2018

2017

Међународни проблеми

бр. 4/2017

Међународни проблеми

бр. 2-3/2017

ЧЛАНЦИ

Марко КОВАЧЕВИЋ
Међународни односи у доба теоријског плурализма: о стању дисциплине и главним расправама почетком 21. века

Младен ЛИШАНИН
Одрживост истраживачког програма реализма у међународним односима

Владимир ТРАПАРА
Неокласични реализам - реализам за 21. век

Душан ПРОРОКОВИЋ, Јелена МИЛИЋЕВИЋ-ПРОРОКОВИЋ
Теорија неолибералног институционализма на почетку 21. века: међународне институције и глобално управљање

Владимир АЈЗЕНХАМЕР
Бојно поље праxис: реалистичко-конструктивистички дуумвират и„посртање" либералног интернационализма

Марина Т. КОСТИЋ
Марксистичке теорије међународних односа на почетку 21. века

Наташа ЈОВАНОВИЋ
„Рубикова коцка" постколонијализма: теоријски синкретизам и нови изазови у постколонијалним студијама

Драгана ДАБИЋ
Критичка теорија међународних односа на почетку 21. века

Срђан Т. КОРАЋ
Феминистичке теорије међународних односа: академски „бескућник" и у 21. веку?

ПРИКАЗ КЊИГЕ

2016

Међународни проблеми

бр. 2-3/2016

ЧЛАНЦИ

Станислав СТОЈАНОВИЋ, Горан МАНДИЋ
Безбедност света између краја и повратка историје

Божидар БАНОВИЋ
Организовани криминал као актуелна безбедносна претња

Ивица Љ. ЂОРЂЕВИЋ, Зоран ЈЕФТИЋ
Промена финансијског положаја државе као безбедносни проблем

Бранислав МИЛОСАВЉЕВИЋ
Организовани криминал: превентивни приступ

Вања РОКВИЋ
Секуритизација здравља: да ли је јавно здравље питање националне безбедности у Републици Србији?

Елизабета РИСТАНОВИЋ
Од епидемија до тероризма: инфективни агенси као специфичан безбедносни ризик савременог света

ПОЛЕМИКА


Сергеј Алексејевич КАЧАНОВ, Олег Сергејевич ВОЛКОВ, Мирослав МЛАДЕНОВИЋ
Нове руске технологије за побољшање безбедности објеката повишеног ризика

Миодраг РАДУНОВИЋ, Татјана РАДУНОВИЋ, Ленка РАДУНОВИЋ
Здравствени систем Црне Горе у ванредним ситуацијама
2015

Међународни проблеми

бр. 4/2015

Међународни проблеми

бр. 2-3/2015

Међународни проблеми

Vol. LXVII    бр. 1/2015

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Михајло ВУЧИЋ, Марко НОВАКОВИЋ,,
Пресуда за геноцид у спору Хрватске и Србије пред Међународним судом правде – правна анализа и значај по међусобне односе Апстракт
Пресуда Међународног суда правде у случају узајамних тужби за кршење Конвенције о геноциду између Хрватске и Србије, представља коначно решење 16 година дугог спора, који је свакодневно оптерећивао њихове билатералне односе. Имајући на уму да је Међународни суд правде, међународна судска инстанца са највећим легитимитетом у савременом међународном правном поретку, пресудио да су и тужба и противтужба неосноване, пресуда може представљати подстицај владама обе државе да проблематично наслеђе сукоба и међусобних оптужби коначно окончају. Ипак, неки делови пресуде могу бити искоришћени као средство дипломатског притиска једне владе на другу, пошто је Међународни суд правде утврдио одговорност хрватског руководства за тешке злочине који не досежу ниво геноцида учињене за време операције „Олуја“, али је са друге стране усвојена интерпретација МКТБЈ о удруженом злочиначком подухвату, која наговештава будуће тужбе за политичке личности наводно повезане са концептом Велике Србије.

Кључне речи:
геноцид, МСП, Хрватска, Србија, међународно кривично право.

Жаклина НОВИЧИЋ,
Глобоскептицизам класичних либерала Апстракт
Постоји релативно обновљена расправа о светској влади и светској држави последњих година, као и обновљено традиционално одбијање такве идеје, данас познато као глобоскептицизам. Како је ова расправа више пута оживљавана, и будући да је скептицизам према глобалној политичкој организацији врло стара појава, овај рад се бави њиховим почецима код класичних либералних мислилаца, као и њихових претходника. Рад пружа преглед ставова класичних либералних мислилаца према глобалној политичкој организацији, и закључује да су они идентификовали неспособност и непожељност идеје да се државе могу добровољно одрећи свог суверенитета и пренети га на вишу, глобалну власт.

Кључне речи:
класични либерали, рат, светска држава, скептицизам, суверенитет

Александар ЈАЗИЋ,
Нови приступ систему цивилне заштите у Европској унији Апстракт
Након Хладног рата цивилна одбрана је трансформисана у цивилну заштиту, тако што је овај део државне структуре премештен из оружаних снага у цивилни сектор. Постоје два разлога за то: први, директна претња од нуклеарног рата је престала, и други, главне природне катастрофе су узроковане климатским променама. Данашња цивилна заштита је организована да заштити живот и власништво у случајевима катастрофа које узрокује природа или човек. Услед проблема који су изникли са појавом природних катастрофа, Европска унија је започела процес чији је циљ виша ефикасност цивилне заштите у земљама чланицама, али такође и са формирањем заједничког система цивилне заштите на својој територији. Кључни разлог за формирање заједничког система цивилне заштите је чињеница да катастрофа у једној земљи има последице у неколико суседних земаља. Због тога оквир модернизације Цивилне заштите Европске уније укључује и земље нечланице.

Кључне речи:
цивилна заштита, катастрофа, Европска унија, сарадња, модернизација

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ,
Савремени трендови у глобалним токовима страних директних инвестиција Апстракт
Значај страних директних инвестиција (СДИ), нарочито за мање развијене земље, није потребно посебно објашњавати имајући у виду бројне теоријске и емпиријске радове који указују на њихов значај и ефекте које прилив ових инвестиција у земљу може донети. Кретање ових инвестиција на глобалном нивоу прате значајне промене, нарочито последњих година, када је дошло не само до значајних промена у њиховом обиму, већ и у њиховој географској усмерености, као и у условима у којима се одвијају – условима нестабилности и кризних поремећаја, растућих регионалних и интеррегионалних интеграција и измењених политика СДИ. Трендови у њиховом кретању се одражавају и на индивидуалне земље, указујући на потребу за њиховим континуираним праћењем и детаљном анализом. Зато ће у раду бити идентификовани кључни трендови који карактеришу савремене глобалне токове страних директних инвестиција.

Кључне речи:
стране директне инвестиције, савремени трендови, глобални токови СДИ

Перо ПЕТРОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Утицај светске економске кризе на привредни развој Србије Апстракт
Глобална економска криза снажно делује на успоравање привредног раста у свету услед деловања смањене тражње у развијеним привредама. Пад тражње на европском тржишту негативно се одражазио на спољнотрговинску размену и привредни раст Србије. Смањење извозне тражње, смањење индустријске производње, несолвентност предузећа, смањење зарада и раст незапослености су основна обележја кризе која је захватила Србију. Србији су потребне структурне реформе на свим нивоима, како би се повећала конкурентност привреде која је сада на ниском нивоу. У последњој деценији Србија свој економски развој заснива на интеграцији у европско и глобално тржиште односно на страним директним инвестицијама. Додатни утицај кризе у Србију је била знатна оскудица страног капитала. Пад инвестиција и пад поверења у банкарски систем, испољава се кроз повлачење девизних средстава из финансијског система и смањења девизне ликвидности. Опоравак српске привреде очекује се увођењем нових, реформских, економских мера. Осим смањења фискалног дефицита и штедње, очекује се креирање повољнијег пословног амбијента за нове инвестиције односно пословање. Политичка и економска стабилност представља основу за привлачење страних директних инвестиција.

Кључне речи:
Србија, привреда, развој, светска економска криза, утица, СДИ

Сања ЈЕЛИСАВАЦ-ТРОШИЋ, Стеван РАПАИЋ
Стање и перспективе приступања Србије Светској трговинској организацији Апстракт
Србија дужи низ година истрајава у намери да постане пуноправна чланица Светске трговинске организације. Земље које још нису постале чланице представљају незнатну мањину у укупној светској трговини, а Србија је једна од њих. Чланство у Светској трговинској организацији је и де фацто услов за приступање Европској унији. У раду се објашњава докле је Србија стигла на свом путу ка овој међународној организацији чији споразуми регулишу глобална правила међународне трговине. Посебна пажња посвећена је одговору на питање зашто је важно да Србија приступи овој организацији и шта се може закључити из искустава земаља региона. Аутори ће у раду покушати да образложе значај Светске трговинске организације за спољну трговину Србије, односно на који начин ће чланство Србије у овој организацији утицати на њене постојеће спољнотрговинске односе.

Кључне речи:
Србија, приступање СТО, спољна трговина, Доха рунда, преговори

ПРИКАЗИ КЊИГА


ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2014.


2014

Међународни проблеми

Vol. LXVI    бр. 3-4/2014

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Мирослав АНТЕВСКИ и Сања ФИЛИПОВИЋ,
Иностране инвестиционе активности кинеских компанија Апстракт
Кинеске инвестиције у иностранству су бележиле високе стопе раста у последњој деценији, али њихов обим је још увек у поређењу са онима у развијеним индустријским земљама. Држава игра кључну улогу у њиховом подстицању и подршци, директно и индиректно. Велике државне корпорације су највећи инвеститори у иностранству, а негде доминирају инвестиције приватних кинеских компанија, као нпр. у Африци. Постоји велика географска дисперзија инвестиционих токова, док је највиша концентрација у земљама у развоју. Главни покретачи инвестиционог капитала су: трговина, енергенти, природни ресурси, инфраструктурни пројекти и преузимање стратешке имовине. Често су ови покретачи комбиновани од два или више који се узајамно подржавају.

Кључне речи:
Кина, инвестиције, TNC

Мирољуб ЈЕВТИЋ,
Мултикултурални конституционализам – квадратура круга Апстракт
Велики број европских земаља, исто као САД, Канада и Аустралија у другој половини 20 века је примио много имиграната из хинду, будистичких и исламских региона. То је створило специфичну ситуацију каква није постојала у време формирања ових држава. У време када су ове државе формиране огромна већина становника припадала је хришћанској политичкој култури. Као резултат тога створени су секуларни уставни поретци. Због тога што хришћанска теологија може да прихвати секуларни принцип организације. Имигранти су донели су свој политички и културни модел. Тако на пример исламски политички модел искључује секуларизам и тражи теократију. Самим тим када се постави питање евентуалног преуређивања правног система види се да је између домицилне популације и рецимо муслимана немогуће начинити компромис, уколико свака страна инсистира на своме моделу. То значи да је мултикултурни устав немогућ.

Кључне речи:
мултикултурализам, конституционализам,религије, потешкоће, политикологија религије

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван ДУЈИЋ,
Територијални спор у Јапанском мору и његов утицај на регионалну безбедност Апстракт
Подручје Јапанског мора, последњих година, постало је проприште територијалног спора између јужне Кореје (Републике Кореје) и Јапана око острва Такешима/Докдо. Питање разграничења морских појасева посебно је отежано због предузимања једностраних државних аката. Иако се конкретне околности у вези решавања територијалног спора разликују, обе државе у њему виде шансу за осигурањем својих геостратешких, а потом и економских интереса. Овај спор попут других територијалних спорова у југоисточној Азији (у Јужном и Источном кинеском мору) представља узрок нестабилности која све више угрожава мир и безбедност у овом делу света. Већина политичких фактора у државама које су укључене у поменуте спорове, под одређеним унутрашњим и спољним политичким околностима, користе спорове као инстументе за постизање шире подршке својим владама. Пошто се територијални спорови тичу питања државног суверенитета које је по правилу везано са психолошким чиниоцима (националистичким осећањима и достојанством народа), и историјским наслеђем (које је у не малом броју случајева обојено тешком империјалном или колонијалном прошлошћу), ниједна страна у спору не жели да направи уступке другој страни, што указује да се спор неће моћи тако лако решити и превазићи мирним путем без инфилтрације спољњег политичког фактора. У студији која следи, аутор износи међународноправну и политичку анализу територијалног спора у Јапанском мору са објашњењима о његовом утицају на регионалну безбедност.

Кључне речи:
Територијални спорови, Такешима/Докдо, Јапанско море, међународно право мора, УНЦЛОС, регионална безбедност, источна Азија

Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ,
Сарадња Руске Федерације и NATO у области европске безбедности Апстракт
Очување стабилности у ширем региону Европе, не може се остварити без сарадње Европске уније, Руске Федерације и NATO-а. Дијалог Уније са Русијом у области безбедности обележен је чињеницом да ЕУ жели да изгради сопствени безбедносни и одбрамбени систем, уз тенденцију да се у планирању операција и војног развоја углавном ослони на NATO. Такође, ЕУ је спремна да предложи Русији да се, у одређеној мери, укључи у тај систем. Циљ NATO-а је да задржи кључну улогу у обезбеђењу стабилности и безбедности у Европи и свету. Истовремено NATO показује спремност да тесно сарађује са ЕУ, као и да се кроз одређене органе NATO-а периодично консултује са Русијом. Руска Федерација, међутим, инсистира на томе да се европска безбедност обезбеди кроз њену равноправну сарадњу са NATO и ЕУ. Актуелна украјинска криза показала се као највећи изазов за европску безбедност од краја хладног рата. Она је јасно указала да односе Русије, ЕУ и NATO све више карактеришу неразумевање, неповерење и конфронтације, што може имати веома негативне последице по очување мира и безбедности у Европи.

Кључне речи:
Европска унија, Руска Федерација, NATO, европска безбедност, савремени међународни изазови.

Милош ЈОНЧИЋ,
Заштита посебних категорија лица у оружаним сукобима Апстракт
Рат као начин решавања спорова између држава присутан је од давнина, односно од стварања првих држава. Последице рата погађају припаднике оружаних снага али и цивилно становништво, можда чак у већој мери него припаднике оружаних снага. Међу цивилним жртвама највеће последице рат оставља на жене и децу. Зато је неопходно већу пажњу посветити управо овом категоријама лица која су заштићена у оружаним сукобима. Постојеће међународне норме и правила свакако показују да је одређени степен заштите постигнут, али да је у овој области стално унапређивање неопходно. У раду је изврешена анлиза постојећих правила уз напомене где би заштита могла да се унапреди. Рад је подељен у две целине. Прва се односи на посебну заштиту жена у оружаним сукобима, док је друга посвећена заштити деце. У оба дела је указана пажња на нормативна решења како писаног међународног хуманитарног права тако и обичајног. У погледу писаних правила разматране су све четири Женевске конвенције из 1949. године као и Допунски протоколи уз ове конвенције.

Кључне речи:
Цивилно становништво, оружани сукоби, посебне категорије лица, жене, деца

Ивана РАКИЋ,
Улога прописа о контроли концентрација у спровођењу оптималне политике заштите конкуренције Апстракт
Сврха еx ante контроле концентрација јесте очување конкурентних тржишних структура путем контроле концентрација између учесника на тржишту које могу значајно нарушити конкуренцију. Све концентрације које прелазе утврђене финансијске прагове морају се пријавити националном телу за заштиту конкуренције и не смеју се реализовати док се не добије одобрење за њено спровођење. Приликом оцене ефеката концентрације, тело надлежно за заштиту конкуренције мора да размотри могуће негативне ефекте концентрације на конкуренцију и да забрани концентрацију уколико се процени да ће она нарушити конкуренцију. Циљ овог рада је да укаже на тешкоће утврђивања одговарајућег институционалног оквира у којем надлежно тело одобрава или забрањује концентрације. Аутор зато анализира неке од основних принципа на којима би контрола концентрација требало да се заснива и наглашава да прописи о контроли концентрација имају веома важну улогу у делотворном спровођењу оптималне политике заштите конкуренције.

Кључне речи:
контрола концентрација, еx ante контрола, политика заштите конкуренције, право конкуренције.

Сенад ГАНИЋ,
Осврт на саветодавно мишљење Међународног суда правде о правним последицама изградње зида на окупираној палестинској територији Апстракт
Арапско-израелски сукоб чак и данас представља једно од најсложенијих проблема са којима се сусреће међународна заједница. Највећу контроверзу чине различите интерпретације узрока овог сукоба које нуде обе стране. Начин да се превазиђе овај ћорсокак, је управо пут обраћања међународним институцијама. Из тог разлога изненађује чињеница да је једна веома важна одлука Међународног суда правде неоправдано остала запостављена, нарочито ако се узме у обзир важност питања којима се Суд бавио, али и благотворан утицај који би та одлука могла да има у процесу решавања конфликта на Блиском истоку.Верујемо да управо саветодавно мишљење о правним последицама изградње зида на опкупираној палестинској територији дато од стране „Светског суда“ поводом захтева „Светског парламента“, крије у себи пут могућег решења овог исцрпљујућег сукоба. То сматрамо и због тога, што ова одлука у себи садржи правну анализу дату од стране ауторитета у чију објективност не бисмо требали да сумњамо, баш као што не бисмо требали да сумњамо ни у објективност међународног права. Због тога сматрамо важним да се још једном осврнемо на ову одлуку, верујући да на тај начин можемо боље разумети и саму природу овог сукоба, али и разлоге који указују на његово могуће мирно решење.

Кључне речи:
арапско-израелски конфликт, саветодавно мишљење, Међународни суд правде, изградња зида, окупиране палестинске територије, правне последице, право на самоодбрану

Видоје ГОЛУБОВИЋ,
Регионална сарадња на заштити и очувању културне баштине Апстракт
Питање регионалне сарадње на очувања и заштите културне баштине је један од темељних вредности толеранције и мира међу народима региона и чувања националног идентитета. Посебан значај добија у времену глобализације и прокламоване мултикултуралности. То је уједно и питање (не)остваривања права и обавеза државе на очувању и заштити културне баштине. Тиме се брани властити културни идентитет у који је укључена и свеобухватна културна баштина (матерјалну и нематријалну) ван граница сваке земље и региона. Генерално можемо дефинисати-посматрати као заштиту културног идентитета кроз успостављање етничке политике сваке државе посебно као и Србије у региону.

Кључне речи:
регион, држава, баштина, култура, очување, заштита, етничка политика, идентитет.

Добрица ВЕСИЋ,
Прилагођавање привреде Србије регионалним и европским интеграцијама Апстракт
У савременим међународним односима привредне активности све више постају приоритетне у односу на политичке. За Србију је битно да има јасну стратегију развоја која ће имати значајне импликације на све привредне делатности и међународну економску сарадњу, односно процес европских интеграција. У креирању стратегије развоја неопходно је да се изаберу они сектори на којима се заснива будући развој српске привреде. То би омогућило да се стратешки створе услови за заштиту тих сектора у одређеном периоду док не буду спремни за међународну конкуренцију. С друге стране, уместо максимирања профита, а услед стварања и јачања више релевантних група стејкхолдера (менаџера, запослених, купаца, државе, и др.) о чијим дугорочним интересима предузеће мора водити рачуна, превасходном хармонизацијом њихових интереса, долази до плурализма и комплексности циљева савременог корпоративног предузећа. Достизање постављених циљева у радикално измењеним и висококонкурентном тржишном окружењу, захтева формулисање стратегија, заснованих на подробној анализи макроекономског и микроекономског окружења, ресурса и других пословних потенцијала. При томе треба имати у виду да су идентификоване три фазе конкурентности неке земље и то: factor-driven, efficiency-driven и innovative-driven конкурентност. Свака земља треба да прође у развоју од конкурентности засноване на снабдевености факторима производње, преко инвестиционо вођене конкурентности, базиране на ефикасности коришћења расположивих фактора производње до иновацијама вођене конкурентности.

Кључне речи:
Србија, позиционирање, регион, европски интеграциони процес, економска политика

Драган ЂУКАНОВИЋ,
„Идентитетска питања” и линије унутрашњих подела у Црној Гори Апстракт
Историја Црне Горе у XX и почетком XXI века показује да су поделе у њој биле веома изражене, како у времену нестанка Краљевине Црне Горе (након 1918. године), тако и у току Другог светског рата (1941–1945) и то на основној линији њеног државно-правног положаја. Сличне линије подела у црногорском друштву постају поново доминантне током распада бивше СФР Југославије (посебно у периоду од 1991. до 2001. године), као и непосредно пре и после референдума о државном статусу 2006. године и то превасходно везано за низ тзв. идентитетских питања. У наведена питања спадају изглед и садржина државних симбола Црне Горе, питање службеног језика (од 2007. године – црногорског језика) и статус иначе канонски непризнате Црногорске православне цркве. Аутор, истовремено, указује и на размимоилажења политичких актера у Црној Гори у вези са чланством земље у Северноатлантском савезу, што спречава најшири консензус у вези са спољнополитичким идентитетом и оријентацијом ове земље. На самом крају рада аутор закључује да је неопходно стварање ширег унутрашњег консензуса и тражење компромиса у Црној Гори у вези са наведеним кругом идентитетских питања како би се превазишла традиционална подељеност друштва.

Кључне речи:
Црна Гора, идентитет, идентитетска питања, државни симболи, службени језик, црква, спољна политика.

Сандра ВУЧИЋ и Срђан МИЛЕНКОВИЋ,
Македонија: фактор стабилности или нестабилности у регионалном безбедносном подкомплексу Западни Балкан? Апстракт
У студијама безбедности дуги низ година, а поготову у периоду Хладног рата, доминирале су теорије које су безбедност објашњавале ослањајући се претежно на војнополитичке аспекте, уз често пренаглашавање несумњивог значаја и утицаја великих сила на безбедносну динамику различитих региона и готово потпуно занемаривање локалних актера и начина на који они обликују исти регион. Управо Теорија регионалних безбедносних комплекса (ТРБК) представља значајан искорак у досадашњем проучавању међународне безбедности, јер као објекте безбедносне анализе поставља регионалне подсистеме (комплексе). У овом раду биће анализирани безбедносни проблеми са којима се суочава Македонија унутар регионалног безбедносног подкомплекса Западни Балкан (РБПКЗБ). Међутим, циљ овог истраживања неће бити само идентификација, дескрипција и мапирање проблема који су присутни у овом подкомплексу, а који утичу на безбедност Македоније, већ ће бити проблематизован њен положај унутар овог подкомплекса, где ће се методом сценарија представљати могући путеви кретања Македоније који ће у великој мери определити да ли ће она бити посматрана као фактор стабилности или фактор нестабилности у подкомлексу Западни Балкан. На крају истраживање ће обухватити одрживост идеје о Западном Балкану као трајном регионалном безбедносном подкомплексу, имајући у виду сложеност односа Македоније са Грчком која није део РБПКЗБ.

Кључне речи:
Македонија, теорија регионалних безбедносних комплекса, регионални безбедносни подкомплекс Западни Балкан, велике силе, неореализам, конструктивизам

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

Vol. LXVI    бр. 1-2/2014

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Перо ПЕТРОВИЋ и Добрица ВЕСИЋ,
Глобална финансијска криза и њен утицај на светске трговинске токове посебно у оквиру СТО АПСТРАКТ
Савремена економска и финансијска криза утицала је значајно на смањење трговинских токова, први пут после Другог светског рата, тако да је многи називају трговинском кризом. И поред бројних користи и недостатака либерализације, као кључних савремених обележја, постојећа криза довела је до преиспитивања ових ставова утичући на увођење мера протекционизма и на јачање бројних регионалних веза и савеза. Питање које се намеће је како ће изгледати трговински токови будућности и да ли ће регионалне интеграције имати превагу над мултилатералним и либерализованим трговинским системом? Финансијска криза је, врло брзо, постала економска криза која је погодила све секторе. Први видљиви ефекти кризе манифестовали су се у снажном паду трговинских токова, условљеним падом тражње, што је довело до пада производње и запослености. Прве реакције многих држава биле су мере протекционизма, како би се заштитили национални интереси. Ово је поново актуелизовало дебату поборника либерализма и протекционизма, где су ефекти и настанак кризе ишли у прилог ових других. Доносиоци економских одлука суочени су са горућим економским проблемима, покушавали су да их ублаже (макар на кратак рок) окрећући се регионалним партнерима, а мање према светском тржишту.

Кључне речи:
Финансијска криза, трговински токови, глобализација, регионализација, СТО.

Никола ЈОКАНОВИЋ,
Савремени економски односи између Кине и Европске уније(на енглеском) АПСТРАКТ
У чланку ће бити речи о економским односима између Европске уније и Народне Републике Кине. У уводном делу биће дат увид у положај Кине у савременој глобалној привреди.
У следећем делу биће анализирани трговински односи између ЕУ и Кине. Обухваћене теме представљају општи преглед ових односа од њиховог успоствљања 1975, као и став Европске уније према чланству Кине у СТО. Такође ће бити описано партнерство и конкуреницја између Кине и ЕУ, након чега ће бити дат преглед Економског и трговинског дијалогу на високом нивоу између ове организације и Кине. Последње теме у овом делу чланка су трговински токови између Кине и ЕУ, уочене препреке за трговину и улагање, као и недавни спорови између два трговинска партнера.
У трећем делу рада биће речи о инвестиционом токовима између Кине и ЕУ (са нагласком на кинеске инвестиције у државама чланицама ЕУ). Након уводних напомена које се тичу кинеских инвестиција у ЕУ, биће баћено светло на одређене државе чланице ЕУ које су најпожељније за кинеска улагања као и гране индустрије у које кинеске компаније желе да инвестирају.
У завршном делу чланка аутор ће се бавити потенцијалним развојем односа између ЕУ и Кине у блиској будућности.

Кључне речи:
Народна Република Кина, Европска унија, економски односи, трговински односи, инвестициони токови.

Марко НОВАКОВИЋ и Михајло ВУЧИЋ,
Осврт на пресуду и интерпретацију Међународног суда правде у случају манастира Преа Вихар АПСТРАКТ
Дана 11. новембра 2013. године, Међународни суд правде је донео пресуду поводом захтева за интерпретацијом пресуде из 1962. године у случају Преах Вихар, спору о територијалном разграничењу између краљевине Тајланда и краљевине Камбоџе. Аутори су у овом раду извршили анализу како основне пресуде из 1962, тако и свеже донесене интерпретације пресуде. Најпре је сажето анализиран историјски контекст разлога за покретање спора пред Судом, да би се у главном делу рада аутори позабавили правном анализом пресуде и њене интерпретације. Посебан нагласак стављен је на начин резоновања Суда и последице које такав начин резоновања производи по суштинско разрешење спора и разјашњење појединих начела међународног права која уређују разграничење између држава на природним границама, али и на ширу праксу Међународног суда правде у сличним питањима.

Кључне речи:
Преах Вихар, Међународни суд правде, интерпретација пресуде, Камбоџа, Тајланд, разграничење.

Тијана ШУРЛАН,
Одговорност државе за заштиту (Р2П): генеза и смисао концепта АПСТРАКТ
Концепт одговорности за заштиту изузетно је актуелан концепт у међународним односима. Почев од његовог настанка 2001. године па до данас генерисана је значајна активност целокупне међународне заједнице, почев од појединачних држава, преко међународних организација, невладиних организација, бројних конференција, теоријских радова. Разлог за интензивно дебатовање о концепту лежи у његовој деликатности, могућности злоупотребљавања и неуједначеној примени. У предстојећем раду исцрпно је приказана генеза концепта одговорности за заштиту, почев од првог акта па до последњих усвојених у 2013. години. Тежиште рада је на упознавању читаоца са ставовима и решењима усвојеним у наведеним актима. Поред дескриптивног приказа, анализирају се и усвојена решења и износи финални закључак о стварном утицају и значају овог концепта на односе у међународној заједници.

Кључне речи:
одговорност за заштиту, концепт, међународно хуманитарно право, међународна људска права, резолуције Генералне скупштине, резолуције Савета безбедности, извештаји Генералног секретара.

Владимир ТРАПАРА,
Проблем противракетне одбране у односима Русије и Сједињених Држава АПСТРАКТ
Историја проблема противракетне одбране у односима Русије и Сједињених Држава траје већ неколико деценија. Њена савремена фаза започиње 2007. године, са одлуком САД да распореде противракетни систем у Средњој и Источној Европи. У овом раду нудимо преглед најзначајнијих тренутака у развоју противракетне одбране, да бисмо затим направили анализу проблема у погледу технолошких и политичких аспеката. Основни аргумент је да руско-амерички договор о овом питању изостаје јер САД генерално воде политику усмерену ка деградацији статуса независне велике силе који има Русија, а од кога не жели да одустане. Противракетну одбрану САД, иако ова технолошки није способна да јој нашкоди, Русија види само као део ширег корпуса мера Вашингтона усмерених против ње. Притом, као средство америчког „чишћења“ „отпадничких“ режима, противракетна одбрана индиректно угрожава Русију, јер убрзава њено довођење у стратешко заокружење. Могућност превазилажења овог проблема и приближавања САД и Русије видимо у заједничкој претњи коју би могла да упути растућа Кина.

Кључне речи:
противракетна одбрана, нуклеарно оружје, Русија, Сједињене Државе, „отпадничке“ државе.

Зоран КРСТИЋ,
Перонизам као модел друштвеног и политичког развоја: савремени аргентински мит АПСТРАКТ
Предмет анализе у овом раду јесте проучавање настанка и развоја феномена перонизам, најважнијег политичког покрета и идеологије у Аргентини, можда и у целој Латинској Америци, у XX веку. Циљ рада је да се перонизам представи као политички покрет који је настао за време Хуана Доминга Перона средином прошлог века, али покрет који је наставио да егзистира, траје и после одласка са политичке сцене Перона. Временом је перонизам постао и нешто више од политичког покрета или модела развоја, па се готово може окарактерисати као мит. Данас је перонизам један од кључних чинилаца друштвеног развоја у Аргентини. Фокус истраживања усмерен је на представљање и експликацију појмова који се углавном везују за Перона, његов покрет и владавину као што су популизам, президенцијализам и персонализација власти. У овом раду биће анализирани услови, чињенице и околности у којем је перонизам настао и трајао упркос многим критикама и спорењима како у научној литератури, тако и у аргентинском друштву.

Кључне речи:
перонизам, президенцијализам, популизам, хустицијализам, каудиљизам, олигархија, корпоративна држава, Хустицијалистичка партија, Перонистички покрет, ауторитарни режим.

Драгољуб ТОДИЋ, Владимир ГРБИЋ,
Земље у развоју и политика у области климатских промена АПСТРАКТ
У раду се разматра питање положаја и улоге коју земље у развоју имају у савременој политици и праву климатских промена. Основна теза која се у раду разматра је да је положај земаља у развоју дефинисан релевантним међународно-правним документима, али да значајне разлике између појединих категорија земаља у развоју нису до краја јасно исказане. У том смислу, у првом делу рада се указује на проблеме у дефинисању појма земље у развоју. У другом делу се даје приказ специфичних права и обавеза земаља у развоју у оквиру постојећег система успостављеног Оквирном конвенцијом УН о промени климе и Кјото протоколом. Посебно се указује на садржај и дилеме у тумачењу принципа заједничке али различите одговорности. У трећем делу рада се сагледавају неке заједничке карактеристике земаља у развоју које су од значаја за климатске промене. Даје се осврт на неке карактеристике и елементе политике појединих земаља (чланица не-Анекс И, малих острвских земаља, најмање развијених држава и земаља у развоју највећих емитера ГХГ).

Кључне речи:
земље у развоју, климатске промене, животна средина, Оквирна конвенција УН о промени климе, Кјото протокол, не-Анекс И, мале острвске земље, најмање развијене државе, велики емитери гасова са ефектом стаклене баште.

Гордана ПРЕРАДОВИЋ,
Сарадња прибрежних држава у питањима коришћења и заштите међународних водотокова с освртом на активности Савске комисије АПСТРАКТ
У раду се анализирају облици сарадње међу државама која је неопходна када се ради о питањима управљања, коришћења и заштите међународних водотока. Најчешћи вид сарадње је оснивање и дјеловање међународних ријечних комисија. Остали облици сарадње се манифестују кроз спровођење међусобних консултација и обавјештавања о релевантним чињеницама и околностима за конкретан водоток, као и заједнички мониторинг и еваулација стања и података значајних у превенцији наношења штете другој држави. Циљ овог рада је да се поред општег приказа и анализе елемената и видова сарадње међу државама у питањима коришћења и заштите међународног водотока, анализира и практична страна такве сарадње. Стога се анализира рад Савске комисије као институционалног оквира провођења координиране сарадње између држава потписница Оквирног споразума за заштиту слива ријеке Саве.

Кључне речи:
међународни водоток, међународна сарадња, Оквирни споразум за слив ријеке Саве, Савска комисија.

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2013.


2013


2012

Међународни проблеми

VOL. LXIV    бр. 1/2012

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Владимир РУКАВИШНИКОВ,
Медвед и свет: пројекција руске политике после Путиновог повратка у Кремљ 2012 (на енглеском)

Александар ФАТИЋ и Александра БУЛАТОВИЋ,
Проблем истине у суђењима за ратне злочине (на енглеском)

Драган ЂУКАНОВИЋ и Дејан ГАЈИЋ,,
Евроазијске безбедносне интеграције и безбедност Балкана и Србије

Ивана БОЖИЋ МИЉКОВИЋ,
Конкурентност балканских земаља у спољној трговини у условима глобализације

Самир МАНИЋ,
Одговорност за штету због несавесног вођења преговора – упоредно-правни приказ

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2011.


2011

Међународни проблеми

VOL. LXIII    бр. 4/2011

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Александер ЛУКИН,
Нова спољнополитичка стратегија Кине и забринутост Русије (на енглеском)

Срђан МАРИНКОВИЋ, Исидора ЉУМОВИЋ и Александар ЖИВКОВИЋ,
Стране директне инвестиције у банкарству Републике Србије: истраживање мотива

Драган ЈОВАШЕВИЋ,
Међународно кривично правосуђе – између права, правде, помирења и права жртава

Жељко Ђ. БЈЕЛАЈАЦ, Драган ДАШИЋ и Милован СПАСОВИЋ,
Еколошка политика ЕУ и њен кривично-правни оквир

Ана ЈОВИЋ ЛАЗИЋ, Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ и Александар ЈАЗИЋ,
Проблем Нагорно Карабаха у светлу билатералних односа чланица Минск групе ОЕБС-а

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LXIII    бр. 2/2011

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Горан НИКОЛИЋ и Предраг ПЕТРОВИЋ,
Да ли ће глобална економска криза подстаћи сеизмичке геополитичке промене?

Биљана ПЕСАЉ,
Конкурентске предности мултинационалних компанија – преглед теоретских приступа (на енглеском)

Мирослав АНТЕВСКИ, Добрица ВЕСИЋ и Љиљана КОНТИЋ,
Регионални и међународни аспекти енергетске безбедности (на енглеском)

Марко НИКОЛИЋ и Петар ПЕТКОВИЋ,
Институционалне форме савременог екуменског дијалога

Миша ЂУРКОВИЋ,
Мађарска: Орбанов нетипични покушај изласка из кризе

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LXIII    бр. 1/2011

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Срђан КОРАЋ и Александра БУЛАТОВИЋ,
Европско одбрамбено тржиште у настајању

Милош МИЛОВАНОВИЋ,
Кривично дело агресије између консензуса и оспоравања

György SIMON Jr .,
Немачка и европска привреда (на енглеском)

Владимир ТРАПАРА,
Улога ОЕБС операција на терену у земљама у транзицији

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
Захтевиприпадника некадашње немачке мањине за реституцију имовине
у Србији

Хасиба ХРУСТИЋ,
Утицај задуживања Србије код међународних финансијских институција на стање њене привреде

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2010.


2010


2009

Међународни проблеми

VOL. LXI    бр. 4/2009

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Јасминка СИМИЋ,
НАТО пред изазовима XXI века

Бранислав РАДЕЉИЋ,
Антитерористичке мере у оквиру Европске политике суседства (на енглеском)

Светлана ЂУРЂЕВИЋ-ЛУКИЋ,
Спољна политика администрације Барака Обаме – нова реторика или нови курс?

Ана ДАМИАН-ЛАКИЋЕВИЋ,
Изгледи за обнављање сарадње Србије са Покретом несврстаности

Стеван РАПАИЋ,
Тржиште енергената у Европској унији и интереси Србије

Станислав СРЕТЕНОВИЋ,
Француско-српски односи у XIX и XX веку

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LXI    бр. 1-2/2009

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Isiaka Alani BADMUS,
Humanitarian Intervention and the Protection of Civilian Populations

Grzegorz MICHALSKI,
Value Based Management Approach in Inventory Management

Мирослав АНТЕВСКИ,
Development Potentials of Foreign Direct Investments: Comparative International Experiences

Иван ДУЈИЋ,
Corridor X - the Challenge for Serbia's Strategy toward the Mediterranean Sea and the Suez Canal

Љубица М. ЗЈАЛИЋ,
Human Resources and their Level of Competence Relating to Engagement into Economy and Society Development

>Маја САХАЏИЋ,
Preventive Diplomacy in International Law and its Application on Territories of the Former Yugoslavia

Далибор КЕКИЋ и Дане СУБОШИЋ,
Police diplomacy

Срђан МИЛАШИНОВИЋ и Желимир КЕШЕТОВИЋ,
Possibilities for Settlement of Internal Conflicts

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2008.


2008

Међународни проблеми

VOL. LX    бр. 4/2008

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Жаклина СТЕПАНОВИЋ ПЕТРАЦ,
Character of the Present Financial Crisis in USA and Its Possible Global Consequences

Саша МРДУЉАШ,
Possibilities for a Peaceful Settlement of Disputes in Bosnia and Herzegovina, September 1991.- April 1992.

Добрица ВЕСИЋ,
Economic and Political Components of Corruption and Money Laundering

Невенка ЈЕФТИЋ,
The Right to Communication as a Newly Achieved Human Right

Сања ЈЕЛИСАВАЦ,
Services in the International Market

Ружица МРДАКОВИЋ ЦВЕТКОВИЋ и Драган МИХАЈЛОВИЋ,
Energy Resources Management of Serbia and Its Foreign Trade with Russia

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LX    бр. 2-3/2008

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Душко ЛОПАНДИЋ,
European Union in the New International Surroundings

Миша ЂУРКОВИЋ,
New American Unilateralism

György SIMON and György SIMON Jr. ,
Some Questions of World Economic Competition

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
Regulation of Citizenship in the Territory of Former SFR Yugoslavia

Мина ЗИРОЈЕВИЋ,
Terrorism as Non-Conventional Security Threat

Срђан КОРАЋ
Multinational States - Constitutional Challenges: the Case of Scotland

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LX    бр. 1/2008

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Светлана ЂУРЂЕВИЋ ЛУКИЋ,
The Role of Military in the Establishment of Democratic and Effective Governance: the U. S. Approach

Александар ФАТИЋ и Александра БУЛАТОВИЋ,
Justice and Reconciliation in the International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia

Vincenzo SCORDAMAGLIA,
Merger Control Rules in the EU and their Extraterritorial Application

Мирослав АНТЕВСКИ,
Foreign Direct Investments: Characteristics, Patterns, and Effects

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ,
International Trade and Transnational Companies – Substitute or Complement

Жаклина СТЕПАНОВИЋ ПЕТРАЦ,
Bretton Woods 2 System and U.S. Balance of Payment Deficit

Бојан КОВАЧЕВИЋ,
“Europe of the Regions” – an Attempt to Overcome Antinomy of Freedom and Order – a Reality or Utopia

ПРИКАЗ

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2007.


2007

Међународни проблеми

VOL. LIX    бр. 4/2007

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Владимир РУКАВИШНИКОВ,
Russia’s Power and Competitiveness

Ирина ЖАРИН,
The EU’s Regional Approach towards the Western Balkans - The Human Security Dimension

Vincenzo SCORDAMAGLIA,
Merger Control Rules in the EU and their Extraterritorial Application

Grzegorz MICHALSKI,
Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making

Јелена СТЕВОВИЋ,
Евро-медитеранско партнерство: достигнућа и перспективе

Градимир КОЖЕТИНАЦ,
Улога новца у конципирању монетарне политике савремених централних банака

Милан МИЈАЛКОВСКИ,
Противтерористичка превенција државе

Весна ПАРАУШИЋ,
Институционалне и инфраструктурне препреке конкурентности Републике Србије: оцене медјународних институција и предлози мера за превазилажење ограничења привредном развоју

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIX    бр. 2-3/2007

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Жаклина НОВИЧИЋ,
Neorealism and Neoliberalism in the Contemporary Theory of International Relations

Милош ЈОВАНОВИЋ,
The Just War Theory and International Law

Слободан ЈАНКОВИЋ,
Middle East Conflicts - Basic Features

Невенка ЈЕФТИЋ,
Geopolicy of the Black Sea Region

Сања ЈЕЛИСАВАЦ,
Long-Term Trends in the09-04-03 World Energy Market

Едита СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ,
Regional and Cross-Border Co-Operation for Sustainable Development of Serbia

Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ,
International Trade in Services – The Role of International Shipping

Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ,
European Company in EU Law

Срђан КОРАЋ,
Access to Information as a Tool of the Prevention of Corruption in EU Institutions

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIX    бр. 1/2007

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Сава САВИЋ,
International Law And Humanitarian Intervention

Стеван ЂОРЂЕВИЋ,
The Effect Of International Treaties

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
Succession Of Membership Of The United Nations – The Case Of SFR Yugoslavia

Sohail MAHMOOD,
Current Political Dynamics In Asia: Issues, Developments And Threats

Борислав ГРАХОВАЦ,
Restructuring And Privatization Of Public Enterprises In Canada: Legal And Financial Aspects

Љубица М. ЗЈАЛИЋ,
Innovativeness – An Indispensable Factor Of Development

ПРИКАЗИ КЊИГА


2006

Међународни проблеми

VOL. LVIII    бр. 4/2006

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

György SIMON Jr.,
Economic Growth in the European Union (in English)

Дејан ОРЛИЋ,
Operationalisation of European Union Security Policy

Ана ЈОВИЋ ЛАЗИЋ,
Where are the Eastern Boundaries of the European Union?

Александра ЈОКСИМОВИЋ,
Sanctions as Tools of US Foreign Policy after the Cold War

Радован КОВАЧЕВИЋ,
Possibilities and Limitations of Export as a Factor of the Balance of Payments of Serbia

Драган ЂУКАНОВИЋ,
Electoral Systems in the Countries Created in Territory of Former Yugoslavia

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LVIII    бр. 3/2006

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Александар ФАТИЋ,
Political Violence as a Value Problem for Foreign Policy (in English)

Златко ИСАКОВИЋ,
Territory and Population as Elements of Political Power in International Relations

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
The New International Legal Order and New States in the Balkans (in English)

Јелена СТЕВОВИЋ,
Crisis of the Doha Cycle of Multilateral Trade Negotiations and EU ― Developing Countries Relations

Радоје ЗЕЧЕВИЋ,
Experiences of the Ombudsmen in Sweden and Norway

Ружица МРДАКОВИЋ ЦВЕТКОВИЋ,
The International Continuity of Serbia after Secession of Montenegro

Властимир ВУКОВИЋ,
The External Liquidity and Solvency of Serbia

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LVIII    бр. 1-2/2006

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Amritha VENKATRAMAN,
Fundamentalism and Its Stereotypes (in English)

Светлана ЂУРЂЕВИЋ-ЛУКИЋ,
Bringing the State Back: Strong Versus Weak States (in English)

Иван МАРКОВИЋ,
Procedures in Multilateral Trade Negotiations Within the GATT/WTO International Trade System

Перо ПЕТРОВИЋ и Мирослав АНТЕВСКИ,
Regional Economic Integration in Europe: Effects and Open Issues

Маја НАСТИЋ,
Human Rights in the European Union Constitution

Сања ЈЕЛИСАВАЦ,
Patent Rights in International Trade

Вид ВУКАСОВИЋ,
International Legal Regulation of Protection and Sustainable Use of Water Courses

ПРИКАЗИ КЊИГА


2005

Међународни проблеми

VOL. LVII    бр. 4/2005

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Неџад БАШИЋ,
The Balkans: From Balance of Power to Balance of Human Welfare (in English)

György SIMON and György SIMON Jr. ,
The Japanese Economic Enigma (in English)

Млађен КОВАЧЕВИЋ и Владимир ГРЕЧИЋ,
World Economy 2000-2005 – Basic Indicators

Жаклина НОВИЧИЋ,
Nuclear Weapons in International Politics

Софија СИРИШКИ,
Europe at the Crossroads: Constitution, Enlargement and the Future of European Union

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LVII    бр. 1-2/2005

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

György SIMON Jr. ,
Ireland’s “Economic Miracle” and the Globalisation (in English)

Драган ЈОВАШЕВИЋ,
International Criminal Judiciary as a Means to Keep and Protect Peace and International Security

Михаило ЈОВАНОВИЋ,
Inter-state Trade within the European Union

Александар ФАТИЋ,
Key Issues in Fighting Organised Crime in the Balkans

Борис КРИВОКАПИЋ,
Protection of National Minorities between the Two World Wars – a Look Back to Some Special Cases

Бранко ПАВЛИЦА,
Migrations from Yugoslavia to Germany - Migrants, Emigrants, Refugees and Asylum-Seekers

Nurul MOMEN and Marzina BEGUM,
Good Governance in Bangladesh: Present Situation and Future Challenges (in English)

Драгана РАДОЈЕВИЋ,
The New European Union Directive on Environmental Liability

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2004.


2004

Међународни проблеми

VOL. LVI    бр. 2-3/2004

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

György SIMON Jr. ,
Market Reforms in Russia – Problems and Prospects (in English)

Иван ЈАНКОВИЋ,
Functioning of Market Economy and Rent-Seeking – Why It Is Necessary to Diminish the Role of Government in Economic Affairs?

Далибор КЕКИЋ,
Security Culture in the Contemporary Understanding of Security

Соња ЛУЧИЋ,
The Power of the European Parliament in Cooperation Legislative Procedure  (in English)

ПРЕГЛЕД

Сања ЈЕЛИСАВАЦ,
International Regulation of Intellectual Property Rights

Драган ЂУКАНОВИЋ,
Constitutional Restructuring of Bosnia-Herzegovina – Initiatives and Possibilities

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LVI    бр. 1/2004

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Милован ВУКОВИЋ,
American Foreign Policy at the Crossroads - Between Idealism and Realism, Informal and Formal Empire, Unilateralism and Multilateralism

Nina WICHMANN,
European Union and Southeastern Europe - a Clash of the Principle of Conditionality and the Regional Approach

Владимир О. РУКАВИШНИКОВ,
Post-Cold War Russian National Identity (in English)

Александар ФАТИЋ,
Organized Crime and the Outline of a New Structure of Security in Europe

ПРЕГЛЕД

Јордан ДИНИЋ,
Meaning and Contents of the Programme of a Revitalization of Africa

Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ,
World Trade Organization – Establishment, Functions, Objectives

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2003.


2003

Међународни проблеми

VOL. LV    бр. 3-4/2003

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Биљана ВАНКОВСКА,
Rule of Law and Democratic Control of Armed Forces in the Post-Cold War Era (in English)

Неџад БАШИЋ,
From Terrorism to National Movement (in English)

Дејан ГАЈИЋ,
Development of Armed Forces in the European Union

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
International Legal Treatment of Boundary Disputes in Territory of the Former Yugoslavia

Љубица М. ЗЈАЛИЋ,
Cultural and Technological Determinants of Development and the Quality of Life and Work

ПРЕГЛЕД

Драган ЂУКАНОВИЋ,
The Present Political Situation and Ethnic Relations in Macedonia

Далибор КЕКИЋ,
The Adriatic-Ionian Initiative

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LV    бр. 2/2003

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Alexander LUKIN,
Russia between East and West (in English)

Софија СИРИШКИ,
European Union and NATO - Transforming the Transantlantic Partnership

Синиша ТАТАЛОВИЋ,
Croatia and NATO

Александар ФАТИЋ,
NATO Enlargement and Relations between Serbia and Montenegro and Bulgaria and Romania

Peter HAVAS,
The Renewal of Social Democracy and the „Third Way” of the British Labour Party (in English)

Млађен КОВАЧЕВИЋ,
Dimensions and Causes of Long-term Decline of Prices of Primary Commodities on the World Market

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LV    бр. 1/2003

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Софија СИРИШКИ,
The Enlargement of the European Union and the Challenges of the Reform

Владимир Међак,
Regional Policy of the European Union (in English)

Жаклина НОВИЧИЋ,
Freedom of Movement for Persons in the European Union Law

Вид ВУКАСОВИЋ,
International Legal Regulation of the Right to Adequate Environment

György SIMON Jr. ,
Economic Transition in Yugoslavia - a View from Outside

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2002.


2002

Међународни проблеми

VOL. LIV    бр. 4/2002

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Златко ИСАКОВИЋ,
Democracy, Human Rights and Ethnic Conflicts in the Globalised World (in English)

Владимир РУКАВИШНИКОВ,
The Russians and the American “War on Terrorism”: Lessons Learned after September 11 (in English)

Иван ИВЕКОВИЋ,
Israel and the Bantustanization of Palestine (in English)

Радован КОВАЧЕВИЋ,
The Limitations of the European Economic Integration

Џемал ХАТИБОВИЋ,
American »New Economy« - Achievements and Problems

Иван ШИЈАКОВИЋ,
The Causes of Human Rights Abuses in the Countries in Transition

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIV    бр. 3/2002

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Живорад КОВАЧЕВИЋ,
The Balkans, a View into the Future - Without Internal and Regional Stability there is no Integration into Europe

Нина ШЋЕПАНОВИЋ,
Internationalisation of the Competition Law

Едита СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ,
Some Open Questions and Prospects for Co-operation of the Danube-basin Countries

Владимир ГРЕЧИЋ,
The Role of Migrant Professionals in the Process of Transition in Yugoslavia (in English)

ПРЕГЛЕД

Драган ЂУКАНОВИЋ,
Basic Constitutional Conceptions in the Countries of Former Yugoslavia - a Comparative Analysis

Жаклина НОВИЧИЋ,
Constitutional Organisation of Switzerland - Experiences and Lessons

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIV    бр. 1-2/2002

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Carlo AMIRANTE,
Globalisation, the Market, the European Community - a New Economy, New Society, New Democracy (in English)

Џемал ХАТИБОВИЋ,
Once Again on Globalisation

Александар ФАТИЋ,
The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Contemporary Diplomacy

Розита ЛЕВИ и Слободан С. ПАЈОВИЋ,
International Terrorism and Latin America

Мина ЗИРОЈЕВИЋ и Сања ЈЕЛИСАВАЦ,
The European Monetary Union and Euro

ПРЕГЛЕД

Предраг БЈЕЛИЋ,
A Model of American Foreign Trade Policy

Ана ДАМИАН ЛАКИЋЕВИЋ,
Third World Conference against Racism

Филип ТУРЧИНОВИЋ,
The Oviedo Convention - European Charter on Bioethics

ПРИКАЗИ КЊИГА


2001

Међународни проблеми

VOL. LIII    бр. 4/2001

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Иван ИВЕКОВИЋ,
Possible Outcome of the Reshuffling of the United States' Defense Strategy (in English)

Софија СИРИШКИ,
Stabilisation and Association Agreement and Membership in European Union

Јелица КУРЈАК,
Attainments of Changes in Political Systems of Post-Socialist Countries

Љубивоје ПРВУЛОВИЋ,
Decade of Economic Reforms in Easteuropean Countries

Брана МАРКОВИЋ,
Industrial Relations and Collective Bargaining - Yugoslav and Foreign Experience

Весна КНЕЖЕВИЋ ПРЕДИЋ,
The Principle Uti Possidetis Juris in the Practice of International Courts

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIII    бр. 3/2001

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Бранислав ГОШОВИЋ,
Global Intellectual Hegemony and the International Development Agenda (in English)

György SIMON Jr. ,
European Union and the Balkans - Tendencies and Perspectives of the Relations

Axel Sotiris WALLDÉN,
Regional Co-operation in the Balkans and in the Black Sea (in English)

Благоје БАБИЋ,
Foreign Debt of FR Yugoslavia and International Financial Institutions

Слободан ЗЕЧЕВИЋ,
Institutional Adjustment of European Union - Contents of the Nice Treaty

Момир МИЛОЈЕВИЋ,
Composite States and International Relations

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LIII    бр. 1-2/2001

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Нина ДОБРКОВИЋ,
The Decade of Change - Foundations of a New European Security

Ватрослав ВЕКАРИЋ,
Yugoslavia and NATO (in English)

Владимир БИЛАНЏИЋ,
Prospects for Regional Stability in the Balkans

Бранислава АЛЕНДАР,
The European Union and “New Democracies”

Бранислав МИЛИНКОВИЋ,
The Charter for European Security and Its Relevance to FRY

Гордана ПЕШАКОВИЋ,
Spillover Costs of the Kosovo War for the International Community (in English)

ПРЕГЛЕД

Предраг БЈЕЛИЋ,
Dispute Settlement Procedures in World Trade Organization

Стеван ЂОРЂЕВИЋ,
Treaties as a Source of International Law

Љубица СРДИЋ ЂАКОВИЋ,
International Migrants - Definitions, Terminology

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 2000.


2000

Међународни проблеми

VOL. LII    бр. 4/2000

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Александар ФАТИЋ,
Transatlanticism and Distribution of Power

Предраг СИМИЋ,
Does the Balkans Exist? Visions of the Future of Southeastern Europe

Demetrius Andreas FLOUDAS and Luis Fernando ROJAS,
Some Thoughts on NAFTA and Trade Integration in the American Continent (in English)

Радован КОВАЧЕВИЋ,
Transition Countries Trade Policies - Experiences from the 1990s

Љубица М. ЗЈАЛИЋ,
Science and Technology between Creative Use and Abuse

ПРЕГЛЕД

Александра ЂОРЂЕВИЋ,
Rule of Law, Justice and Pacification of the Balkans (in English)

Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ,
Arbitration Settlement of Disputes between Non-Government Organisations

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. LII    бр. 1-2/2000

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Предраг БЈЕЛИЋ,
Interdependence of Foreign Policy and International Trade

Радован КОВАЧЕВИЋ,
Management of Exchange Rate Flexibility

Гордана ИЛИЋ,
Strengthening of the Role of the European Parliament

Душко ЛОПАНДИЋ,
Central European Initiative - Ten Years of Multilateral Cooperation

Ивица СТОЈАНОВИЋ,
Ownership Transformation in FR Yugoslavia

Радоје ЗЕЧЕВИЋ,
The International Position of the Danube and the Iron Gate

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1999.


1999

Међународни проблеми

VOL. LI    бр. 3-4/1999

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Родољуб ЕТИНСКИ,
NATO Aggression against the FR of Yugoslavia - Might, Right and Justice (in English)

Константин ОБРАДОВИЋ,
International Humanitarian Law and the Kosovo Crisis

Alexander LUKIN,
NATO and Russia after the Kosovo Crisis (in English)

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Нина ДОБРКОВИЋ,
Yugoslavia in a Changed Geopolitical Environment

Милан СКАКУН,
Expansion of Islamism and its Impact on International Relations

Обрад РАЧИЋ,
On the Relationship between International and National Law

Сања ЂАЈИЋ,
Formal Consent and Political Discord before the International Court of Justice (in English)

Ана ДАМИАН ЛАКИЋЕВИЋ,
Royaumont Process - an Initiative for Co-operation in South-Eastern Europe

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. LI    бр. 1-2/1999

STATEMENT AND APPEAL FOR PEACE (in Serbian and English)

Брана МАРКОВИЋ,
Fifty Years of the Journal “INTERNATIONAL PROBLEMS” (in Serbian and English)

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Љубица М. ЗЈАЛИЋ,
Development through Science - What Kind of Scientific and Technological Policy Do We Need?

Миодраг МИТИЋ,
National Minorities and Citizenship

Вид ВУКАСОВИЋ,
The Role of International Organisations in Protection of Waters in Europe

Мирко СТОЈЧЕВИЋ,
Contemporary Tendencies in the World Economy and Developing Countries

Џемал ХАТИБОВИЋ,
Rise, Crisis and Future of East and Southeast Asian Economies

Бранислава АЛЕНДАР,
Central European Free Trade Association and European Union

Љубивоје ПРВУЛОВИЋ,
Commonwealth of Independent States - Economic Potential and Co-operation with Foreign Countries

ПРИКАЗИ КЊИГА

REVIEW OF CONTENTS OF “INTERNATIONAL PROBLEMS” FROM 1994 TO 1998


1998

Међународни проблеми

VOL. L    бр. 3-4/1998

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Introductory note

Јелица КУРЈАК,
National Problems in Russia and the Commonwealth of Independent States

Solon ARDITTIS,
Belgian Federal Way

Слободан ПАЈОВИЋ,
Ethnic Problems of Spain and the System of Autonomous Regions

Брана МАРКОВИЋ,
An Asymmetrical Constitutional System - Solution for Great Britain's National Problems?

Нина ДОБРКОВИЋ,
Alto Adige (South Tyrol) - A Model for Resolving the Status of National Minorities?

Борис КРИВОКАПИЋ,
Ethnic Minorities in Finland

Предраг СИМИЋ,
Aland Islands - Local Self-Government as a Solution for the Position of National Minority

Michaël RISTIC,
French Case - A Special Status for Corsica “GOOD NEIGHBOURLY RELATIONS” AND MINORITIES

Мирко СТОЈЧЕВИЋ,
Czechoslovakia - A Peaceful Separation and National Problems in Newly Created States

Владимир ГРЕЧИЋ,
Position of the Hungarian National Minority in Romania

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. L    бр. 2/1998

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Вид ВУКАСОВИЋ,
Some Critical Remarks Concerning the Role of United Nations in the Yugoslav Crisis

Драган СТОЈОВИЋ,
The Possibilities for Integration of FR Yugoslavia into International Financial Institutions

Гордана ИЛИЋ,
The Right of Establishment of the Enterprise in the European Union

Џемал ХАТИБОВИЋ,
A New Stage of Economic Cooperation in the Region of Pacific and Indian Ocean

Борис КРИВОКАПИЋ,
The Position of Ethnic Minorities in Slovenia

Драгољуб ТОДИЋ,
International Treaties in the Field of the Environment and the Status of FR Yugoslavia

Драган ПРЉА,
Information Technologies and Diplomacy


LECTURE

Ambasador Christopher LAMB,
The Establishment of Permanent International Criminal Court - an Australian Perspective

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. L    бр. 1/1998

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Нина ДОБРКОВИЋ,
FR Yugoslavia in Search for Identity: Turning from the Past to the Future (in English)

Предраг СИМИЋ,
Yugoslavia and Regional Cooperation in Southeastern Europe

Златко ИСАКОВИЋ,
Expansion of NATO and Security of Yugoslavia

Бранислава АЛЕНДАР,
The Sixth Enlargement of European Union - Possible Effects

Љубица ЗЈАЛИЋ,
New Technologies, Cultural Identity and Economic Development

Бранко ПАВЛИЦА,
Turkish Minority in Bulgaria

Ксенија ЏОЏО РУЈЕВИЋ и Лола СТАМЕНКОВИЋ,
Functioning of the Multilateral Investment Guarantee Agency

BOOK REVIEWS

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1997.


1997

Међународни проблеми

VOL. XLIX    бр. 4/1997

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
The Balkans and European Security

Благоје БАБИЋ,
European Monetary Union, Euro and Yugoslavia

Неџад БАШИЋ, Donald FLEMING, William VAUGHN,
The Right of Secession as a Tool to Protect the Territorial Integrity of State (in English)

Љубица СРДИЋ ЂАКОВИЋ,
Causes and Types of International Migrations

Биљана ВАНКОВСКА ЦВЕТКОВСКА,
Sovereignty Principle and Ethnic Pluralism - a Challenge to Macedonian State (in English)

Јелица КУРЈАК,
New Forms of Association in the Post-Soviet Area: Possibilities and Prospects

Ивица СТОЈАНОВИЋ,
Possibilities for Development of Yugoslav-German Economic Relations

A. J. R. GROOM and Peter MANDAVILLE,
Hegemony and Autonomy in Studies of International Relations, the Continental Experience (in English)

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. XLIX    бр. 2-3/1997

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Џемал ХАТИБОВИЋ,
The Evolution and Paradoxes of the New Global Power Structure

Александар ФАТИЋ,
“New” Exclusivism in International Relations (in English)

Златко ИСАКОВИЋ,
Ideology, Communications and Political Power

Гордана ПЕШАКОВИЋ,
Processes of Regional Integration in Central and Eastern Europe and Yugoslavia (in English)

Владимир ГРЕЧИЋ,
West European Labour Market and Yugoslavia

Вид ВУКАСОВИЋ,
Development of International Legal Regulation Concerning the Position of National Minorities in Europe

Alexander A. SERGOUNIN,
In Search of National Identity: Foreign Policy Schools of Thought in Post-communist Russia (in English)

Зоран КНЕЖЕВИЋ,
Nordic Cooperation - Main Forms and Perspectives

LECTURE

Ambassador Vilfrid GRUBER,
After the Summits in Paris and Madrid: the Role of NATO in European Security - the German View

ИЗ РАДА ИНСТИТУТА

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. XLIX    бр. 1/1997

CURRENT ISSUE

Ранко ПЕТКОВИЋ,
USA and Yugoslavia: Historical Lessons and Dilemmas

Брана МАРКОВИЋ,
Great Britain and the Crisis within the Former Yugoslavia

Нина ДОБРКОВИЋ,
German Policy toward Yugoslavia after the Cold War

Јелица КУРЈАК и Љубивоје ПРВУЛОВИЋ,
Strategic Position of Russia, the Balkans and Yugoslav Crisis

Зоран СТАНОЈЕВИЋ,
Italian Policy toward the Balkans and Yugoslav Crisis

Душан Т. БАТАКОВИЋ,
French Policy toward Yugoslavia - Initiatives, Limitations and Perspectives
(1991. - 1996.)

BOOK REVIEWS

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1996.


1996

Међународни проблеми

VOL. XLVIII    бр. 4/1996

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Предраг СИМИЋ,
Yugoslav Foreign Policy Facing the Challenge of Changes

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
OSCE in the Post-cold War International Relations in Europe

Daniel N. NELSON,
America and Collective Security (in English)

Слободан С. ПАЈОВИЋ,
Spanish Foreign Policy - Mediterranean Dimension

Нина ДОБРКОВИЋ,
Macedonian -Yugoslav Relations: Partition, Neighbourhood, Cooperation

ПРЕГЛЕД

Џемал ХАТИБОВИЋ,
A Great Turning Point in Development of the World Economy

Бранислав МИЛИНКОВИЋ,
The Role of Media in the Foreign Policy Making

Зоран ЛУТОВАЦ,
National Movement of the Albanians in Kosovo

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. XLVIII    бр. 3/1996

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Милица ДЕЛЕВИЋ ђИЛАС,
Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool - the Case of Yugoslavia (in English)

Александар ФАТИЋ,
The Perspective of the Expansion of NATO into the Eastern Europe

Вид ВУКАСОВИЋ,
Environmental Security - an Important Issue of the Balkan Cooperation

Зоран СТАНОЈЕВИЋ,
Greek-Turkish Relations and Security of the Mediterranean

Мирко СТОЈЕВИЋ,
Greek Foreign Policy: between the West and Balkans

Оскар КОВАЧ,
The Significance of European Union for Foreign Economic Relations of Yugoslavia

Благоје БАБИЋ,
Institutional Problems in Economic Cooperation between the FR of Yugoslavia and European Union

Брана МАРКОВИЋ,
Social Policy of the European Union

Johano STRASSER,
Social Democracy - Doctrine, Role and Position in Western Europe (in English)

Iván VITÁNYI,
Here and Now - on Social Democracy (in English)

Бранко ХОРВАТ,
Full Democracy - Socialism of the 21st Century (in English)

FORUM OF THE INSTITUTE

Ambassador Zhu ANKANG,
Contemporary Development in China

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. XLVIII    бр. 1-2/1996

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Ранко ПЕТКОВИЋ,
Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina - a Viewpoint

Милан САХОВИЋ,
Constitution of Bosnia and Herzegovina according to the Dayton Agreement

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
The Dayton Agreement and its Military Provisions

Константин ОБРАДОВИЋ,
Protection of Human Rights in the Dayton Agreement

Јелица МИНИЋ,
Post-Dayton Economic Reconstruction

Предраг СИМИЋ,
The Yugoslav Crisis - from its Onset to the Dayton Agreement

Ambassador Ivor ROBERTS,
The Lie of the Land after Dayton

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1995.


1995

Међународни проблеми

VOL. XLVII    бр. 4/1995

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Александар ФАТИЋ,
The Phenomenon of 'Liberal Internationalism' and the Relationship between Central Europe and the Balkans (in English)

Гордана ИЛИЋ,
Common Trade Policy and Functioning of the Internal Market of the European Union

Софија СИРИШКИ,
The Possibilities for Central and East European States to Join the European Union

Живојин ЈАЗИЋ,
Movement of Non-alignment - Evolution and Place in the Contemporary World

Златко ИСАКОВИЋ,
International Position of Macedonia and the Security in the Balkans (in English)

ПРЕГЛЕД

Деана САЈКО,
Israel and the PLO: the Road toward Solution of the Conflict

Драгољуб ТОДИЋ,
International Legal Protection of the Environment - an Analysis of Some Important Treaties

Љубица СРДИЋ ЂАКОВИЋ,
The World Summit for Social Development

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
The Chronology of the Yugoslav Crisis - October-December 1995. (in English)

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. XLVII    бр. 3/1995

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Чедомир ШТРБАЦ,
Yugoslav Crisis and European Security (in English)

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
European Security Policy and the Balkans (in English)

Vladimir BARANOVSKY,
Russia and European Security

Chris SPENCER,
A Longer Term Approach to Southeast European Instability (in English)

Зоран СТАНОЈЕВИЋ,
Yugoslav Crisis and Security of the Balkans

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Станислав ОЦОКОЉИЋ,
Verification - a New Feature of International Military Relations

Гордана ПЕШАКОВИЋ,
Disintegration versus Integration Processes in Central and Eastern Europe (in English)

Радован КОВАЧЕВИЋ,
FR Yugoslavia and International Financial and Trade Organizations

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
The Chronology of the Yugoslav Crisis - May-September 1995 (in English)

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. XLVII    бр. 1-2/1995

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Брана МАРКОВИЋ,
Yugoslav Crisis and the World - a Viewpoint (in English)

Yasushi AKASHI,
The Role of United Nations in the Balkans (in English)

Вид ВУКАСОВИЋ,
The UN System of Collective Security and Yugoslav Crisis

Константин ОБРАДОВИЋ,
Plan “Z-4” - International Legal Analysis Plan “Z-4” - Discussion in the Institute

Душко ЛОПАНДИЋ,
Legal Aspects of the Sanctions of the European Community - Example of the EC Sanctions against FR Yugoslavia

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Tomas FLEINER,
Nation State and Autonomy for Ethnic Communities (in English)

Обрад РАЧИЋ,
On the Right of the Security Council to Interpret the UN Charter: a Possible (Advisory) Control by the International Court?

Душан ПИРЕЦ,
On the Margins of Japanese-American Relations

Божидар ЈОВАНОВИЋ,
International Aspects of the Hong Kong Question

Гордана ПЕШАКОВИЋ,
The Clash of Civilizations - the New Paradigm of World Conflicts?

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
The Chronology of the Yugoslav Crisis - January-April 1995 (in English)

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1994.


1994

Међународни проблеми

VOL. XLVI    бр. 4/1994

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Бранислава АЛЕНДАР,
Transformation of European Integration - from Community to Union

Весна КНЕЖЕВИЋ ПРЕДИЋ,
Essay on Sovereignty - Citizenship of European Union

Милутин ЈАЊЕВИЋ,
The Principle of Subsidiarity in the European Union

Џемал ХАТИБОВИЋ,
New Developments in the “Trade War” between USA and European Union

Радослав БУЛАЈИЋ,
European Integration and the Balkan Regional Cooperation (in English)

Боран КАРАЏОЛЕ,
Strategic Interests of the European Union in the Balkan and South-Eastern Europe (in English)

Златко ШАРИЧ,
Small Economies in Transition Making for the EU Membership, with Special Reference to Slovenia (in English)

ACTIVITIES OF THE INSTITUTE

Ана ДАМИАН,
International Round Table “Economic Cooperation in South-Eastern Europe and European Integration”

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
The Chronology of the Yugoslav Crisis - October-December 1994 (in English)

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. XLVI    бр. 3/1994

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Миленко КРЕЋА,
A Few Remarks About the Continuity of FR Yugoslavia and Its Membership in the United Nations (in English)

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
Continuity of International Legal Personality of Yugoslavia and Its Membership in the United Nations (in English)

Константин ОБРАДОВИЋ,
Again on the Problem of Continuity - Is FR Yugoslavia “Old” or “New” State? (in English)

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Милан ШАХОВИЋ,
The Former Yugoslav Federation and International Law

Брана МАРКОВИЋ,
Socialists and Socialdemocrats in FR Yugoslavia in Search for a New Vision of Social Transformation

Живојин ЈАЗИЋ,
Problems of Security in Asia

Сава ЖИВАНОВ,
Regrouping of Political Forces in Russia (in English)

Ана ДАМИАН,
Russia and Partnership for Peace

Невена ВУЧКОВИЋ,
Child as a Soldier - International Legal Protection


DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
The Chronology of the Yugoslav Crisis - July-September 1994 (in English)

BOOK REVIEWS

Међународни проблеми

VOL. XLVI    бр. 2/1994

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Peter RADAN,
Secessionist Self-determination: the Cases of Slovenia and Croatia (in English)

Благоје БАБИЋ,
Collapse of Yugoslav Self-management Society and a Possible Alternative (in English)

Владимир ГРЕЧИЋ,
The Problems of Refugees in the Territories of Former Yugoslavia (in English)

Радован КОВАЧЕВИЋ,
Regionalization of International Trade and the Position of FR Yugoslavia

Љубомир СЕКУЛИЋ,
The Uruguay Round - the New Frame of World Trade

Вера ПИЛИЋ,
Towards Creation of Modern Theory of System Transformation

Џемал ХАТИБОВИЋ,
Economic Rise of Asia and Its Global Implications

ПРЕГЛЕД

Војин ГРКОВИЋ,
An Overview on the Present Energy Situation in the World

Ивица СТОЈАНОВИЋ,
Economic Policy of the United Germany

Нина ДОБРКОВИЋ,
Countries of Visegrad Group and Germany

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
Chronology of the Yugoslav Crisis - April-June 1994 (in English)

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. XLVI    бр. 1/1994

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Вид ВУКАСОВИЋ,
International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (in English)

Константин ОБРАДОВИЋ,
Obligation of States to Cooperate with the International Criminal Tribunal (in English)

Павле ЈЕВРЕМОВИЋ,
An Examination of War Crimes Committed in Former Yugoslavia (in English)

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Златко ИСАКОВИЋ,
Media and International Security

Sean GERVASI,
Psychological Warfare and the Balkan Crisis

Станислав ОЦОКОЉИЋ,
Security in Information Society: Secrecy and Transparency

Зоран СТАНОЈЕВИЋ,
Italy and Security in the Mediterranian

ПРЕГЛЕД

Зоран ЛУТОВАЦ,
Ethnic Relations in Kosovo and Metohija (in English)

Момир МИЛОЈЕВИЋ,
The Necessity to Renew Publishing of the Survey of International Treaties of Yugoslavia

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
Chronology of the Yugoslav Crisis - January 1994 - March 1994 (in English)

ПРИКАЗИ КЊИГА

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА ЧАСОПИСА “МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ” У 1993.


1993

Међународни проблеми

VOL. XLV    бр. 3-4/1993

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Сава ЖИВАНОВ,
The Commonwealth of Independent States and Russia (in English)

Владимир ВЕРЕШ,
Disintegration of the USSR - Political and National Aspects (in English)

Гордана ПЕШАКОВИЋ,
Achievements and Limitations of Economic Reforms in Russia (in English)

Момир СТОЈКИВИЋ,
The International Position of Russia in New Circumstances (in English)

Љубивоје ПРВУЛОВИЋ,
The International Economic Position of CIS and Perspectives of Economic Cooperation with FR Yugoslavia

Јелица КУРЈАК,
The Political Situation in Russia before and after the Referendum and Elections in 1993.

Зоран ВИДОЈЕВИЋ,
The Causes of the Collapse of “Real Socialism” and Possibility of Vassal Dictatorship

Бранко ПРИБИЋЕВИЋ,
The Prospects of Parliamentary Democracy in Eastern Europe (in English)

Весна МИЛИЋЕВИЋ,
Macroeconomic and Microeconomic Aspects of Transition to Market Economy

Златко ИСАКОВИЋ,
Problems of Conversion of Military-Industrial Production in European ex-Socialist Countries (in English)

Милан ВОЈНОВИЋ,
Transnational Corporations and Eastern Europe

Мирко СТОЈЧЕВИЋ,
Czechoslovakia - A Peaceful Separation

DOCUMENTATION

Брана МАРКОВИЋ,
Chronology of the Yugoslav Crisis - July-December 1993 (in English)

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми

VOL. XLV    бр. 1-2/1993

Fred Warner NEAL,
American Views and Policies on the Yugoslav Conflict (in English)

Ранко ПЕТКОВИЋ,
Security in the Balkans - a Possibility or a Utopia (in English)

Stelios ALIFANTIS,
Security Dilemmas in the Balkans (in English)

Златко ИСАКОВИЋ,
The Balkan Armed Forces at the End of the Cold War (in English)

Владимир ГРЕЧИЋ и Мирко СТОЈЧЕВИЋ,
Ethnic and Minority Conflicts in the Balkans

Драгана ЂУРИЋ,
Economic Linking of the Balkan Countries - Possibilities for its Achievement

АКТУЕЛНА ПИТАЊА

Бранислава АЛЕНДАР,
The European Economic Community and Research and Development of Technology

Душан НИКОЛИШ,
US Civilian and Military Policy in Science and Technology

Џемал ХАТИБОВИЋ,
Strategy in Science and Technology - the Key Factor of the Development of Japan

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Зоран СТАНОЈЕВИЋ,
The End of Bipolarism and Security in the Mediterranean Area (in English)

Едита СТОЈИЋ,
Regional Cooperation of Danube-Basin Countries Today

Јелица КУРЈАК,
Ukraine and the Commonwealth of Independent States

DOCUMENTATION

Слободанка КОВАЧЕВИЋ и Брана МАРКОВИЋ,
Chronology of the Yugoslav Crisis - June 1992 - July 1993

ПРИКАЗИ КЊИГА