више научноистраживачких пројеката. Руководио је Пројекатом Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије бр. 149002Д: Србија и савремени свет—перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници, из програма основних истраживања за период од 2006–2010. године. У име Института за међународну политику и привреду из Београда заједно са Европским институтом из Софије током 2010. године, координирао је пројектом Европске уније: Debating Serbia's European future - the voice of civil society in decision making. Почев од 2012. године, координира пројектом са Економским институтом из Москве: Проблеми уређења трговинских и инвестиционих веза између Русије и Србије, у оквиру међународне сарадње успостављене између Српске академије наука и уметности и Руске академије наука. Члан је пројектног тима Института за међународну политику и привреду из Београда и Института за међународну економију и политику из Пекинга на пројекту: Економски односи Кине са регионом Југоисточне Европе. Тренутно руководи Пројектом Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије бр. 179029: Србија у савременим међународним односима: Старешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти, из програма основних истраживања.


научни саветник  
Проф. др Перо Петровић Др Перо Петровић
Редовни професор, научни саветник

Перо Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године.
Докторирао на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1994. године, магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1982. године где је и дипломирао, 1978. године.
У истраживачком и научним звањима је од 1985. године и у више наврата је био председник Научног већа.
Главне области његовог академског (научног) изучавања и ангажовања су: међународни економски односи, међународне финансије, међународни маркетинг и менаџмент, привредни и регионални развој, предузетништво и туризам. У истраживачком и научном звању био је запослен у Институту за унапређење робног промета и Институту за спољну трговину. Као ванредан и редован професор био је ангажован на Природно-математичком факултету (Нови Сад) и Географском факултету у Београду (државни Универзитети), па на Факултету за услужни бизнис (Нови Сад), ФЕПН (Београд), Универзитету за пословне студије (Бања Лука) и Европском универзитету (Београд).
Објавио је 15 самосталних и 6 коауторских научних монографија, учествовао је са рефератима на преко 250 домаћих и међународних научних конференција, објавио је преко 300 научних чланака у домаћим и иностраним часописима (12 радова са СЦИ и ЕСЦИ листе). Аутор је три универзитетска уџбеника. Од 1985. до 2015. године ангажован је на фундаменталним пројектима финансираних од стране Министарства, а једно време био је и руководилац Макропројекта. Члан је научног савета два часописа које издаје Институт и заменик је главног и одговорног уредника „Међународни проблеми“ , те је члан редакција у шест домаћих и међународних часописа. Ванредни је члан Научног друштва економиста Србије и заменик је председника Управног одбора Института за међународну политику и привреду.
Био је у два мандата члан Матичног одбора Министарства за науку и технологију Републике Србије.Говори француски језик а служи се енглеским и италијанским језиком.

e-mail:
pera@diplomacy.bg.ac.rs
pbp954@gmail.com
научни саветник  
Проф. др Драгољуб Тодић Др Драгољуб Тодић
Редовни професор (научни саветник)

Драгољуб Тодић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2012. године. Главне области његовог академског интересовања су политика и право животне средине, политика и право животне средине Европске уније, ЕУ интеграције, одрживи развој, међународно право, право ЕУ, јавна управа, људска права и право миграција. Био је професор на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета (сада Факултет за право, јавну управу и безбедност) и Факултету за међународну економију (2001–2012). Пре тога био је запослен у савезним органима надлежним за послове животне средине. Члан је уређивачког одбора два часописа које издаје ИМПП – Европско законодавство и Review of International Affairs. Такође, члан је уређивчког одбора часописа Asian Social Science (Торонто, Канада). Био је уредник часописа Review of International Affairs (2013). Члан је Српског удружења за међународно право и више невладиних организација које се баве питањима животне средине и европских интеграција. Драгољуб је докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду (2001) на катедри за међународно право, где је и магистрирао (1991). Дипломирао је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду (Одсек за међународне односе). Аутор је неколико монографија, два уџбеника и више од сто педесет чланака и других краћих радова.

e-mail:
d.todic@diplomacy.bg.ac.rs, или dtodic@ymail.com
редовни професор  
др Мирослав Антевски Др Мирослав Антевски
виши научни сарадник

Др Мирослав Антевски ради у Институту за међународну политику и привреду од 2003. година, а пре тога је био запослен у export-import компанијама. Дипломирао је 1983. године, а потом и магистрирао 2001. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију „Политика и развој регионалне економске интеграције у Европи од почетка деведесетих” одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2007. године. Главне истраживачке области су теорија и пракса међународне трговине, регионална економска интеграција, СДИ, економија Евроазије.

e-mail:
miroslav@diplomacy.bg.ac.rs
miroslavbgd@gmail.com
виши научни сарадник  
Проф. др Добрица Весић Проф. др Добрица Весић
виши научни сарадник

Добрица Весић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од 2007. године. У средишту његовог академског интересовања су економија и право, менаџмент и маркетинг, предузетништво, приватизациони процеси и глобализација.
Завршио је Правни факултет, Универзитета у Београду, 1979. године, положио правосудни испит 1983. године. Магистарске студије је завршио 1999. године и докторирао 2000. године на Факултету за менаџмент „Браћа Карић”.
Изабран је за ванредног професора на Универзитету Привредна академија Нови Сад, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, 2012. године.
Члан је Управног одбора Института за међународну политику и привреду. Заменик је главног и одговорног уредника научног часописа „Европско законодавство”, члан уредништва научних часописа „Међународни проблеми” и “Review of International Affairs”. Аутор је четири монографије из области менаџмента.
Учествовао је на више међународних научних конференција и објавио је значајан број научних и стручних радова у земљи и иностранству.

e-mail:
dobrica@diplomacy.bg.ac.rs
виши научни сарадник  
Проф. др Бранислав Ђорђевић Проф. др Бранислав Ђорђевић
ванредни професор

Проф. др Бранислав Ђорђевић директор је Института за међународну политику и привреду од јануара 2015. године. Главна област његовог научног интересовања је безбедност. Докторску дисертацију „Војна мисао модерне српске државе као исходиште савремене ратне вештине“ одбранио је на Војној академији у Београду (1999), на којој је претходно магистрирао (1991.г.) и дипломирао (1981.г.).
Проф. др Ђорђевић је до 2007. године био у професионалној војној служби (коју је завршио у чину пуковника). Током војне каријере био је начелник Одељења за стратегију Института за стратегијска истраживања Министарства одбране (2006-2007), начелник Института ратне вештине/Института за стратегијска истраживања Министарства одбране (2005-2006), начелник одељења у Институту ратне вештине (1999-2004), истраживач у Институту ратне вештине (1994-2004), радио у Кабинету Начелника Генералштаба (1992-1994), био на трупним дужностима у јединицама ЈНА (1981-1992).
Школу националне одбране (генералштабни ниво) завршио је 2000. године.
Пре именовања за директора Института за међународну политику и привреду, проф. др Бранислав Ђорђевић био је наставник на предметима из уже научне области „Безбедност“ на Факултету за пословне студије и право (2014-2015), директор Центра за стратешке студије и наставник на предметима из уже научне области „Безбедност“ на Академији за дипломатију и безбедност (2011-2013), сарадник Института економских наука (2009-2011), као и директор Института за нове технологије Мегатренд универзитета, Београд (2007-2009).
Аутор је и коаутор четрнаест монографија и више десетина научних радова са рецензијом. Учествовао је на више домаћих и међународних научних конференција, симпозијума, скупова и сл. Био је руководилац више научноистраживачких макропројеката.
За допринос војној науци, добитник је друштвених признања Републике Србије "Драгојло Дудић" за 1998. и "Златне плакете „Војвода Живојин Мишић" за 2001. годину.


e-mail:
bdjordjevic@diplomacy.bg.ac.rs
ванредни професор  
др Драган Петровић др Драган Петровић
виши научни сарадник

Др Драган Петровић ради на Институту за међународну политику и привреду од септембра 2008. године.
Дипломирао је на четири факултета београдског државног Универзитета: Економски, Историјa, Социологија и Политичке науке.
Завршио је постдипломске студије и магистрирао, такође на државном Универзитету на Географском факултету (Економска географија), као и на Факултету политичких наука, смер међународни односи.
Докторирао је такође на државном Универзитету ПМФ, "Русија на почетку ХХI века", област Политичка географија 2007, и налази се пред одбраном другог доктората, на Филозофскм факултету, Историја, "Југословенска политичка јавност и СССР 1922-1941".
Објавио је тридесет научних монографија из области међународних односа, савремене историје, економије, политичког система и геополитике у целини.
Коаутор је књиге у издању Руске академије наука, и још неколико запажених радова у иностранству. Објавио је преко сто двадесет радова у међународним и домаћим научним зборницима, чланака у научним часописима, лексикографских енциклопедијских јединица и приказа. Уже области стварања у оквиру ИМПП су Русија и постсовјетски простор, Француска. Ангажован је на изради велике енциклопедије српског народа пројекта САНУ, део привредна историја, где је члан редакције и аутор већег броја одредница
Потпредседник је Друштва за привредну историју Србије. Члан је научног савета или редакција научних часописа "Међународна политика", "Међународни проблеми", "Култура полиса" и RIA .

e-mail:
draganp@diplomacy.bg.ac.rs
www.petrovicdragan.com
виши научни сарадник  
др Ненад Васић Др Ненад А. Васић
Научни сарадник

Ненад Васић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Основна подручја његовог академског интересовања су југоисточна Европа, проширење Европске уније и политика према суседству, међународни односи, јавна дипломатија, лобирање, теорија сукоба, управљање кризама и мирно решавање криза. У Институту за српску културу у Лепосавићу радио је као истраживач и био вршилац дужности директора, а на Факултету политичких наука Универзитета у Београду помагао је у извођењу наставе. Ненад је био ангажован у аналитичком тиму Београдског медија центра, док је у својству независног консултанта био повремено ангажован у две Владе Републике Србије, једној мултинационалној компанији и банци. Аутор је и коаутор више монографија и стручних чланака. Прву докторску дисертацију „Културна дипломатија у Србији почетком двадесет првог века” одбранио је на Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета 2010. године, а другу 2014. године из историје међународних односа, балканистике и политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему „Национална држава у политичким идејама о ‘Великој Србији’ и ‘Великој Албанији’”.

e-mail:
nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Михајло Вучић Др Михајло Вучић
Научни сарадник

Михајло Вучић се придружио Институту за међународну политику и привреду (ИМПП) 2011. године. Његове главне области интересовања су судска пракса Међународног суда правде и других међународних правосудних институција, међународно право заштите животне средине (поготово заштита животне средине међународних водотокова), одрживи развој и правни аспекти европске интеграције. Михајло је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године са просечном оценом 10. Своју диплому мастера права међународно-правне области је стекао на Универзитету у Кембриџу, Велика Британија, 2009. године, где је завршио курсеве International Law and Politics (ментор Martti Koskenniemi), International Environmental Law (ментор Catherine Mackenzie), International Law on the Use of Force (ментор Christine Gray), Settlement of the International Disputes (ментор James Crawford). Другу диплому мастера права стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године, одбранивши мастер тезу под насловом „Legal Framework of the EU Common Foreign and Security Policy“ (ментор Бранко Ракић).
Докторску тезу под насловом „Право непловидбеног коришћења међународних водених токова у светлости принципа одрживог развоја“ одбранио је на истом факултету са одликом пред петочланом комисијом (ментор Миленко Крећа) јуна 2015 године. Михајло је коаутор монографије под насловом „Европска Унија и глобализација - алтернативни поглед“ као и бројних чланака из области међународног и европског права. Био је коуредник зборника „Регулисање отворених питања између држава сукцесора СФРЈ“ као и технички уредник часописа ИМПП-а Review of International Affairs. Тренутно је технички уредник Међународних проблема, најстаријег часописа ИМПП-а. Михајло је један од оснивача и редовни члан српског огранка Удружења за међународно право. Говори енглески, француски и немачки језик.

e-mail:
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Небојша Вуковић Др Небојша Вуковић
Научни сарадник

Небојша Вуковић је запослен у Институту за међународну политику и привреду од августа 2016. године. Основне области његовог интересовања су геополитика, геостратегија, политичка географија, америчка глобална стратегија, сукоби на Балкану и спољна политика Руске Федерације. Вуковић је докторску дисертацију о теоријским правцима у руској геополитичкој мисли одбранио 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду, а магистрирао је 2006. године на Одељењу за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду на теоријама америчког геополитичара Николаса Спајкмана. Небојша је дипломирао 1998. године на смеру за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. До 2016. године је радио као професор филозофије у више средњих школа. Вуковић је аутор монографске студије Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка геополитика и више научних радова из поменутих области.

e-mail:
nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Видоје Голубовић Др Видоје Голубовић
Научни сарадник

Видоје Голубовић ради у Институту за међународну политику и привреду од септембра 2008. године.
У средишту његовог научног рада налазе се студије о безбедности и улози дипломатије на очувању и заштити културно-историјског наслеђа Србије у иностранству.
Видоје Голубовић је одбранио докторат на тему „Оптимализација и функционални модели склањања становништва, материјалних и културних добара у рату“, на Факултету безбедности Универзитета у Београду (2000).
Магистрирао је на Факултету политичких знаности Свеучилишта у Загребу 1990. а дипломирао на Факултету одбране и заштите Универзитета у Београду 1980. године.
Видоје Голубовић је аутор више књига и бројних чланака из области очувања и заштите културног наслеђа (старог Београда, меморијала у иностранству и добровољаштва из периода до 1918. године, посебно добровољаца из иностранства).
Видоје Голубовић је ангажован као предавач сарадник на специјалистичким студијама на Факултету безбедности. Изводио је тематска предавања о културном наслеђу на Архитектонском факултетету, Високој туристичкој школи у Београду, Високој грађевинско-геодетској школи, а као предавач изводио наставу на Вишој техничкој школи у Новом Саду и Високој школи «Висан» У Београду. Одржао је велики број предавања у републици Србији и иностранству из области културног наслеђа.
Учесник је бројних трибина и научних скупова.
Носилац је више друштвених признања.

e-mail:
vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Иван Дујић Др Иван Дујић
Научни сарадник

Иван Дујић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2004. године. Основна подручја његових академских интересовања су глобализација, међународна трговина, спољна политика и интеграција држава Латинске Америке и положај Србије у Европи и шире. Иван је 2014. године одбранио докторску дисертацију „Идеје Симона Боливара о латиноамеричкој интеграцији кроз призму савремених међународних односа” на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Дујић је 2012. године стекао академско звање мастера из области латиноамеричких студија на Факултету друштвених наука Универзитета у Абердину, на Катедри за политику и међународне односе. На Катедри за међународно право и међународне односе Правног факултета Универзитета у Београду магистрирао је 2008. године. Иван је објавио више научних радова у часописима и зборницима радова и 2010. године монографију у издању ИМПП-а – Србија и Панамски канал као кључ за светски поредак од 1850. до 2000. године.

e-mail:
ivan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Анђела Ђукановић Др Анђела Ђукановић
научни сарадник

Анђела Ђукановић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године, где су основне области њеног академског интересовања људска права и европски стандарди и пракса. Завршила је последипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године у области међународног јавног права и одбранила мастер рад „Забрана ретроактивности кривичног закона и пракса Европског суда за људска права”. Анђела тренутно спроводи истраживање у склопу израде докторске дисертације „Европски стандарди у области биомедицине: право на интегритет личности”.

e-mail:
andjela@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Александар Јазић Др Александар Јазић
Научни сарадник

Александар Јазић је научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2011. године. Његове главне области интересовања су локална самоуправа, цивилна заштита, пропаганда, тероризам, међународне организације и јавна дипломатија.

Александар је докторирао на тему Систем локалне самоуправе у државама Вишеградске групе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2012. године. Магистарски рад Пропаганда у спољној политици из Међународних студија одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Дипломирао је политичке науке на смеру Политикологија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Јазић је био заменик координатора билатератлног пројекта „Утицај политике условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији“ (2012-2014) који су реализовали ИМПП и Универзитет Комениус (Comenius University) из Братиславе, Словачка. Такође, Александар је учествовао на пројекту Вишеградске групе (2011) чији је крајњи резултат била књига под називом Две деценије вишеградске сарадње – одабрана В4 библиографија.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених темама локалне самоуправе, цивилне заштите, пропаганде, међународних организација, тероризма и јавне дипломатије. Поред тога, аутор је три монографије. Александар је био главни уредник зборника радова под насловом Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24 и ко-уредник зборника радова под насловом Србија, регион и Европска унија. Јазић је члан Уређивачког одбора Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП.

e-mail:
jazic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Слободан Јанковић Др Слободан Јанковић
Научни сарадник

Слободан Јанковић је научни сарадник, начелник одељења за спољнополитичке студије у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2006. године. Његове главне области интересовања су блискоисточна политика, односи између великих сила и земаља Блиског истока и Северне Африке, блискоисточни мировни процес, италијанска политичка историја као и питање граница на Балкану.

Јанковић је одржао предавања на теме Балканске политике, историје теорија Међународних односа и Мировних студија на Факултету политичких наука Дошиша Универзитета у Кјоту, Јапан и на Универзитету Комениус (Comenius University) у Братислави, Словачка. Држи гостујућа предавања на тему Блискоисточне и балканске историје на мастерима при Одељењу политичких наука Универзитета La Sapienza, у Риму, и на мастеру при Катедри за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Слободан је докторирао на тему Препреке мировном процесу: анализа мировног процеса од 2007. до данас на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2014. године. Магистарски рад Радикални ислам у Турској из студија Геополитике и глобалне безбедности одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета Ла сапиенца (La Sapienza) у Риму. Дипломирао је историју на одсеку за историју Факултета књижевности Универзитета Рома Тре (Roma TRE) у Риму.

Он је завршио курс за међународног службеника у организацији Италијанског друштва за међународне организације (SIOI — Societa` Italiana per l’Organizzazione Internazionale), као и више семинара и обука: Летњу школу Конфликт менаџмента и преговарања, курс ЛФА метода, те семинаре о Радним миграцијама на подручју Западног Балкана и о писању предлога пројеката за ЕУ научне пројекте.

Слободан је био ко-координатор ИПА пројекта „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука“ (2010-2011) који су реализовали ИМПП и Европски институт из Софије.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених теми блискоисточне политике, односа на Балкану, миграција и савремене италијанске историје. Објавио је и низ чланака у штампаним и електронским медијима на теме међународних односа, популарне културе, спољне и унутрашње политике Србије, Италије и Европске уније.

Јанковић је заменик уредника Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП Био је ко-уредник зборника радова Елементи стратегије спољне политике Србије (2008). Члан је редакције српског месечника Геополитика од 2008. Слободан је члан удружења грађана Српски научни центар и Центра за конзервативне студије.

e-mail:
slobodan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Сања Јелисавац Трошић Др Сања Јелисавац Трошић
Научни сарадник

Сања Јелисавац Трошић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. Основне области њеног академског интересовања су међународни економски односи, међународна трговина, регионална економска сарадња (Западни Балкан), интелектуална својина, Светска трговинска организација и приступање Србије ЕУ. Сања је начелник Одељења за међународно право и економију и заменик главног и одговорног уредника часописа Review of International Affairs. Докторат на тему „Анализа модалитета рунди преговора у систему ГАТТ/СТО“ одбранила је 2013. године на Факултету за међународну економију на Мегатренд универзитету у Београду. На Економском факултету Универзитета у Београду стекла је титулу магистра економских наука на смеру међународна економија, а дипломирала на смеру спољна и унутрашња трговина. Сања је завршила специјализацију „Висока администрација и компаративна управа“ (Corso di Specializzazione in Alta Administrazione E Comparative Governance) Универзитета у Барију, Италија и „Дипломатија и Интернет“ на Дипломаткој академији на Малти. Аутор је монографије „Интелектуална својина – међународна трговина правима интелектуалне својине“ и коаутор монографије „Савремена међународна трговина“. Објавила је више од 100 радова у домаћим и међународним часописима, тематским зборницима и зборницима са конференција.

e-mail:
sanja@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Ана Јовић-Лазић Др Ана Јовић-Лазић
Научни сарадник

Ана Јовић-Лазић је дипломирала октобра 2002. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала и докторирала. Магистарску тезу под називом: „Европска унија и суседне земље” одбранила је марта 2008. Четири године касније одбранила је докторску дисертацију под насловом: „Односи Европске уније и Руске Федерације”.
Од новембра 2002. Ана Јовић-Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду. Њени главни истраживачки интереси су сви аспекти односа између Европске уније и земаља у окружењу, посебно односи са Русијом, „замрзнути конфликти” у Јужном Кавказу и Молдавији, заштита културног наслеђа, и тако даље. Објављивала је у земљи и иностранству и учествовала је на домаћим и међународним конференцијама и округлим столовима. Члан је Европског покрета у Србији и Уређивачког одбора часописа Међународна политика.

e-mail:
anajovic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Срђан Кораћ Др Срђан Кораћ
Научни сарадник

Срђан Кораћ је начелник Одељења за студије међународне безбедности у Институту за међународну политику и привреду, где ради од 2006. године. У жижи његовог академског интересовања су функционисање политичког система Европске уније, процес приступања Србије Европској унији и безбедносни аспекти међународних односа (са тежиштем на људској безбедности). Кораћ је заменик главног и одговорног уредника Међународних проблема. Срђан је докторирао у области етике јавне управе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је магистрирао на Европским студијама и дипломирао на Одсеку за међународне односе. Кораћ је завршио специјализацију у области мировних студија, примене приступа логичке анализе (Logical Framework Approach) и родне осетљивости. Остале области истраживачког интересовања су савремена методологија и политика борбе против корупције и организованог криминала и етичка перспектива реформе јавне управе у Србији. Аутор је монографије Интегритет наднационалног службеника Европске уније и коаутор две књиге о етици криминалистичко-обавештајног рада; коуредник је зборника радова Корупција и развој модерне српске државе. Срђан је био члан редакције Међународне политике и Review of International Affairs (2006); био је извршни уредник Ревије за безбедност (2007–2012), научног часописа посвећеног објављивању истраживања о мекој безбедности, и двомесечног магазина о корупцији – Пулс (2002–2006) – обе публикације у издању Центра за безбедносне студије из Београда.

e-mail:
srdjan@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Марко Новаковић Др Марко Новаковић
Научни сарадник

Марко Новаковић запослен је у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године. Основне и мастер студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, са одликом је одбранио докторску дисертацију под називом „Правни положај међународних службеника“. У области његовог научног рада спадају дипломатско и конзуларно право, људскa права и теорија међународног права. Објавио је велики број чланака из наведених области. Био је уредник неколико зобрника међу којима се истиче „Basic Concepts of Public International Law – Monism & Dualism” чији је рецезент био проф. Детлев Вагтс са Универзитета Харвард. Марко је генерални секретар Српског удружења за међународно право, чији је и суоснивач. Члан је неколико међународних удружења и одбора, међу којима се истичу чланство у извршном одбору International Law Association, London и чланство у Associazione degli Studiosi di Diritto Internazionale ed Europeo из Рима. Од 2013. године је дописни уредник часописа International Legal Materials који издаје Америчко удружење за међународно право као и члан уређивачког одбора Архива за правне и друштвене науке. Провео је месец дана као гостујући истраживач на Правном факултету у Минхену – LMU, на катедри за међународно право, а добитник је и стипендије Хашке академије за међународно право. Ради и као предавач и координатор Регионалне Академије Уједињених Нација из Беча.

e-mail:
marko.novakovic@aol.com
научни сарадник  
др Жаклина Новичић Др Жаклина Новичић
Научни сарадник

Жаклина Новичић ради као истраживач у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. У центру њеног интересовања налазе се теорије међународне политике.
Одбранила је докторат на тему либералних теорија о рату и миру на Факултету политичких наука у Београду, на којем је претходно дипломирала и магистрирала са темом о неореализму као теорији међународних односа.
Превела је на српски језик књигу “Теорија међународне политике” Кенеата Волца. Објавила је више књига и бројне научне и стручне радове о теоријским, као и о актуелним међународним питањима.
Учесник је бројних међународних конференција, других скупова и пројеката у земљи и иностранству.
Добитник је награде Министарства науке Србије за научни допринос у 2003/4. години.

e-mail:
zaklina@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Милован Радаковић Др Милован Радаковић
Научни сарадник

Милован Радаковић је у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Предмет његовог акдемског истраживања су Европска унија, Балкан, војна питања, теорије међународних односа као и међукултурални односи. Докторирао је на Факултету политичких наука у Београду са темом “Национални идентитет и Европска унија”, а на истом факултету и групи одбранио је магистарски рад “Процес настанка државе Босне и Херцеговине”. Радаковић је и диполомирао на Факултету политичких наука, на групи за међународне односе, са темом “Кипарски проблем у контексту грчко-турских односа”. Био је на стручном усавршавању у Грчкој (Halki, Dodecanese Islands, Grecee) која се односила на област сарадње и безбедности у Европи, Средоземљу и на Балкану, а које је организовала Грчка фондација за европску и спољну политику из Атине (ELIAMEP). Радаковић поседује и сертификат о завршеној Првој школи европског права одржаној на Златибору (Zlatibor, Serbia, 2000). Члан је уредништва часописа Међународна политика. Пре доласка у Институт, Радаковић је као саветник радио у ресорним министарствима Савезне Републике Југославије, Србије и Црне Горе и Републике Србије. Све време радио је као спољни сарадник Института за међународну политику и привреду. Аутор је више стручних радова и књига из области међународних односа. Члан је Удружења за политичке науке Србије.

e-mail:
mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  
др Владимир Трапара Др Владимир Трапара
научни сарадник

Владимир Трапара ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године, где су основна поља његовог академског интересовања односи САД и Русије, спољна политика Србије и теорије међународних односа. Владимир је секретар часописа Међународна политика. Докторирао је 2015. на смеру Међународне и европске студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са тезом "Односи Руске Федерације и Сједињених Америчких Држава - време 'ресетовања'", претходно дипломиравши на истом факултету као студент генерације (2006) и завршивши постипломске студије (2009).

e-mail:
vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs
научни сарадник  


Истраживачи сарадници
M.A. Јелица Горданић Јелица Горданић, мастер
Истраживач-сарадник

Јелица Горданић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године, где су основне области њеног академског интересовања људска права, право међународних организација и комунитарно право. Јелица је члан редакције и секретар часописа Review of International Affairs и асистент координатора Амбасадорског форума. Јелица је студент докторских студија на међународноправном смеру Правног факултета Универзитета у Београду, где је завршила основне и мастер студије. Тема одбрањеног мастер рада је „Утицај регионалних организација на решавање међународних спорова”. Аутор је више чланака објављених у научним часописима и зборницима радова.

e-mail:
jelica@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
докторант Милош Јончић Милош Јончић, докторант
Истраживач-сарадник

Милош Јончић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године, где су основне области његових академских интересовања међународни положај цивилног становништва, рањеника, болесника и ратних заробљеника у оружаним сукобима, право оружаних сукоба и системи међународне безбедности. Милош тренутно ради на изради докторске дисертације на тему „Међународноправни положај цивилног становништва у оружаним сукобима” на Правном факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао на смеру за међународно јавно право. Јончић је завршио више специјалистичких курсева из уже научне области којом се бави и учествовао у раду више конференција са тематиком међународног права и међународних односа. Милош је учествовао и у организацији више научних конференција и округлих столова одржаних у ИМПП. Приредио је као коуредник зборник Спољна политика Србије и Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније у издању ИМПП.

e-mail:
mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
мр Ивона Лађевац Мр Ивона Лађевац
Истраживач-сарадник

Ивона Лађевац ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године, где су основне области њеног академског интересовања међународни односи, међународно јавно право и комунитарно право. Ивона је члан редакције и секретар Европског законодавства. Ивона је докторант на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је претходно одбранила магистарску тезу „Међународноправни субјективитет Европске уније” и дипломирала на Одсеку за међународне односе. Такође је завршила специјализацију из области европских студија и семинаре „Јачање капацитета управе за приступање Србији ЕУ”, „Радне миграције на подручју Западног Балкана” и „Писање предлога пројеката за ФП7”. Ивона Лађевац је коаутор књиге Међународно присуство на Косову и Метохији 1999–2009, коуредник више зборника радова и аутор десетина чланака објављених у научним часописима и зборницима радова у земљи и иностранству. Ивона је била кооординатор пројекта ИПА „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука”, који су током 2010. године реализовали Институт за међународну политику и привреду и Европски институт из Софије.

e-mail:
ivona@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
M.A. Стеван Рапаић Стеван Рапаић, мастер
Истраживач-сарадник

Стеван Рапаић од 2008. године ради у Институту за међународну политику и привреду, где су основне области његовог интересовања и истраживања Светска трговинска организација, стране директне инвестиције, локални економски развој, међународна трговина и тржиште енергената у Европи. Стеван је докторант на студијама политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а 2011. године стекао је диплому мастера економисте на Економском факултету Универзитета у Београду. Основне студије завршио је 2007. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду као дипломирани политиколог за међународне послове. Завршио је семинаре Института Светске банке о корпоративној одговорности (2003) и спољној трговини (2008) и UNCTAD-а о међународној економској агенди за транзиционе привреде (2012), те учествовао у раду више међународних научних конференција. Стеван је аутор монографије Светска трговинска организација и предузећа у спољној трговини објављене 2013. године у издању Економског факултета у Београду, а објавио је и више научних радова у земљи и иностранству.

e-mail:
stevan@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  
M.A. Невена Станковић Невена Станковић, мастер
Истраживач-сарадник

Невена Станковић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године, где су основне области њеног академског интересовања институције Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ. Од 2010. године ради као асистент координатора Амбасадорског форума. Невена је тренутно студент докторских студија на Факултету за право, јавну управу и безбедност Мегатренд универзитета. Основне и мастер студије је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на Одсеку за међународне односе. Тема мастер рада је била „Европска инвестициона банка и Западни Балкан”. Аутор је више чланака објављених у научним часописима.

e-mail:
nevena@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач сарадник  


Истраживачи приправници
М.А. Драгана Дабић МА Драгана Дабић
Истраживач приправник

Драгана Дабић ради у Институту за међународну политику и привереду од 2016. године. Основне области њеног академског интересовања су особености политичког и институционалног система Европске уније, теорије европске интеграције, као и однос Европске уније и Уједињеног Краљевства. Драгана је тренутно студент докторских студија (смер Међународне и европске студије) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом Факултету је завршила и основне студије међународних односа и мастер студије Европских интеграција. Тема њеног мастер рада је „Могућност управљања институционалном кризом Европске уније“. Аутор је неколико чланака објављених у научним часописима у којима се углавном бавила актуелним проблемима са којима се ЕУ суочава, попут кризе у Еврозони и њене улоге у Украјинској кризи.

e-mail:
ddabic@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  
мр Душан Пророковић Душан Пророковић
Истраживач приправник

Душан Пророковић је запослен на Институту за међународну политику и привреду од 2017. године, а основна поља његовог академског рада су геополитика, међународна и регионална безбедност и теорије међународних односа. Последипломске студије је завршио на чешкој Високој школи за јавне и међународне односе у Прагу, на одсеку за међународне односе, као студент генерације, где је и стекао звање магистра наука 2011. године. Звање доктора наука стекао је на Факултету политичких наука и међународних односа Универзитета „Матеја Бела” у Банској Бистрици 2012. године. Докторанд је на Факултету безбедности Београдског универзитета, где пише дисертацију на тему „Регионална безбедност и теорија структуралног реализма: студије случаја Арктик и северни Пацифик”. Аутор је следећих монографија: Косово: међуетнички и политички односи (2011), Геополитика Србија: положај и перспективе на почетку 21. века (2012) и Немачка геополитика и Балкан: о циљевима средњоевропског континентализма (2014).

e-mail:
dusan@diplomacy.bg.ac.rs
истраживач приправник  


Руководство у области научноистраживачког рада
др Бранислав Ђорђевић директор  
др Срђан Кораћ помоћник директора за научноистраживачку делатност  
др Видоје Голубовић председник Научног већа  
др Сања Јелисавац Трошић начелник Одељења за међународно право и економију  
др Слободан Јанковић начелник Одељења за спољнополитичке студије  
др Владимир Трапара начелник Одељења за студије међународне безбедности