2018.

Европско законодавство

бр. 63, 2018

Садржај

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Европска одредница српске спољне политике

Ненад СТЕФАНОВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
Приступање Републике Србије Европској унији и независност правосуђа

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условна осуда у европском кривичном праву

Раде БОГОЈЕВИЋ
Упоредни правни преглед кривичних дела ‒ примање и давање мита у обављању привредне делатности

Владимир МИЛЕТИЋ
Упоредни правни преглед кривичног дела ‒ несавесно пружање лекарске помоћи у законодавствима држава бивше Југославије

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Јован РУДЕЖ, Небојша ПАВЛОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Елементи хармонизације права привредних друштава Србије са правом ЕУ

Жељана ВРУЋИНИЋ
Слободне зоне као инструмент привлачења страног капитала земаља у транзицији ‒ пример Босне и Херцеговине

Љубиша СТЕФАНОСКИ, Милица ШУТОВА
Значај и функције жига у пословном и потрошачком сектору

Мирослав МИЛОСАВЉЕВИЋ, Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ
Европско удружење за слободну трговину

Владета ПЕТРОВИЋ, Биљана СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ, Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Реформа поштанског тржишта у Европској унији и утицај на регулацију тржишта поштанских услуга у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски фонд за стратешка инвестирања

Цариша БЕШИЋ, Снежана БЕШИЋ
Надзорни механизам банака у ЕУ

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
Ликвидација привредних друштава

Жаклина СПАЛЕВИЋ , Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Изазови форензичког рачуноводства у caјбер окружењу

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Мила ЈЕГЕШ
Прагматичност ЕУ или редефинисање моћи са НАТО партнером

Вojислaв JOВИЋ , Дрaгaн MAНOJЛOВИЋ, Здрaвкo ПEТРOВИЋ
Фoрмaлни прeдуслoви прaвнe и бeзбeднoснe сaрaдњe измeђу Рeпубликe Србиje и других држaвa Зaпaднoг Бaлкaнa

Јелена ПЕЈИЋ
Јачање улоге европског парламента у области заједничке спољне и безбедносне политике кроз поступке пред судом правде ЕУ

Предраг МИРКОВИЋ, Јелена СТОЈШИЋ ДАБЕТИЋ
Нерегуларне миграције као облик угрожавања система националне безбедности

ЉУДСКА ПРАВА

Јасмина ВУКОТИЋ
Општа уредба (ЕУ) 2016/679 о заштити података о личности

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Став суда правде ЕУ о односу система заштите људских права у ЕУ и другим међународним организацијама

2017.

Европско законодавство

бр. 61-62, 2017

ОПШТА ПИТАЊА

Јелица ГОРДАНИЋ
Посматрачки статус Европске уније у Генералној Скупштини Уједињених нација

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Однос према федералној идеји о Унији европских држава

ИНСТИТУЦИЈЕ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ
“BREXIT” – повлачење Велике Британије из Европске уније

Дарко ГОЛИЋ
Уставни оквир односа државе и цркава и верских заједница

ЗАКОНОДАВСТВО

Жарко РАДИЋ
Минимална правила о праву на правну помоћ за осумњичена, оптужена и тражена лица у праву Европске уније

Филип МИРИЋ, Бојана ГОЛУБОВИЋ
Истанбулска конвенција као механизам за сузбијање насиља над женама и насиља у породици

Александра ПОПОВИЋ
Равноправност полова у радном праву Европске уније и Републике Србије

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Нова порнографска кривична дела у праву Републике Србије и европски стандарди

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Злоупотребе рачунарских мрежа у циљу ширења интернет педофилије и пласирања порнографских садржаја

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
Нове тенденције у ванпарничном поступку

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Татјана ЈОВАНИЋ
Нормативни оквир планирања економских политика Европске уније и утицај на Србију

Бојан ЈОВАНОВИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
Развој тржишта поштанских услуга у функцији развоја глобалног процеса либерализације

Самир МАНИЋ
Објективна одговорност за штету од производа с недостатком

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
Цена из уговора у међународној продаји

ФИНАНСИЈЕ

Милица СТОЈКОВИЋ, Виолета ЈЕРЕМИЈЕВ
Значај спровођења Базелских стандарда у банкарском сектору Републике Србије

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ
Слободно кретање капитала у Европској унији

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба о прелазним аранжманима за билатералне инвестиционе споразуме између држава чланица ЕУ и трећих држава

Дијана САВИЋ БОЖИЋ
Стечајни поступак у Републици Србији у контексту начела европске конвенције о стечају

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Драгољуб ТОДИЋ
Начела међународног права животне средине и ЕУ интеграције Републике Србије

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Невена СТАНКОВИЋ
Место поглавља 31 у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
Савремени стратешки развој јавне безбедности у Републици Србији

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ, Милош МИЛЕНКОВИЋ
Регулисање сектора приватне безбедности у Европској унији

Јелена ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ
Савремена мигрантска криза и Европа

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Маријана ДУКИЋ – МИЈАТОВИЋ, Жељко ВОЈИНОВИЋ, Александра ЛУКИЋ
Социјално осигурање грађана у Европској унији и у Србији

Иван ЈОКСИЋ, Милорад МАТИЋ, Горан МИЛОЈЕВИЋ
Васпитне препоруке у Републици Српској

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА

Лидија БЕКО, Вера ОШМЈАНСКИ
Промовисање преносивих вештина у образовној политици ЕУ

ЉУДСКА ПРАВА

Маја СУБОТИН, Драган ПАШИЋ
Права детета на заштиту од насиља у Европској унији ‒ стање у Републици Србији

СУДСКА ПРАКСА

Андријана БАКРАЧЕВИЋ
Прихватљивост индивидуалних представки пред Европским судом за људска права ‒ актуелни проблеми и нове тенденције

Наташа НИКОЛИЋ, Небојша ЈЕРИНИЋ
Судија за извршење кривичних санкција у законодавству Републике Србије и пракси Европског суда за људска права

Ана КНЕЖЕВИЋ БОЈОВИЋ, Оливера ПУРИЋ
Европска начела правосудне обуке: постављање стандарда стручности
Европско законодавство

бр. 60, 2017

ЗАКОНОДАВСТВО

ДРАГАН ЈОВАШЕВИЋ
Нова сексуална кривична дела и стандарди садржани у Истанбулској конвенцији

МАРИЈАНА МЛАДЕНОВ, НЕНАД АВРАМОВИЋ
Право на безбедан абортус у правним системима држава чланица Европске уније

МИРЗА ТОТИЋ, АЛЕКСАНДАР Р. ИВАНОВИЋ
Положај начела ne bis in idem у кривичном праву Европске уније

ЗДРАВКО СКАКАВАЦ, ТАТЈАНА СКАКАВАЦ
Кривична дела против привреде – нова и измењена законска решења

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ
Имовинске кривичноправне мере у европском законодавству

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ЈУГОСЛАВА ВОЈНОВИЋ
Јавно-приватно партнерство и концесије у процесу придруживања Европској унији

ЦАРИША БЕШИЋ, СНЕЖАНА БЕШИЋ
Страна улагања и јавно-приватно партнерство

ГОРАН НИКОЛИЋ, ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ
Економске основе надолазећег мултилатерализма: тренд релативног опадања ЕУ у односу на САД и Кину

КРИСТИЈАН РИСТИЋ, AЊА ГЛИГИЋ
Трговински промет платним и информационим услугама у Европској унији

ФИНАНСИЈЕ

ДУШКО ДИМИТРИЈЕВИЋ
Нови Водич ЕУ о државној помоћи за спашавање и реструктурирање предузећа у тешкоћама

СЛАВКО ВУКША, МИРЈАНА БАРЈАКТАРОВИЋ
Елементи контроле банака и заштита клијената на банкарском тржишту

ПЕРО ПЕТРОВИЋ, МАРИНА ПРОТИЋ
Потраживања у страној валути и стопа затезне камате

ДОБРИЦА ВЕСИЋ
Елементи послова финансијског лизинга

ЖАКЛИНА СПАЛЕВИЋ, КОСАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Правни аспекти дигиталне форензике у рачуноводству и ревизији

ПОЉОПРИВРЕДА

КАТАРИНА ЂУРИЋ, РАДИВОЈ ПРОДАНОВИЋ, MИРАЛЕМ ЈАХИЋ
Компарација пољопривредног саветодавног система Републике Србије и Европске уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ДАРКО М. МАРКОВИЋ
Безбедносни аспекти Дунавске стратегије Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ЉИЉАНА МУДРИНИЋ
Могућности регионализације у Босни и Херцеговини

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МИЛАН КЛИСАРИЋ
Савремени етички проблеми полицијског менаџмента

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

НАДЕЖДА ЉУБОЈЕВ, МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, ОЗРЕН УЗЕЛАЦ
Регистровани и нерегистровани дизајн – компаративни преглед

ЛИДИЈА БЕКО, ВЕРА ОШМЈАНСКИ
Интегрисана настава (clil) на високошколским институцијама
Европско законодавство

бр. 59, 2017ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Недоречености у институционалном систему Европске уније

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Превенција насиља у породици, европски стандарди и право Републике Србије

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јелена ЛУКАВАЦ
Поступање са притвореницима према одредбама Законика о кривичном поступку, са освртом на европска правила
о поступању са лицима лишеним слободе

Марин ЦЕТИНИЋ
Директива 2008/115/ЕЗ о заједничким стандардима и процедурама за удаљење држављана трећих држава који
нелегално бораве на територији ЕУ

Озрен УЗЕЛАЦ
Унапређење правног оквира ЕУ о приватности и заштити личних података у електронским комуникацијама

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Миодраг МИЋОВИЋ
Међународни и европски видови електронског трговања

Добрица ВЕСИЋ, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
Уговор о копненом осигурању и право Европске уније

ФИНАНСИЈЕ

Перо ПЕТРОВИЋ, Драган ЖИВКОВИЋ
Елементи фискалног третмана инвестиционих фондова

Владимир ЧОЛОВИЋ, Синиша АЛЕКСИЋ
Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске
уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба Европског парламента и Савета 514/2014 о фонду за азил, миграције и интеграцију и о инструменту
пружања финансијске помоћи полицијској сарадњи

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Љиљана МУДРИНИЋ
Регионална политика у Европској унији

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Катица ТОМИЋ
Директиве о сигурности људске крви у Европској унији

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Филип МИРИЋ
Резолуција Савета Европе о малолетничкој делинквенцији и социјалним променама ‒ корак ка безбеднијем друштву

Милан КЛИСАРИЋ, Татјана СКАКАВАЦ
Актуелни трендови малолетничког криминалитета у Републици Србији

Весна РАЈАКОВИЋ, Никола ИЛИЋ
Диверзионе мере према малолетницима у упоредном праву

ЉУДСКА ПРАВА

Иван ЈОКСИЋ, Видоје МИТРИЋ, Митар ЛУТОВАЦ
Примењивост европског система људских права у праву Републике Србије и Републике Српске

Ненад ГРШИЋ
Локални омбудсман: европска искуства и перспектива у Србији


2016.

Европско законодавство

бр. 58, 2016Општа питања

Mилица КРИВОКАПИЋ, Митко АРНАУДОВ
АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СРБИЈУ ОД 2011. ДО 2015. ГОДИНЕ

Законодавство

Драган ЧОВИЋ, Ана ЧОВИЋ
МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Милан ПАЛЕВИЋ, Владимир ПЕТРОВИЋ
ПРАВО АЗИЛА И ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРАВА НА АЗИЛ

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
ЗНАЧАЈ ПРИНЦИПА И НАЧЕЛА У ЗАДРУГАРСТВУ

Економија, kонкуренција, предузетништво

Слободан НЕШКОВИЋ
СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАВНИ ОКВИР ПРЕКОГРАНИЧНЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ У ЕВРОПИ

Маја ЋИРИЋ, Јована ГАРДАШЕВИЋ
АНАЛИЗА СТАВОВА СТУДЕНАТА О СТЕПЕНУ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОТРОШАЧА У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ
ПАРИСКИ СПОРАЗУМ О КЛИМИ У СИСТЕМУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Хатиџа БЕРИША, Миле РАКИЋ
УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ДРЖАВУ И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

Александар ЈАЗИЋ
ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

Спољна и безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
КОНТРОЛА СПОЉНИХ ГРАНИЦА И ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ
ЦИЉНЕ САНКЦИЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ И КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ – СЛУЧАЈ „КАДИ“

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
ОБУКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ПОЛИЦИЈСКИХ МЕНАЏЕРА

Људска права

Иван КОСТАДИНОВИЋ
ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду
Европско законодавство

бр. 56-57, 2016

Општа питања

др Ненад А. ВАСИЋ, др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЛОБИРАЊЕ У ПРЕГОВОРИМА О ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Институције

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ПОСЕБАН СТАТУС ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ УНУТАР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
КОМИТЕТ РЕГИОНА– ДЕМОКРАТСКА СНАГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Томо ОДАЛОВИЋ, Небојша ЈЕРИНИЋ
ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТСКОГ ДЕФИЦИТА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
УСЛОВНА ОСУДА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ
ПРИТВОР У КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Жарко РАДИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА СА СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
ОБЕЛЕЖЈА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ПОСТУПКА

Економија, kонкуренција, предузетништво

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Емир СУЏУКА
УСКЛАЂЕНОСТ ПРАВА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Оља ЈОВИЧИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
ЕВРОПСКИ ОКВИР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТРЖИШТА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

Финансије

Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
УЛОГА ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У НАДЗОРУ НАД ФИНАНСИЈСКИМ СИСТЕМОМ

Владимир ЈОВАНОВИЋ, Вук РАИЧЕВИЋ
РЕФОРМА ПОРЕСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСУ ПРИБЛИЖАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Владимир ЧОЛОВИЋ
ЛИКВИДАЦИЈА (СТЕЧАЈ) ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ПО ОДРЕДБАМА УРЕДБЕ „СОЛВЕНТНОСТ II“

Добрица ВЕСИЋ
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПРИ СТИЦAЊУ АКЦИЈА У СОПСТВЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Игор ПРОКОПОВИЋ, Маја СУБОТИН
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јелена ШУПУТ
УСАГЛАШЕНОСТ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЕВРА И ДРУГИХ ВАЛУТА ОД КРИВОТВОРЕЊА

Спољна и безбедносна политика

Бојан ЈАНКОВИЋ, Владимир ЦВЕТКОВИЋ
МЕСТО И УЛОГА ФРОНТЕКС-А У СПРОВОЂЕЊУ НОВЕ ПОЛИТИКЕ ГРАНИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Драган ЂУКАНОВИЋ, Митко АРНАУДОВ
ЕВРОПСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У ПРОЦЕСИМА РЕШАВАЊЕ САВРЕМЕНЕ МАКЕДОНСКЕ ПОЛИТИЧКЕ КРИЗЕ

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СУЗБИЈАЊУ НАРКО КРИМИНАЛИТЕТА

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ, Обрад СТЕВАНОВИЋ
ИНКЛУЗИЈА МИГРАНАТА КРОЗ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ, Иван ДУЈИЋ
ГЕОЛОШКО СКЛАДИШТЕЊЕ УГЉЕН-ДИОКСИДА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРОПИСИМА ЕУ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊА КРИВИЧНОПРАВНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наука, технологија, култура

Тања КАУРИН, Драган АНУЦОЈИЋ
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО/ДРУШТВО ЗНАЊА ‒ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И РЕГУЛАТИВА

Слободан ЈОВАНОВИЋ
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ДИГИТАЛНОГ ТРЖИШТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ

Људска права

Жељко СПАЛЕВИЋ, Жаклина СПАЛЕВИЋ
ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ

Лука ГЛУШАЦ
ЕВРОПСКА УНИЈА ПРЕД САВЕТОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Љубо ПЕЈАНОВИЋ
СЦЕНАРИЈСКИ МЕТОДИ ЗА УГРОЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА
Европско законодавство

бр. 55, 2016

Институције

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ИЗГРАДЊА ЕВРОПСКОГ СУВЕРЕНИТЕТА

Законодавство

Жарко РАДИЋ
УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА ОСУМЊИЧЕНИХ И ОПТУЖЕНИХ ЛИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Ненад БИНГУЛАЦ
ТЕНДЕНЦИЈЕ У СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА САНКЦИЈА У ЕВРОПСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Драган ЈОВАШЕВИЋ
ЗАШТИТА ПОЛНЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИКА - ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сања МАКСИМОВИЋ
МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА И ХАРМОНИЗАЦИЈА ДОМАЋЕГ ПРАВА СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слободан ЈОВАНОВИЋ
СПЕЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ПОВЕЋАЊЕ ОСИГУРАНОГ РИЗИКА НЕ ОСЛОБАЂА ОСИГУРАВАЧА ОД ОБАВЕЗЕ

др Милена Трговчевић ПРОКИЋ
ИЗВРШНА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ИСПРАВА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Економија

Драгољуб ТОДИЋ, Владимир ГРБИЋ
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

др Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ, др Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
СПОЉНА ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ - КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД

Јелена ЈОВАНОВИЋ
РЕГУЛАТИВА ЗАШТИТЕ ОД ОБМАЊУЈУЋЕГ ОГЛАШАВАЊА

Финансије

АНА ДИВАЦ-ШАРИЋ
ЕКСТЕРНИ ПРОГРАМИ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ (ИПА II) У ЕУ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРЕПОРУКА КОМИСИЈЕ О НОВОМ ПРИСТУПУ СТЕЧАЈУ И НЕСОЛВЕНТНОСТИ (2014/135/EU)

Јасмина ВУКОТИЋ
ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2016/97 О ДИСТРИБУЦИЈИ ОСИГУРАЊА

Перо ПЕТРОВИЋ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТРАНС-ЕВРОПСКОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА

Добрица ВЕСИЋ
АСПЕКТИ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ ТРЖИШТА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Горан НИКОЛИЋ
РЕЗУЛТАТИ СРПСКЕ ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ – ОСВРТ НА ИСПУЊЕНОСТ ПРАВИЛА ФИСКАЛНОГ ПАКТА ЕУ

Безбедносна политика

Хатиџа БЕРИША, Миле РАКИЋ
ЗАЈЕДНИЧКА БЕЗБЕДНОСНА ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗМЕЂУ МЕКЕ И ТВРДЕ МОЋИ

Маријана МЛАДЕНОВ, Ненад АВРАМОВИЋ
ПРИНЦИП ВОЈНЕ ПОТРЕБЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Миле РАКИЋ
НОВИ ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ ЗА ОБАВЕШТАЈНУ ДЕЛАТНОСТ

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Наука, технологија, култура

Александра МИРИЋ, Филип МИРИЋ
АКТИВНОСТ САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА ОД УМЕТНИЧКОГ, ИСТОРИЈСКОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА

Медијска политика

Маја ЗАРИЋ
АУДИОВИЗУЕЛНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДИРЕКТИВУ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

Судска пракса

Санда ЋОРАЦ
ПРАВО НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИХ ПАРТНЕРА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА


2015.

Европско законодавство

бр. 54, 2015

Институције

Дарко ГОЛИЋ
КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД ИЗБОРА ЛОКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИЧКИХ ОРГАНА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
УСЛОВНИ ОТПУСТ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Весна БИЛБИЈА
ГРАЂАНСКОПРАВНA КОНВЕНЦИЈА О КОРУПЦИЈИ И ЗАКОН О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ
ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА У ЦИЉУ ПЛАСИРАЊА САДРЖАЈА ДЕЧИЈЕ ПОРНОГРАФИЈЕ И ЕВРОПСКО ПРАВО

Економија

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Сања ГОНГЕТА
НAДНAЦИOНAЛНA ФOРMA ЗAДРУГE – SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE)

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ОДЛИКЕ ПРАВНИХ НОРМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О СЛОБОДНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ

Катарина ЈОВИЧИЋ
ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ

Финансије

Mилeнкo ЏEЛETOВИЋ
ФИНAНСИРAЊE JAВНИХ ФУНКЦИJA ПO OСНOВУ БУЏETA EВРОПСКЕ УНИЈЕ

Татјана ЈОВАНИЋ
УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ КАО ФАКТОР ПРЕОБРАЖАЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Слободан ЈОВАНОВИЋ, Joвaн СЛAВНИЋ
РEФOРMA ПРАВА ОСИГУРАЊА У EНГЛEСКOJ И НОВИНЕ У ВЕЗИ СА ПРИJAВОМ БИTНИХ ИНФOРMAЦИJA OСИГУРAВAЧУ, ПРE ЗAКЉУЧEЊA ПOTРOШAЧКИХ УГOВOРA O OСИГУРAЊУ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
НОВE СМЕРНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ НЕФИНАНСИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У ТЕШКОЋАМА

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
ПРАВНИ ОКВИР НОВЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Екологија

Љубо ПЕЈАНОВИЋ
ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ана ЧОВИЋ
МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ РАДИЈАЦИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА

Сања Јелисавац ТРОШИЋ, Јасмина СУБИЋ
КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Драгољуб ТОДИЋ
ЊУЈОРШКА КОНВЕНЦИЈА О ПРАВУ НЕПЛОВИДБЕНИХ КОРИШЋЕЊА МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКОВА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА: МОГУЋНОСТИ И ПОТРЕБА РАТИФИКАЦИЈЕ

Спољна и безбедносна политика

Зоран МИЛОСАВЉЕВИЋ
ИМИГРАЦИОНИOНЕ ПОЛИТИКЕ У ЕУ – ОД СЛОБОДЕ КРЕТАЊА ДО ЗАШТИТНИХ МЕРА

Александар ЈАЗИЋ, Милош ЈОНЧИЋ
ОДЛУКА САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОД 8. НОВЕМБРА 2007. ГОДИНЕ О ОСНИВАЊУ МЕХАНИЗМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Милан ЛИПОВАЦ, Владимир М. ЦВЕТКОВИЋ
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА – СИСТЕМ „БРОЈ 112 ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ“

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Татјана СКАКАВАЦ, Сања СКАКАВАЦ
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЕФЕКТИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ СПОРТСКИХ РАДНИКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Људска права

Драгица ПОПЕСКУ
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКОМ ПРАВИМА И СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА

Јелица ГОРДАНИЋ
AКЦИОНИ ПЛАН ЕУ У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2019

Судска пракса

Весна ЋОРИЋ
ПРИЗНАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПОГЛЕДУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ У ОБЛАСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство

бр. 52-53, 2015

Општа питања

Слободан Зечевић
ИСТУПАЊЕ ДРЖАВА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ABSTRACT
Withdrawal of the Member States of the European Community or the European Union was controversial from the standpoint of the Community and international law until the adoption of the Treaty of Lisbon in 2009. The Treaty on the European Economic Community concluded in Rome in 1957 did not foresee the possibility of loss of membership or resigning or retiring from the Community. Given the federal characteristics of the European Union was openly questioned the legality of exiting its membership if we keep on mind that federalism in principle excludes secessionist tendencies. The Treaty on European Union concluded in Lisbon, expressly provided the right of Member States according their constitutional rules to decide on withdrawal of the European Union. This right however, links the status of EU membership with membership in international organization and, therefore, does not sit well with the supporters of European federalism. The solution in question is still best reflect the real situation. Member states are not fully renounced their sovereignty and naturally they have the right to seek release from membership in the European Union. Treaty of Lisbon provided by the procedure of withdrawal in no way restricts the leaves them full freedom to decide their own destiny.

Key words:
European Union, Member State, the right to withdrawal from membership, The Treaty on Lisbon, federalism, international organization, sovereignty.

Институције

Ана Кнежевић БОЈОВИЋ
ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОГЛАВЉЕМ 23 - ПРАВОСУЂЕ, ОСНОВНА ПРАВА И НЕЗАВИСНОСТ ПРАВОСУЂА ABSTRACT
Independent judiciary is the point where sound regulations on judiciary meet its high ethical value over the past decade, Serbia has struggled to achieve it. Following the failed judicial reform based on the National Judicial Reform Strategy of 2006, Serbia has drafted the new strategy and the relevant Action plan. At the same time, the EU accession process mandates comprehensive changes in the judicial system, and the harmonization of national law with the EU acquies is dealt with within the negotiation Chapter 23 – Judiciary and Fundamental Rights, which, according to the new EU approach to the negotiation process, is to be opened early in the process. Following the explanatory and bilateral screening for the Chapter 23, and based on the recommendations formulated in the Screening report, Serbia has developed a comprehensive Action plan for the Chapter 23. Although the process of the development of the plan was a pilot good practice exercise aiming at improved dialogue with the civil sector and increased overall ownership of the Action plan, it still shows considerable deficiencies. The Ministry of Justice has formally pronounced the two major public policy documents – the new National Judicial Reform Strategy and Action Plan and the Chapter 23 Action Plan – harmonized; however, a closer investigation of both documents shows certain substantive discrepancies which are a signal of a deeper misunderstanding of the end goal of the judicial reform process, as steered through the EU integration process. The Chapter 23 Action plan offers little or no guarantees that the implementation of the planned comprehensive reform measures – including changes to the Constitution - will, indeed, result in a truly independent judiciary. Quite to the contrary, the overall impression after the analysis of both documents is that true dedication to the direly needed reforms in the judicial sector is lacking, and that both documents are designed so as to tick all the necessary boxes while showing little commitment to true change. In addition, both documents are likely to share the faith of their predecessor – the first Judicial Reform Strategy – and fail to secure full support and ownership of the judicial and legal professionals in Serbia. This is a challenge the Ministry of Justice must address before the negotiations for Chapter 23 are formally opened.

Key words:
Јudicial reform, European Union, accession negotiations, Chapter 23, judicial independence

Јелена ШУПУТ
УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ABSTRACT
The subject of this paper is the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutors` Office. The idea of its establishment has been present since the mid-nineties. The first step towards that was the project Corpus juris and the next was adoption of Green Paper on the protection of the financial interests of the European Union and the establishment of a European prosecutor. However, despite the efforts of the Commission, the first significant step taken only by adopting the Treaty on the Functioning of the European Union. In Article 86 of these documents contained a legal basis for the establishment of the Office of the European Public Prosecutor. On the basis of that article the Commission in 2013 prepared a Proposal for a Regulation establishing a European Public Prosecutor's Office. In accordance with the mentioned Proposal, Office should be responsible for the investigation and prosecution of perpetrators of criminal offenses against the financial interests of the European Union. In this paper will be analyzed a proposals which were a subject of a many discussions at national and international level since the mid-nineties. These are the provisions concerning the structure and organization of the office, its relations with the judicial authorities of the Member States and relationship with other organs, bodies and agencies of the European Union, as well as provisions concerning the rights of suspects and accused persons in the process.

Key words:
financial interests of the European Union, European Public Prosecutor’s Office, establishment, member states, cooperation

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ – ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ABSTRACT
The criminal sanctions imposing according to the offender (individual or legal entity). These are statutory compulsory measures imposed by the court in order to protect society from crime, which the offender deprive or restrict the rights and freedoms or he warns that his freedoms and rights will be forfeited if he commits a criminal offence again. In addition to the criminal sanctions imposed by the courts in legally conducted procedure, to perpetrators of crimes also apply to '' special '' criminal measures. Among these measures, with particular emphasis on measures of confiscation of proceeds: 1) on the benefit obtained by the completed criminal offence, and 2) in respect of the proceeds from crime whose origins are found in the relevant European documents - primarily in the Convention of the Council of Europe and other European recommendations.

Key words:
Criminal offence, European standards, the law, deprivation of property, the Court

Жарко РАДИЋ
НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛИТЕТА И ЕКСТРАДИЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
For centuries the speciality rule is one of the basic principles of the law on extradition, whether its sources are in international law or internal laws of many countries and its effects contribute to the protection of human rights of a person being extradited. By using dogmatic, normative, comparative legal and historical legal method the author examines the modern development of the speciality rule under the auspices of the European Union or the Council of Europe. Finally, he concludes that the narrowing of application of this rule, which has been made by the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States (2002/584/JHA, 2009/299/JHA) and the Third and Fourth Additional Protocol to the European Convention on Extradition, in accordance with modern developments in international criminal law. However, the author also believes that such narrowing imposes an additional obligation to the authorities that participate in the process of extradition or surrender of a requested person, to act very cautiously and conscientiously, so as not to violate the human rights of the requested person.

Key words:
Extradition, surrender of the requested person, rule of specialty, human rights, Council of Europe, European Union

Владимир ЧОЛОВИЋ
ЛИТИСПЕНДЕНЦИЈА И ПОВЕЗАНИ ПОСТУПЦИ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
Regulation EU No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters defines, among other things, the questions od lis pendens and related actions. This Regulation was replaced the Regulation 44/2001, and one of the reasons for this replacement is the inadequate application of the rules of lis pendens in relation to the relationship between the choice of court settlement and parallel procedures. When we are talking about the regulation of lis pendens, in the interest of the proper trial and the conduct of the proceedings, it was necessary to reduce the possibility of conducting a similar procedures and ensure that it does not make different decisions in different Member States. There should be a clear and effective mechanism for resolving cases of parallel proceedings - lis pendens and related claims, i.e., proceedings, and to prevent problems arising from different national legislations, ie, provisions in those jurisdictions, in relation determining the moment when it is considered that the proceedings commenced. The Regulation 1215/2012 defines lis pendens on general way and determines the following: where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established. The foregoing does not prejudice the application of provisions regulating the exclusive jurisdiction as a result of agreement of the parties, which means that every court of another Member State interrupts the proceeding until such time as the court which as a first has initiated proceedings on the basis of the agreement of the parties, not declared incompetent. Also, the Regulation 1215/2012 defines situation where related actions are pending in the courts of different Member States, any court other than the court first seised may stay its proceedings. Actions are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings. The Regulation 1215/2012 applies from January, 10, 2015. The paper also paid attention to the regulation of this matter in Serbia i.e., in the Act on solving of the conflict of laws with the rules of other countries and in the Draft of the Act on Private International Law. The Act on solving of the conflict of laws with the rules of other countries define only lis pendens, and the Draft of Act on private International Law regulates lis pendens and related actions.

Key words:
lis pendens, related actions, exclusive jurisdiction, prorogation agreement, Regulation 1215/2012, Regulation 44/2001

Милена Трговчевић ПРОКИЋ
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ДЕПОЗИТ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ ABSTRACT
Latin form of notaries adopted by our law provides that taking over the documents, money and securities of value storing and delivery fall within the scope of an independent competence of Public Affairs notary. He can perform these tasks also by court order, but also the competitive jurisdiction of the court is reserved. The public notary deposit has the purpose to protect against the risk of counterparty failure to fulfill obligations, as in the phase of concluding the contract, where the free will by the parties, so that to the forced fulfillment of obligations can only come by legal action. The essential difference between the court and public notary deposits exists in the way of providing protection to the parties. The court may order admission to the Court, money, valued documents when it is opposed by another party. However, this difference does not always manifest, due to the jurisdiction of the court, when this jurisdiction manifests itself as a competitive competence in the care of documents such as, for example, depositing legacy. The institute of public notaries in the process of deposit permits the release of courts in terms of unnecessary case management by the court order in inheritance or individual rights that have no professional executor, in enforcement proceedings. The confession of notaries - storage of documents, money, valuable documents and other, as well as other similar businesses that are now mostly made in extra-judicial proceedings, leads to the relief of the courts and the increase of their work in resolving disputes between legal entities, and thus to faster realization of citizens' rights for achieving legality.

Key words:
notary public, deposit, preventive care, dejurisdiction, the probative power, document keeping, storage of things, trust business, contractor, legality, accountability, legal certainty

Економија, конкуренција, предузетништво

Горан НИКОЛИЋ
СРПСКА ПРИВРЕДА У НАРЕДНЕ ТРИ ГОДИНЕ: ТЕНДЕНЦИЈЕ ГЛАВНИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА У КОНТЕКСТУ ОПОРАВКА ЕВРОЗОНЕ ABSTRACT
The growth of the Serbian economy in late 2014 and early this year, to a large extent the result of recovery activities that were affected by the floods (energy, construction), and there is no reliable basis for a sustainable economic recovery began, although they are good signals growth in retail and merchandise exports. However, the potential drivers of economic growth on the demand side: exports and investment stagnate or decline, stocks rise, lending activity is stagnant or declining. Fiscal deficit since the beginning of 2015 strongly decreases, as late 2014 and early 2015 came into force the fiscal consolidation measures. Plan published in Fiscal Strategy (2015) implied an ambitious fiscal consolidation measures, which would permanently reduce the annual government expenditures by as much as 1.7 billion euros. This suggests that by measures of fiscal consolidation government deficit should be reduced from 6.6% of GDP (2014) to 3.8% of GDP in 2017.Acoording to the official projections of key macroeconomic indicators for Serbia in the period 2015-2017 (Fiscal Strategy), we can expect the moderate path of economic recovery. After the fall of GDP in 2015 from 0.5% caused by the implementation of austerity measures (fiscal consolidation and decline in domestic demand), we expect GDP growth in 2016 and 2017.(same opinion is presented in the April forecast of 2015 by the IMF). The cumulative rate of real GDP growth of 3%, are apparently designed optimistic because it is unlikely to record the growth of economic activity in 2016. (this forecast assumes that private consumption achieve real growth of 1%, which is unrealistic).Goverment’ plan is that increase of GDP from 2016 to 2017 to be based on the growth of investment and exports of goods and services at an average annual real rate of 5% (thanks to the growing import demand of EU, that is euro-zone countries), with practical stagnation of private consumption and a significant decline in government spending. Prerequisite for balance of payments sustainability is to increase exports and net inflow of foreign capital. On the production side of GDP, in the period 2015-2017, the largest contribution is expected from the growth of industrial production and recovery of the construction sector, while the service sector will negatively affect economic activity. It is expected that total employment slow decline in 2015, after a sharp decrease in recent years, while in 2016 are expected a slight increase in employment in the private sector. An important contributor to the growth of Serbian GDP will be stronger than expected recovery of the eurozone. In April 2015 IMF is forecasting 1.5% real GDP growth of euro-zone, which is above previous expectations. The dramatic fall in the oil price is benefiting oil consumers, among other, improving performance of the euro zone.

Key words:
Serbia, growth, economy, 2015-2017, industry, construction, fiscal deficit, employment, euro-zone, EU

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ УЧЕСНИКА НА ФИНАНСИЈСКОЈ БЕРЗИ ABSTRACT
In the present analysis, the author examines the legal status of participants in the deregulated capital market or MTP market: organizers MTP markets, investment companies, broker-dealer companies, authorized banks and the Investor Protection Fund. The author devotes special attention on the legal rules governing the financial stock market, as well as the perception that prevails in the theory of corporate law. He concludes that the legal significance of the stock exchange differs from the economic meaning. As a special legal form of business organization, the stock market includes a range of contracting operations in the financial market. The principle of quotations of securities provides protection mutual trust of all stakeholders, applying the principles of solidity transactions, with a view to compliance with the universal principle of good faith in the law.

Key words:
capital markets, legal status, participants, EU, Serbia

Јелена БРДАР, Маја БОДРОЖИЋ
РЕФОРМА ТРЖИШТА ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА (OTC) ПРЕМА УРЕДБИ О ЕВРОПСКОМ ИНФРАСТРУКТУРНОМ ТРЖИШТУ (EMIR) И АМЕРИЧКОМ DODD-FRANK ЗАКОНУ О РЕФОРМИ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА ABSTRACT
The recent financial crisis has revealed major weaknesses in the functioning of the financial regulatory and supervisory framework, which eventually culminated in global recession. Emergency interventions were necessary to stop the spread of deformation monetary flows with systemic disorders during the crisis and to help the restoration of the normal functioning of financial markets. All these problems have affected the global factors to start thinking in new directions. In this respect, they expressed various initiatives, which lead America and the European Union that the problem mostly affects. As an important cause of the crisis that began in 2007 according to the weakness of OTC financial derivatives markets. Weaknesses then the financial system increased systemic risk. In this paper, we review the creation of a new regulatory infrastructure. First, we describe the financial regulations of the European Union - EMIR (European Market Infrastructure Regulation) and at the end of the analysis were expanded with the introduction and comparison of the new regulations of the US Dodd Frank, then singled Chapter VII of the Directive (Wall Street transparency and accountability).

Key words:
Financial crisis, OTC derivatives, EMIR EU regulations, Dodd Frank

Слободан Јовановић
СПЕЦИЈАЛНА ПРАВИЛА О РАСКИДУ – ОТКАЗУ УГОВОРА О ПРИВАТНОМ ОСИГУРАЊУ ЛИЦА ABSTRACT
Paper scrutinizes how some of the EU Member States, of whom some of them adopted new pieces of legislation on insurance contract repealing the former from the past century, have implemented rules of the Acquis Communitaire about termination and cancellation of the personal insurance contracts into national legal systems. Protective provisions about termination and cancellation of the private personal insurance contract adopted in favour of the insured are analyzed, while in another part author looks for special cases where the insurer has right to terminate private personal insurance contract. Author analyzes rules applicable to life insurance and health insurance by comparative and normative methods, as well as logical methods.

Key words:
termination, cancellation, personal insurance, notification, disclosure

Александра Вишекруна
ДИРЕКТИВА 2014/49/EУ О СИСТЕМИМА ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА ABSTRACT
In 1994 Directive on deposit insurance was introduced into the EU legal system as one of the steps for completion of internal market. Creating safe and sound financial market and obtaining the confidence of depositors became main goals of this document. However, being minimal harmonization directive, this act diverged from its original purpose and contributed to regulatory competition and creation of unbalanced deposit protection schemes around the EU. Recently it has become clear that there was no adequate mechanism for protection of depositors at the EU level. Financial crisis in 2008 only reaffirmed that belief. Previous analysis showed that inadequate functioning and financing of deposit insurance schemes were two main problems. Having in mind the need of depositors for secure and timely payment of their deposits, on the one hand, and the need for complete information on their rights, on the other hand, the Directive underwent certain changes to insure achievement of these goals. The Directive introduces obligation of ex ante financing of the scheme, with possibility of additional financing in case of insufficient funds. Also, one of the main factors in calculating the amount of contribution shall be risk factor in banking industry. Directive retained minimum coverage of € 100,000 applying to all aggregated accounts of one depositor at the same bank. The Directive provides that the amount of time necessary to obtain financial means from scheme gradually reduces from 20 (currently) to 7 working days (by January 2024). In order to ensure that depositors are aware of their rights, they must sign information sheet which contains all the relevant information about deposit protection. Bank is also required to circulate an updated standardized information sheet to their customers at least once a year. Serbia introduced deposit guarantee scheme a decade ago. Having in mind that Serbian legislators implement the newest EU legislation, the law on deposit insurance changed accordingly in 2015. Analysing norms of the current legislation, we conclude that new law has several points in which is still not (completely) harmonized with the solutions of the new Directive.

Key words:
Deposit insurance, protection of depositors, financial crisis, European Union

Пољопривреда

Душан Дабовић
УРЕДБА О ДИРЕКТНИМ ПЛАЋАЊИМА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ABSTRACT
The aim of this article is to determine and present, by the method of text analysis, the most important issues of the Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 which established the rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy. Namely, the Regulation was one of the basic laws underlying the new Common Agricultural Policy of the European Union, which had been formulated in accordance with the strategy „The CAP towards 2020“. The Regulation established the rules on general provisions in the field, basic payment scheme, single area payment scheme and related payments, coupled support, small farmers’ scheme, national restructuring programmers for the cotton sector, and other issues. Also, the Regulation authorizes the European Commission in order to supplement or amend certain non-essential elements of the Regulation. In the Republic of Serbia the financing of agriculture is regulated by a law (the Law on subsidies for agriculture and rural development), and relevant bylaws on the basis of which each year paying agency distributes appropriations for different measures, in accordance with the law on the national budget. In the following period, Serbia has to harmonize its legislation with the Regulation and the other European legislation in the field.

Key words:
The European Union, agriculture, paying, law, farmers

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ и Младенка ИГЊАТИЋ
АНАЛИЗА ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - У СВЕТЛУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ABSTRACT
There are several reasons that contribute to the assessment that waste management is one of the more serious systemic problems, both in the EU and in the countries comprised by this analysis: Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina (The Republic of Srpska, Federation of BiH) and Montenegro. The complexity of this problem largely stems from its strong relationship with many other issues in the area of environment, specificities and state of the economic structure of each individual state, etc. The key policy directions, in the framework of the EU are defined in special strategic document (A Thematic Strategy on waste prevention and recycling). Waste Management Legislation is among the most developed. It can be said that, under the influence of the European integration process, relatively similar development levels of internal regulations in the field of waste management is achieved in all countries which regulations were analyzed. In legal systems of the countries of the region, policies and regulations in the field of waste management are singled out in separate entity, within the policies and regulations in the field of environment. All countries (in the case of Bosnia and Herzegovina in entities) have adopted specific laws which for their basic object of regulating have field of waste management. Appropriate number of subordinate legislation was adopted. Only in Serbia, packaging and packaging waste management is governed by a special law, while in other countries it is done by secondary legislation. All countries of the region are members of the Basel Convention on the Controlling Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, as well as other key international agreements in the field of waste management, or relevant to the field of waste management. Regulations in all countries define the principles of waste management, mainly in accordance with the principles defined in the relevant EU regulations. The legal systems of all countries foresee the adoption of appropriate strategic documents (Serbia and Federation of BiH already have special strategic documents in the field of waste management, while Montenegro and the Republic of Srpska planned its adoption). Legal framework for the application of licenses for conducting activities in the field of waste management is established. According to the European Commission appraisal, the level of harmonization of national legislation with EU legislation is different, requiring serious upcoming activities in the field of their further harmonization and creating conditions for consistent application.

Key words:
European Union, Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, Federation of BiH, Montenegro, waste management, environment, legislation

Спољна и безбедносна политика

Владимир ГРЕЧИЋ, Срђан КОРАЋ, Александар ЈАЗИЋ
УЗАЈАМНО КОНЗУЛАРНО ПОСЛОВАЊЕ ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ТРЕЋИМ ДРЖАВАМА ABSTRACT
The paper examines to what extent has been built the supranational normative framework that regulate consular protection of the EU citizens in third countries, and discusses legal controversies as well as the institutional and political obstacles to a coherent and efficient enforcement of the right to consular protection. Since the adoption of the Treaty on European Union, the Member States have been working on a common framework for consular protection of the EU citizens in third countries where some EU countries have no consulates, in order to respond to the need for an effective consular assistance. Since the EU as an international organisation cannot be a party to the Vienna Convention on Consular Relations, the authors discuss whether the EU delegations should be responsible for consular assistance to EU citizens abroad. The authors conclude that the development of consular protection and assistance at the EU level will remain substantially challenged by the exclusive national jurisdiction in this policy area and the multiple interpretations of the idea of the EU citizenship.

Key words:
mutual consular protection and assistance, European Union, EU citizenship

Филип МИРИЋ, Гордана НИКОЛИЋ
САРАДЊА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПОЛА ABSTRACT
The common action of criminals should be decided upon common action of all those who fight against it, and only then we can expect long-term results in combating crime. In this process the police has a key role. In this paper, the authors analyze the provisions of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between the Republic of Serbia and the European Police Office (Europol). This agreement and the Law on its ratification will form the legal framework of cooperation between the Republic of Serbia and Europol. The study of EU law in this area is an important precondition for Serbia's EU integration, bearing in mind that the cooperation in police matters is one of the three poles on which rests the European Union today.

Key words:
Europol, police cooperation, the Republic of Serbia

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПОСЕБНE МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРОТИВ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ABSTRACT
In this study the author attaches a great importance to the theoretical examination оf certain legal aspects concerning the application of Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism. This Regulation aims at contributing to the fight against terrorism by preventing the financing of terrorist activities. It supplements the juridical processes relating to terrorist organizations in the EU and in third countries. The Regulation applies on board of any aircraft or vessel under the jurisdiction of an EU country, to any person who is a national of an EU country and to any legal person or entity incorporated or constituted under the law of an EU country or doing business within the EU. It does not cover up the persons, groups and entities sheltered by UN SC Resolutions 1267(1999) and 1390(2002) realized by Regulation (EC) No 881/2002 which imposing certain specific sanctions or restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network. The financial assets to which the regulation applies include: funds; economic resources; financial assets of every kind etc. These financial assets must not be made available to certain natural or legal persons listed in the regulation on the basis of Common Position 2001/931/CFSP. Any financial assets belonging to these persons must be frozen. Banks and other financial institutions, as well as all other natural or legal persons in EU countries, are required to immediately provide any information that facilitates compliance with this Regulation, subject to confidentiality and professional secrecy. By way of derogation, this Regulation does not apply to the addition of interest to frozen accounts. However, such interest must also be frozen. EU countries determine the penalties to be imposed where this Regulation is infringed.

Key words:
EU restrictive measures against financing of terrorism, EU sanctions, the European Council, the European Union

Јања СИМЕНТИЋ
ДОПРИНОС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УТВРЂИВАЊУ ДОМЕНА ПРИМЕНЕ ПРАВИЛА О ТЕРОРИЗМУ ABSTRACT
This article analyses the relationship between rules on terrorism in international law and international humanitarian law (IHL), with the special emphasis on the European Union's standpoint on this issue. To this end the article will present EU regulation in this field and the 2014 judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the Tamil Tigers case will be analysed. Having in mind that the relation between the scope of application of the rules on terrorism and international humanitarian law is one of the contentious issues that burden and prologue adoption of the Comprehensive convention on terrorism under the auspices of United Nations, this article will point out to the standpoint which the CJEU took regarding that relation and whether it can be instructive for this process. In order to present differing viewpoints of the states about the issue of relation between rules on terrorism and IHL, process of negotiations in the Ad hoc committee whose task is to draft the Convention on terrorism will be addressed firstly. It is concluded that the Western states and those states that are members of the Organization of Islamic Cooperation have opposite views about the aforementioned relation and that these disagreements prevent them to adopt the final draft of the future convention on terrorism. On the other hand, European Union (EU) adopted the regulation on the fight against terrorism and based on that regulation certain number of organizations is marked as terrorist organizations and economic measures are imposed upon them. Among these organizations is the organization of Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tamil Tigers) which challenged this decision before the CJEU. The main object of the analysis is therefore the judgment of the CJEU in this case and especially the part of the judgment in which Tamil Tigers contest the application of the EU rules on terrorism stating that it cannot be applied in the armed conflict occurring between them and the government of Sri Lanka, since the only norms applicable in this case are the rules of international humanitarian law. The Court found that the rules about financing terrorism apply all the time and that in the situation of armed conflict they are applicable alongside the rules of IHL. Conclusion of the article is that the CJEU approach in this judgment can give useful guidelines for the resolution of burdening issue of relation between rules on terrorism and IHL. The rules on terrorism should be divided in two distinct categories, and each category should have its own relation with the IHL norms – rules on financing terrorism should be applied alongside IHL in armed conflict while the rules on incrimination of terrorist acts should not be applicable in situations of armed conflict. Also, the distinction between ius ad bellum and ius in bello should be preserved, therefore the application of the rules on terrorism and IHL should not depend upon the expressed motives of the parties to the conflict. In the end, it is also pointed out that the EU regulation has some shortcomings when it comes to the definition of terrorism and some recommendations are given for its overcoming.

Key words:
rules on terrorism, international humanitarian law, Court of Justice of the European Union, the Tamil Tigers case

Драган ЂУКАНОВИЋ
САРАДЊА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ЕВРОИНТЕГРАЦИОНОМ ПРОЦЕСУ ABSTRACT
In this paper, the author discusses the flow intention of two today sovereign states – the Republic of Serbia and Montenegro in relation to joining the European Union after 2000. In this regard, it was emphasized that the process of European integration, first of the former Federal Republic of Yugoslavia (2000-2003), and then of the State Union of Serbia and Montenegro (2003-2006) was conditioned both by the guidance specific problems between Belgrade and Podgorica, and thanks to the numerous and continuous conditioning by the European Union. In the second part of the paper the author analyzes the comparative achievements of Montenegro and Serbia in European integration after their “disassociation” in 2006. In this context the author underlined that both states today forefront of European integration in the Western Balkans, as well as to have candidate status to begin the process of negotiations. The author emphasizes the fact that a number of consultations on European integration between the authorities in Serbia and Montenegro been published and the period after 2006, although relations between the two countries were tied to specific bilateral issues. However, the most significant turning point in this cooperation represents 2014 ratified the “Agreement on Cooperation between the Government of the Republic of Serbia and the Government of Montenegro in the context of EU accession”. In the framework of this document indicated the priorities for cooperation in the field of European integration between Serbia and Montenegro, and have been established and certain forms of institutional cooperation through intensive political dialogue. At the same time pointed to a number of areas of cooperation between Serbia and Montenegro in areas of economics, trade, harmonization of its national legislation within the European Union and cooperation between judicial authorities.

Key words:
Serbia, Montenegro, the European Union, European integration, regional cooperation, bilateral relations

Социјална политика

Ана Кнежевић БОЈОВИЋ
ДРЖАВНА ПОМОЋ И УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
Urban regeneration has become recognized as a privileged sustainable development instrument over the past years. Today the majority of towns and cities face the problem of the lack of space for development. At the same time, there are a number of unused spaces at attractive central which also often constitute environmental risks, since they are heavily polluted. This is why the local governments have lately shifted their focus towards regenerating such brownfields, and have created various programs and strategies aimed at their redevelopment. In March 2006, the European Commission has issued a Working Document on State Aid Control and Regeneration of Deprived Urban Areas, which systematically analyses the compatibility of various types of state aid with the general regulatory framework governing the control of state aid in the EU. This document is an important soft law instrument, which clearly shows the intent of the European Commission to regulate the issue of support to urban regeneration and brownfield revitalization not through the adoption of a single regulatory instrument, but rather through flexible targeted support options. This choice of approach also provides good guidance for Serbia, where a number of regeneration efforts have been commenced lately.

Key words:
Brownfield, state aid, incentives, EU, revitalization

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
СПОРТ У СВОЈСТВУ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ABSTRACT
Promotion of the sport plays a very important role in supporting the achievement of the recommended levels of physical activity in the European population. The subject of this paper is to support progress in the creation of policies to promote physical activity highlighting recent developments in national policies of Member States in the promotion of sport, with a focus on synergies and disagreements with health promotion increasing physical activity. The paper presents and discusses the main results of the latest analysis of the content of national sports strategies in the Member States of the European Union. During childhood and adolescence, physical education at school provides an excellent opportunity to learn about and practice the skills and ability to improve the lifetime fitness and good health. These activities may include running, swimming, bike riding and rock climbing, as well as more structured games and sports. Early mastery of basic skills is crucial for young people to perform better understand the value of these activities in the course of their education, or as an adult at work or leisure. In the White Paper on sport, the Commission stated that the time spent in the sport, either in school physical education classes and extracurricular activities, can lead to significant educational and health benefits. EU guidance given in the document "Health Enhancing Physical Activity" attention was especially dedicated to physical and mental health problems that were caused by the reduction of physical activity among young people, Escort decrease in physical activity and an increase in obesity among young people.

Key words:
Sport, the European Union, health promotion, physical activity

Регионална сарадња

Милован РАДАКОВИЋ
ПРОЦЕС САРАДЊЕ У ПОДУНАВСКОМ РЕГИОНУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ABSTRACT
Development of Serbia should be a combination of the EU strategy towards the Danube River and the strategy that Serbia has towards the Danube. The Danube River, its coastline and the wider area, known as a Danube region, in the commercial and economic sense suggests that the Danube is more used in the top, but in its lower reaches. Today, Danube region covers not only the coastal states of the Danube River, but also the country through which flows a tributary of the Danube. Therefore, the Serbian perspective must take a new strategic position in the region of the Danube region, given that its economic capacity significantly collapsed with the current economic crisis and the political turmoil that lasted from the end of the nineties. Increased cooperation between the countries of the Danube region assumes greater involvement Danube countries which are members of the European Union. The institutionalization of cooperation in the European integration process will mean greater coordination, but also the impact of existing mechanisms such as the Danube Commission, whose authority is not questioned.

Key words:
Serbia, Danube, Podunavlje, Cooperation, EU

Људска права

Весна РАЈАКОВИЋ
ПРАВО НА ИМОВИНУ У МЕЂУНАРОДНОЈ И ЕВРОПСКОЈ ПРАВНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ ABSTRACT
The development of the idea of human rights is expressed through the adoption of a number of legal documents. They have seen the pursuit of the recognition of basic human rights which protect the most important human goods such as life, body, health, family, property and others. Although the order of recognition or legal rights flowed verification of basic human rights (life and body), the fact is that very early expressed the aspiration for a more complete and more certain the legal protection of property rights of every man. Hence, the first legal monuments we find provisions that protect the assets of its unlawful seizure and destruction. In the area of human rights assets represent an object of special protection in the form of property rights as basic human rights. By this is meant the right to peaceful enjoyment of possessions of the possible legal and factual disturbance by third parties. Taking into account the achievement of legal protection of property rights in the work of the author will point out the basic features of this right in international and European legal framework and case law.

Key words:
human rights, property, legal instruments, the European Court judgment

Биљана ЛЕПОТИЋ
СПРЕМНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА ABSTRACT
European Union is an international organisation having elements of supra-nationality, whose democratic values and goals have been strengthened by the Treaty of Lisbon, for which reason it is also reasonable to expect that the European Union, as an entity, will comply with international law, the principles acknowledged by international law as well as the principles of protection of human rights prescribed by international instruments in its actions and activities, those primarily contained in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Upon the accession of the EU to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the decisions of the EU would become subject to the control by the European Court of Human Rights, thus providing another instance for the control of the EU acts, for which reason it may be expected that strengthening of judiciary mechanism of protection of human rights would improve the rule of law in the EU. On the other hand, we must bear in mind that there is a risk that submissiveness of the European Union to the judiciary system of the European Convention might alter the law of the Union, because of which there is a justifiable fear that the accession might jeopardise the specific of the European Union and the law of the European Union.

Key words:
European Union, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, International courts, EU accession to the Convention, Human rights

Европско законодавство

бр. 51, 2015

Општа питања

Слободан Зечевић
ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ ABSTRACT
The unification of European countries into the European Union is the fruit of historical trends as well as the development of political consciousness of the people who live on the European continent. The European Union has not only established hierarchically regulated system of economic laws, but also a system of social standards that have marked the life of citizens of the Union and other persons residing on its territory. It should be noted for example that the European Union banned the death penalty, human, minority and gender rights, while the multi-party free elections with universal suffrage mandatory became a rule for all its members. European integration has set a democratic political system and respect for human rights and freedom of the commitment and eliminating the totalitarian regimes in much of the continent. Initiation and development of European integration, in addition to national produce and creating a specific "European identity" based on legally regulated system of values.

Key words:
European Union, territory, nationality, accessions conditions, legal system, the Federal State, the right of citizens of the European Union, European identity.

Институције

Петар Петковић
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА ABSTRACT
The enlargement policy was not without influence on the structural and political changes in the European Union. The most obvious example of the EU enlargement is the European Parliament which, from its beginnings to the last enlargement in 2013, increased its plenum by more than 600 delegates. Over time, the European Parliament has increased its role in the decision-making process in the EU too. From advisory positions, up to the co-decision procedure with the European Council, the European Parliament has become an indispensable institution in creation of the EU policy. The greater powers given to the Parliament opened the question of its responsibilities, especially in the context of the voting of newcomers parliamentarians from the countries of Central and Eastern Europe. Open doubts about the possibility of political and party cohesion disturbance have addressed the European Parliament's detailed role in the EU's enlargement policy. Whilst the new members of Parliament came from the post-communist countries, the balance of the division by party groups is not disrupted. The parliamentary system has been able to direct individual interests in the direction of making traditional political coalitions within the European Parliament.

Key words:
European Parliament, enlargement policy, party cohesion, post-communist countries, the resolution of the European Parliament, political groups

Законодавство

Драгољуб Тодић
МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ, УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И РЕПУБЛИКА СРБИЈА ABSTRACT
The paper discusses the question of the place and the role of international treaties in the European Union (EU) from the standpoint of the criteria for the membership in this international organization. This suggests the need to review several issues such as: the question of the relationship between international law and EU law, the issue of places of the international treaties in the EU legal system as part of the acquis communautaire, the question of the relationship between EU law and national legal systems of the Member States or countries in the process of accession to the EU, etc. It is given an overview of the number of international treaties in some of the EU regulations groups. The paper points to the question of the place and role of the international treaties in the legal system of Republic of Serbia (RS), as well as to some weaknesses in the ratification procedures of the international treaties in the context of the compliance procedures of national legislation with the EU legislation. It is given an overview of EU membership, RS and regional states in certain international treaties concluded within the Council of Europe, followed by international treaties on human rights and other more important international agreements for which the depositary is the UN Secretary General, as well as in the international agreements in the field of the environment. In the case of the membership in these international treaties the thesis is discussed that between membership in international treaties and membership in the EU there is a high level of concurrency, i.e. that membership in international treaties presents also a fulfillment of the conditions for membership in the EU, regardless of the formal status of the individual states in relation to this organization.

Key words:
International treaties, EU law, the European Union, the requirements for membership, the Republic of Serbia, ratification of international treaties.

Драган Јовашевић
КРИВИЧНА ДЕЛА ТЕРОРИЗМА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ABSTRACT
Accession to the Council of Europe, implies an obligation to harmonize the internal legislation of the Republic of Serbia with the EU. This is particularly true in the area of police and judicial cooperation. In this regard, a number of European documents provides for minimum rules for Member States regarding the protection of the most important social values from all forms of harm and threats to various forms of manifestation of terrorist offenses. This is understandable because in addition to protecting the security of each member state, and the security of the European Union as a whole, it is necessary to protect the basic social values protected by international law. Therefore, Republic of Serbia in December 2012, when amendments to the Criminal Code, in the group of crimes against humanity and other goods protected by international law foresaw criminal responsibility and punishment for the perpetrators of more terrorist offenses.

Key words:
European standards, security, Serbia, terrorism, crimes, liability, penalties.

Жаклина Новичић
КРИВИЧНА ДЕЛА ТЕРОРИЗМА У ПРАВУ ЕУ: РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ABSTRACT
In this paper, the author analyses origins, development and content of terrorist offenses in the EU law. Key legislative measure, the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism as amended by provisions of the Council Framework Decision of 28 November 2008, consists of the definition of terrorism offences, of a terrorist group, penalties and sanctions, jurisdiction rules, etc. The national measures of implementation has been reviewed by the Commission by end of 2014, just before the recent terrorist attack on the French satirical magazine Charlie Hebdo as of January 7 this year. The analysis shows that the implementation of the Framework Decision resulted in transposition of required mesures by Member States. However, there are still doubts relating on a broad content of some offenses, particularly of „public provocation to commit a terrorist offence“, as well as a tension between security and freedom of speech and other fundamental human rights in this context.

Key words:
framework decision, terrorism, public provocation, freedom of speech.

Јоко Драгојловић, Далибор Крстинић
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ У БОРБИ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛИТЕТА И ЊИХОВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ABSTRACT
In recent years we have witnessed the IT revolution and along with it the internet revolution that is present in almost all areas of human activity. However, no matter how many advantages computers have brought, and what is their significance in contemporary life, they undoubtedly expose users to numerous risks such as invasion of privacy, the different types of fraud, to the destruction of intellectual property, identity theft, etc. So, all of this has created opportunities and the atmosphere for the emergence of new forms of crime, i.e. the occurrence of cyber crime. Considering there it is word about crime who does not know national boundaries, its prevention and combating against, have dedicated themselves to various international organizations. Consequently, the authors in this work will analyze the Convention on Cyber Crime, which currently represents the only international-recognized and continental widespread legal instrument in the fight against cyber crime, as well as its current implementation in the legislation of Republic of Serbia.

Key words:
High-tech crime, the Convention on Cyber Crime, European standards, implementation

Сања Скакавац
ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ ABSTRACT
The right to a fair trial is the most important element of the rule of law proclaimed in numerous international documents. In this sense, the most important international legal documents are certainly the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights. The Constitution of the Republic of Serbia in accordance with international legal standards foresaw the right to a fair trial as an essential principle of judicial conduct and respect for human rights. The right to a fair trial includes several different rights, and in this paper, the author points to only some of the most important rights.

Key words:
Human rights, justice, court, trial, public trial.

Економија, конкуренција и предузетништво

Вук Раичевић, Раде Гломазић
ИЗАЗОВ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ- ПУТ КА ОДРЖИВОМ, БЕЗБЕДНОМ И СТАБИЛНИЈЕМ ПРИВРЕДНОМ РАСТУ ABSTRACT
Although, nowadays, European governments largely supports environmental safety, energy efficiency and reduction of poverty, public policy in practice still lacks much needed comprehensive approach in support of sustainable development. In light of the growing political, social and economic turmoil, political activities for "sustainability" are of the utmost importance to meet the challenges of today's society in creating a proper and prosperous world. For this reason, sustainability must be the main course of action by EU governments through its regulatory measures, laws and funding priorities. Once this is confirmed, in this article we are trying to point out that sustainability is necessairy and much needed paradigm of public policy that can combine wealth and equality and to create a new European growth model. If today the concept of sustainable development is a way to overcome intertwined and related issues at all levels of society, then the three main elements for the implementation of the leadership, green growth (Economics) and a partnership. This paradigm of sustainable policies can be applied only with honest leadership in a partnership manner and respect the policy of establishing green growth.

Key words:
European Union, regulations, sustainable development, green economy, public policy, growth

Јелена Јовановић
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА НА ТРЖИШТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО УГЛЕДУ НА ПРАВНИ ОКВИР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
The legal framework of consumer protection is a relatively new area. In fact, it occurs in mid-twentieth century, and in seventies it gained importance with adoption of the first Preliminary Program of the European Economic Community for consumer protection and information policy. European legislation and awareness of consumer protection has been much developed since then. The current Directive are concentrated on several key issues, such as the right to return products that had been purchased via the Internet, the right ro repair or replace the product if it is different than what is advertised or if it does not work as it should, right that consumer is provided with truthful information, the right to a fair contract terms and the support from the European Consumer Centres. In the Republic of Serbia was applies Consuer Protection Act of 2010, until 2014 when new Consumer Protection Act entered into force, and it did not issued radical changes but it was directed to addition and implmentation of Directive which apply in the European union, in order to harmonize the legislation of the Republic of Serbia with the European legislation.

Key words:
Legislation, protection, consumers, the key, rights.

Маријана Дукић Мијатовић, Сања Гонгета
НОВА ДИРЕКТИВА О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ABSTRACT
European Union legislation provides a high level of protection of consumer rights in the internal market. In the area of consumer protection can include the fair treatment of consumers, products that meet the required standards and the right to compensation. The new Directive on consumer rights in the European Union is applied in all Member States by 13 June 2014. The Directive harmonizes the rights of consumers in all EU countries in several important areas, with special emphasis on online shopping and e-mail as well as for the purchase share property which will certainly encourage them to expand their business across national borders.

Key words:
Consumer rights, EU legislation, internet commerce, Directive.

Јасмина Вукотић
РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ СХОДНО ОДРЕДБАМА ДИРЕКТИВЕ СОЛВЕНТНОСТИ II ABSTRACT
This paper presents the provisions of Solvency II relating to reorganization measures and winding-up proceedings of insurance undertakings, including common provisions for both of them. The aim of these provisions is to ensure the mutual recognition of reorganization measures and winding-up legislation of the Member States concerning insurance undertakings, as well it should be ensured that reorganization measures and decisions on winding-up proceedings, which were adopted or taken by the competent authorities of a Member State, produce full effect throughout the Community. The paper first presents the reorganization measures concerning insurance undertakings (their definition, competent authorities, publication of decisions on reorganization measures, information’s to known creditors, etc.), after that the winding-up proceedings (their definition, competent authorities, applicable laws, what the law of the home Member State shall determine at least, treatment of insurance claims, withdrawal of the authorization, publication of decisions on winding-up proceedings, etc.) and finally the common provisions (these provisions mainly relate to the legal effects of reorganization measures and winding-up proceedings).

Key words:
Insurance, insurance undertakings, reorganization, winding-up proceedings, the home Member State, competent authorities.

Слободан Јовановић
ПРЕДЛОГ ДИРЕКТИВЕ СКУПШТИНЕ ЕВРОПЕ И САВЕТА О ПРОДАЈИ ОСИГУРАЊА ОД 28.ОКТОБРА 2014 ABSTRACT
Paper deals with the key changes to the Directive on insurance intermediation of 2002 addressed by the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on insurance distribution of 26 October 2014. Certain gaps have been noticed since adoption of the Directive 2002 and revision in line with the following five basic principles was necessary: (1) A high and consistent level of policy holder protection embodied in EU law, (2) Effective management of conflicts of interests and transparency, (3) Introducing clearer provisions on the IMD scope, (4) Increased efficiency in cross-border business and (5) Achieve a higher level of professional requirements. Main alterations of the existing framework for insurance intermediation author has analyzed in the following segments: directive’s scope, conflict of interest, duty to inform, fees / commissions, packaged products, duty to warn on the product inadequacy and fines.

Key words:
Insurance, intermediation, consumer protection, duty to inform, commission, conflict of interest

Сања Шкорић
СПЕЦИФИЧНОСТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМПАНИЈЕ (SE) ABSTRACT
Attributes or characteristics of individualization of companies can be defined as a set of characteristics of a company by which it differs from other companies and organizations. By implementing unique business registries, publicly available over the Internet is the use and protection attributes partly solved, but only at the national level. However the economy market is not territorially limited, there are a number of specifics regarding companies that also operate in several countries, such as the European company. The elements of the individualization of the company include the business name, location, type of business, ethnicity, tax identification number, registration number, etc. The importance of individualization of companies is manifold, because, among other things, provides protection, often competing interests. First, to protect the interests of the company, which is very much in the interest of its own business 'image' (goodwill) built over the personal characteristics that would be recognizable to their business associates, service users and consumers. Then, protect the interests of consumers and users of services, which, in a crowd of companies engaged in the same or related activities, based on individual characteristics able to recognize and distinguish between what a company that suits them best. Individualization companies protect the legal and commercial transactions, and its security through mutual discernment of companies. Finally, by the individualization of companies are protected social (public) interests and, again by mutual discernment of companies in legal matters. A company acquires legal personality once it is entered in the prescribed register, and the registration has a constitutive effect. However, particularly in the European company (SE), there is a prior question, which is how to determine the personal law which will be applied to the individualization of SE, to determine its business name, national origin, taking into account that it can operate on the entire territory of the European Union and the Common Market, and there is still no single register, and they are registered under the rules of the state in which shall be entered in the register.

Key words:
Elements of individualization, a company, a European company.

Сања Јелисавац Трошић, Ана Јовић Лазић
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ О ПРОДАЈИ ФАЛСИФИКОВАНЕ РОБЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА ABSTRACT
Since the Internet is very dynamic offenders constantly find a new ways to sell counterfeit goods, so it's very difficult for the legislator to regulate all this. This is why the European Union has come to an agreement between the responsible parties on the Internet and owners of intellectual property rights, under the auspices of the European Commission and as a result has developed a Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet. The Memorandum was drawn up with the aim to establish rules to combat the sale of counterfeit goods over the Internet. The cooperation of all participants in online shopping in the cases of report counterfeit goods is the most efficient way to withdraw it from the market and minimize the damage. This Memorandum promote cooperation between all participants in the sale and purchase via the Internet, in order to prevent forgery and sale and provide concrete measures, procedures and preventive procedures to take it to the best and most efficient way to solve and prevent such occurrences in the future. In Serbia there is ongoing process of transferring European achievements in the legal system, especially in the course of harmonization of legal provisions in the field of the Internet.

Key words:
Memorandum, sale, Internet, Serbia, EU, counterfeit goods.

Маријана Дукић Мијатовић, Сања Гонгета
ДИРЕКТИВА О СУЗБИЈАЊУ ЗАКАШЊЕЊА С ПЛАЋАЊЕМ У ПРИВРЕДНИМ УГОВОРИМА ABSTRACT
In this paper authors analyzed the legal basis for the adoption of Directive 2011/07 / EU on combating late payment in commercial contracts as well as the consequences for commercial entities after its entry into force and implementation into national law of the Member States of the European Union. Authors compared the legal and real terms of payment of trade transactions by the private and public sectors. Also, they pointed out the negative consequences of non-compliance with statutory time limits on the solvency of commercial entities, and consequently on the economy of a particular country.

Key words:
Payment terms, Directive 2011/7 / EC, commercial transactions

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ЗЛОУПОТРЕБЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ABSTRACT
The capital market is very dynamic high-growth and substantial diversification of financial products or instruments. The organized capital market activities usually directed authorized organizers (financial, stock, the-counter market) under the supervision of the regulatory public legal bodies. On a regulated market to ensure transparency of transactions in securities, apply strict rules of trading and the market is open to the public. Each country is trying to build an effective system of protection against the misuse of information, especially those that are not available to all participants in the capital markets. Abuse are present due to the application of certain modern technology stock exchange, increased dynamics in international financial relations, and the use of new, sophisticated, information technology. On all measures taken to be imposed for violation of legal rules on abuses in the financial markets the Commission for the Securities can inform the public.

Key words:
capital markets, abuses, legal market, EU, Serbia

Пољопривреда

Душан Дабовић
УРЕДБА О ФИНАНСИРАЊУ, УПРАВЉАЊУ И МОНИТОРИНГУ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ABSTRACT
The aim of this article is to determine, by the method of text analysis, the most important issues of the Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, as well as to present explication of the issues. The Regulation is one of the basic laws underlying the new Common Agricultural Policy of the European Union, which has been formulated in accordance with the strategy „The CAP towards 2020“. The Regulation has established the goals of the Common Agricultural Policy in the areas of financing, management and monitoring, bringing general provisions on the agricultural funds (the European Agricultural Guarantee Fund – EAGF and the European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD), as well as provisions on financial management of the funds, farm advisory system, integrated administration and control systems and penalties, cross-compliance, monitoring and evaluation and on the other issues. Also, the Regulation authorizes the European Commission in order to supplement or amend certain non-essential elements of the Regulation. In the Republic of Serbia the financing of agriculture is regulated by a law and an annual bylaw on the basis of which each year paying agency distributes appropriations for different measures, in accordance with the law on the national budget.

Key words:
The European Union, agriculture, finance, management, monitoring, law

Здравство

Анђела Ђукановић
ПРЕКОГРАНИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ- ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ABSTRACT
Key document regulating patient’s rights in cross-border health care is Directive 2011/24/ЕU. This document provides some significant rights for patients seeking health care in other Member States of EU: rules concerning reimbursement of costs of cross-border healthcare, requirements concerning necessary administrative procedures, principle of non-discrimination, the right of patients to access medical records, obligation of providing relevant information’s to patients, recognition of prescriptions issued in another Member State, rules concerning electronic health (e-health), protection of right to privacy, and mutual assistance and cooperation of Member State in cross-border healthcare. Most importantly, healthcare that may be subjected to prior authorization is limited on specific situations. Some of this rules developed in practice of European Court of Justice. Directive 2011/24/ЕU brings important rules for patients seeking health care in other Member States, but it does not clarify sufficiently the relationship with the rules of social security contained in Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems.

Key words:
European Union, healthcare, patient rights, healthcare provider, prior authorization.

Социјална политика

Миленко Мацура, Марко Атлагић
УТИЦАЈ САВРЕМЕНИХ ТРЕНДОВА НА ПОСЛОВНУ ФИЛОЗОФИЈУ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ABSTRACT
Globalization, as a universal process of integration and change on an international basis, affected almost all spheres of scientific, economic and social life. In striving for domination and spheres of influence competitive battle without scruples is being intensified, primarily in the area of political and economic relations. Globalization is not just an intensification of international cooperation, as it is often interpreted, but also means the interweaving of different business cultures, respecting of the same principles and application of similar tools in business. In parallel with processes of globalization, processes of interdependence and integration are being developed both in the field of technology and economics, as well as in politics. The world is changing so rapidly that almost every next year does not resemble the previous one, and consequently new circumstances require different behavior and constant adjustment or change management. The era of globalization, as an irreversible process, has led to having a large number of foreign companies, in one national economy, which use the same geographical and cultural space in order to achieve its primary interest, which is profit. Regardless of the fact that globalization equalizes the values in business; it still cannot erase customs, mentality, habits and traditions of a particular region. The attempt to change those, as a rule, gives the negative effects and the basic starting points of all multinational companies are that in addition to knowing the economic environment in which they want to enter, they also have to know the indirect business parameters that are difficult to change. It is necessary to adapt to these parameters, such as habits, customs and traditions, in order to make a profit. The era of globalization is a synonym for the global market and the world economy.

Key words:
Globalization, transformation processes, profit, bank, modern management

Марко Николић
САВРЕМЕНИ ОДНОСИ ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ABSTRACT
The issue of contemporary relations between Church and State in the EU has been interdisciplinary and critically analyzed in the Paper in the context of European integration process. EU mainly considers its Churches and religious communities the affirmative subjects and potentials to be equally treated and integrated in the acquis communitaire, pretending to stay religiously neutral. The whole secular concept is to be developed by leaving major positive law regulations and authorizations on the member state level, without intention to define more preciously the issue of European Identity as the basis for EU strategic development.

Key words:
Church, Religious communities, State, EU, secularism

Далибор Кекић, Дане Субошић
ВОЛОНТИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЕУ ABSTRACT
In EU countries, it is possible to distinguish between the two forms of volunteering depending on whether the volunteer is or is not a member of the organization in which volunteers. The first form is called a “mutually beneficial volunteering” as opposed to the other, which is called the “publicly useful volunteering.” Situation in each Member State is different and all forms of volunteering, the term “voluntary activities” refers to all types of voluntary activities, whether formal, non-formal or informal which are undertaken of a person's own free will, choice and motivation, and is without concern for financial gain. They benefit the individual volunteer, communities and society as a whole. They are also an instrument for individuals and associations to address human, social, intergenerational or environmental needs and concerns, and are often carried out in support of a non-profit organization or community-based initiative. The European Year of Volunteering, 2011, which aimed at promoting the social and economic impact of volunteering by creating a favorable environment and conditions conducive to volunteering in the EU. The European sports model would be unable to exist and could not be justified without the support of millions of volunteers. Difficulties faced by the European Union in trying to harmonize this sector: sporting matters still fall within the competence of Member States and the European volunteer scene remains extremely varied because of the historical, political and cultural attitudes of each European country. EU Sport Directors Meeting in Prague, on April 28-29, 2009 emphasized that the specific characteristics of sport mentioned in the Lisbon Treaty should be defined in more detail and also concentrates on the specificity of the voluntary non-profit sports movement.

Key words:
Sport, volunteering, Memorandum on volunteering in sport, EU

Безбедносна политика

Владимир Урошевић, Сергеј Уљанов
ЗНАЧАЈ ДЕКЛАРАЦИЈЕ МИНИСТАРА И ВИСОКИХ ФУНКЦИОНЕРА О СТРАТЕШКИМ ПРИОРИТЕТИМА У БОРБИ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА ABSTRACT
Countries of South-East Europe (SEE) going through the process of political and economic transition, and in recent years they are challenged by threats of cyber crime and removing consequences caused by cybercrime. The joint regional project of the European Union and the Council of Europe on cooperation against cybercrime under the Instrument of Pre-Accession (Cybercrime@IPA) started on 1 November 2010 and had duration of two years. Under the umbrella of this project, the Ministers and Senior Officials of Ministries of Interior and Security, of Ministries of Justice and of Prosecution Services of the countries and areas participating in the CyberCrime@IPA project adopted in 2013. in city of Dubrovnik, Republic of Croatia declaration named: “Strategic Priorities in the Cooperation against Cybercrime”. The authors are about to make review on this Declaration and its long term significance for the Republic of Serbia in the area of cyber crime suppression.

Key words:
Cyber crime, regional cooperation, European Council, European Union

Љубо Пејановић, Марија Митић
КУЛТУРА ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ У УРБАНОЈ СРЕДИНИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ABSTRACT
This paper aims to draw attention to a significant problem and the phenomenon of ecological security and its role in modern European and international community. The analyses follow the concept of ecological safety culture and contribution in raising safety awareness among the people in relation to a healthy environment. The authors want to draw attention to finding appropriate solutions to this problem by elevating the awareness of the ecological culture among the citizens of the Republic of Serbia. In this sense, the authors want to contribute to the relationship between citizens and government officials and their role in the development of environmental safety culture. The hypothesis of this work is to carry out awareness-raising among citizens and government representatives and description of culture in environmental safety. So, to draw attention to this problem, the analyses involve a contribution to a better understanding of ecological safety culture and attitude towards historical and cultural heritage. It also aims to encourage researchers to further investigation of this phenomenon to offer scientific and practical explanations to this concept.

Key words:
Ecology, environmental safety culture, urban area, international community, EU Serbia, historical and cultural heritage.

Регионална политика

Невена Станковић
ЕВРОПСКО ПАРТНЕРСТВО СА НОРВЕШКОМ ABSTRACT
Norway and EU enjoy good and close relations, although Norway is not a member of the European Union. The Agreement on the European Economic Area is by far the single most important agreement regulating the relationship between Norway and the European Union. Through the EEA Agreement, Norway participates (although with no voting right) in a wide range of EU programmes and agencies related to environment, education, entrepreneurship, as well as numerous research programmes. Norway supports the Europe 2020 Strategy (in order to support economic growth, employment ...). Together with the EFTA and EEA partners, Norway contributes to social and economic cohesion of EU. Norway is a part of Schengen cooperation and the Dublin cooperation, the Europol and the Eurojust. This paper deals with the key aspects of EU - Norway partnership, with an emphasis on the EEA Agreement.

Key words:
Norway, European Union, EEA Agreement, EFTA, financial mechanisms, Norway grants

Културна политика

Филип Мирић, Александра Мирић
ПРАВНА ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ ABSTRACT
Future of some society depends of the way it protect its cultural heritage. Cultural heritage shall enjoy special protection in all modern countries. This protection is achieved primarily non-criminal measures relating to the conservation of cultural heritage, their presentation and popularization . However , when necessary , as a last resort to protect, the are provisions of the criminal law. State provides special protection of cultural properties by the criminalization of certain actions that may lead to their damage or destruction. EU member states are committed to providing criminal laws complement and enhance this protection . As an example, authors analyzed the relevant criminal provisions of the Act on the Protection of Cultural Property in the UK , as well as the Criminal Code of Serbia , using comparative method considered the options for improving our criminal law in the protection of cultural property and thus contribute to the harmonization of the rights of the Republic of Serbia with the EU. Although it is two completely different legal system, certain legal provisions common type in this field can be successfully implemented in the Republic of Serbia, which is especially prominent in the work.

Key words:
Cultural properties, criminal protection, France, Serbia2014.

Европско законодавство

бр. 49-50, 2014

Институције

Mилош ЈОВАНОВИЋ
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ: КОРАК КА „ПОЛИТИЗАЦИЈИ” ЕУ? ABSTRACT
The 2014 elections for the European Parliament are an important moment in the European integration process. This article argues that the nomination of candidates for the presidency of the European Commission by political parties at the European level – and its acceptance by the European Council – will inevitably lead to a higher degree of politicisation of the EC. If it is a positive step in order to abate the “democratic deficit” of the European Union, such a procedure and its consequences raise, nevertheless, some fundamental issues about the possibility of a true European political space and the appliance of the majority principle in the context of absence of an European demos. Therefore, what has been presented as a major step towards democratisation of the EU could be the catalyser of inherent contradictions of the European integration process.

Key words:
European political parties, European Parliament, European Commission President, parliamentarisation, democratic deficit, politicisation, majoritarian governement, European “demos”.

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
УТИЦАЈ ИЗБОРА ЗА ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014. ГОДИНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
Elections to the European Parliament in May 2014, may represent an institutional precedent in the development of the European Union. European political parties represented in the European Parliament for the first time on the eve of the election nominated its candidate for President of the Commission. The European Parliament has managed to impose European Council the nomination of Jean-Claude Juncker (Jean-Claude Juncker) as candidate for presidency of the European Commission, as the leader of the federation center-right parties that won the most votes in the parliamentary election. Democratically elected President of the Commission should have a stronger role in determining and leading the policy of the Commission, a greater influence in the selection of commissioners and greater political accountability for the European Parliament. The way that happened European parliamentary elections in 2014. actually contributes to the growth and influence of supranational democratic institutions within the institutional system of the European Union.

Key words:
European Parliament elections, the Commission, the President of the Commission, the European Council, democratic legitimacy, parliamentary group, the federation of European political parties.

Законодавство

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ, Саша ВАРИНАЦ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРОЦЕСУ ПРЕГОВОРА СРБИЈЕ СЕ ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ ABSTRACT
Within the process of accession of the Republic of Serbia to the European Union, harmonization with EU acquisin the field of public procurement is contained in the Negotiation Chapter five of Public Procurement. As a candidate country the Republic of Serbia is obliged to completely harmonize its legislation in the field of public procurement with relevant EU acquisas well as to ensure its full implementation at all levels, from the Republic to the local one. Harmonization of the national legal framework with European Union acquiswill be conducted in such a way that will secure adjustments with new European Union Directives in the field of public procurement along with the adequate time needed for all subjects in the public procurement system to adjust and that will eliminate all unnecessary administrative requirements and obstacles that have negative influence on the efficiency of public procurement procedures.

Key words:
Accession of Republic of Serbia, public procurement, negotiation process, acceptance of acquis communautaire.

Вук РАИЧЕВИЋ
УВОЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА У ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА СТАНОВИШТА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА ABSTRACT
The Republic of Serbia’s Notary Law was presented to the public in 2011, but remained out of force for almost 3 years. Finally, the National Assembly adopted the Law on 31 August and it came into force on 1 September 2014, which was the first day of work for 92 public notaries. This article represents a review of the definition, scope of work and duties of these new public servants, especially their significance for economy and business as well as a short analysis of notary practices in the neighboring countries and the first experiences of Serbian notaries. Last, but not least, introducing the public notary service stands strongly in line with the Serbian EU integration processes, especially bearing in mind the early opening of Chapters 23 and 24.

Key words:
notary public, courts, contentious procedure, contracts, business sector, experience, European Union, integration, region, Bar Association of Serbia.

Драган ЈОВАШЕВИЋ, Срђан АЛЕКСИЋ
ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ABSTRACT
By the accession to the European Union the Republic of Serbia should as much as possible harmonise its legislation with relevant European standards. This is especially prominent in the field of achieving economic and financial interests of the European Union and some of its member states. In that regard, a number of European documents provide for minimum rules for its member states considering the establishment of financial and primarily tax discipline. It is understandable because the efficient functioning of the financial system depends on the efficient, legal, high-grade and prompt tax collection and charging of other revenues. Actually, the paper analyses tax crimes provided by the Republic of Serbia’s legislations and their harmonisation with European standards.

Key words:
European standards, financial system, taxes, tax crimes, Serbia’s law.

Дејан МИЛЕНКОВИЋ
О ПОТРЕБИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ СА ДИРЕКТИВАМА И ДРУГИМ ПРОПИСИМА ЕУ ABSTRACT
Personal data protection is an integral part of the corpus of the right to privacy, as a human right. As such, it is guaranteed in the Charter of Human Rights of the EU through the right to respect for private and family life and protection of personal data. Standards of protection of personal data, as a subjective, personal right of citizens, were determined at the level of the EU Directive 95/46 EC. Progress in modern information and communication technologies caused further development and improvement of these standards through other later EU directives. The importance of this right for the EU is also demonstrated in the fact that already in 2012 the Proposal of the Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data was prepared and it will soon replace Directive 95/46 EC. Therefore, in the near future, data protection will no longer be a question of harmonization, but the field of direct implementation of the of EU legislation. According to the European Commission reports on Serbia's progress, the Serbian Law on Personal Data Protection (2008) was in several occasions evaluated only as partially harmonized with Directive 95/46/EC and with later EU legislations. After the entry into force of the SAA, the Republic of Serbia has an obligation for harmonization. In this paper, the key shortcomings of the legislative framework within this area in the Republic of Serbia are presented and recommendations for their resolution are provided.

Key words:
human rights, right to privacy, protection of personal data, European Union legislation, harmonization.

Владимир ЧОЛОВИЋ
РЕГУЛИСАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ У СТВАРИМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ ПО ОДРЕДБАМА УРЕДБЕ ЕУ 1215/2012 ABSTRACT
Regulation EU No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters defines the rules of jurisdiction and also of disputes relating to consumer contracts. In the same way, these matters are regulated in the previously issued documents, such as the Brussels Convention from 1968., Council Regulation No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and in the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters from 2009. Although in the meantime, several acts which regulate consumer protection passed, the provisions on jurisdiction in this area have remained the same. Regulation 1215/2012 primarily defines that consumer contracts cannot be concluded by consumers for the purpose of conducting economic or professional activity. This act defines these contracts. Except that, Regulation 1215/2012 applies to the cases where a party has a branch or a representative office in the State. Namely, where a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in a Member State but has a branch, agency or other establishment in one of the Member States, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that Member State.

Key words:
Regulation 1215/2012, consumer, contract, jurisdiction, domicile, third countries- non-members.

Економија, конкуренција и предузетништво

Сања ФИЛИПОВИЋ, Мирослав АНТЕВСКИ
ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ ПОГЛАВЉА 20 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА ABSTRACT
The EU industrial policy (chapter 20) has the aim to improve competitiveness by speeding up the adjustment to structural change encouraging the establishment of an environment which is favourable for business creation and growth as well as domestic and foreign investments. EU acquis communautairein the field of industrial policy mainly consist of policy principles and industrial policy communications. The aim of this paper is to determine whether Serbia meets these conditions or whether it has all the elements to define the negotiating position of the particular chapter. Serbia has adopted a relevant strategic document and the Action Plan, which are in accordance with the EU, integrated industrial policy and objectives of the EU strategy EUROPE 2020. It makes an integral part of enforcing the process of overall structural reforms in the country and it is based on enforcing the principles of the Lisbon agenda. The Small Business Act has been implemented and the Law on Limiting Payment Deadlines entered into force. As the chapter 20 is one of easier chapters for negotiation and so far, no Member State with which the negotiations has been completed failed to ask for interim periods or special agreements under this chapter; it may be concluded that Serbia is on a good way to close the negotiations for this chapter. However, what is more worrying is competitiveness of the national industries and improving the business environment.

Key words:
EU, Serbia, industrial policy, enterpreneurship.

Горан НИКОЛИЋ
ДА ЛИ ЈЕ СЕКУЛАРНА СТАГНАЦИЈА РЕАЛНИ ИЗАЗОВ ЗА ЕКОНОМИЈЕ ЕВРОЗОНЕ? ABSTRACT
Secular stagnation refers to a situation in which negative real interest rates are needed to equate saving and investment with full employment. We can certainly see the trends in the Eurozone where six years after the crisis, recovery is still anemic despite pursuing of the expansive monetary policy. After real growth in the euro area of 2.3% in the period 1995-2007, the average GDP growth of only 1.7% is estimated in the period 2014-2030. Having in mind that recent referent projections (IMF, EIU) for real GDP growth are only 0.8% in 2014 and 1.2% in 2015, these projections are perhaps optimistic. The real concern is slow growth in the decades to come. Main four barriers to growth are demographics, education, inequality, and government debt. Namely, rising dependency ratios, tougher financial regulation, debt overhang, and poor productivity growth are exerting downward pressure on economic growth and equilibrium real interest rates. In spite of that, there is a significant scope to increase the efficiency of financial intermediation in the euro zone and that the potential for structural reforms remains much greater than in other advanced economies. We need policies that stimulate productivity growth and raise labor-force participation by boosting persistent investment demand. It is important to conduct a prolonged countercyclical fiscal policy and revise the European Fiscal Stability Treaty.

Key words:
secular stagnation, euro zone, crisis, economic growth, fiscal policy, interest rates.

Славен САВИЋ
РЕГУЛАТИВА ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ (DISTANCE SELLING) У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ-ГЛОБАЛНИ ОКВИР И СЛУЧАЈ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ ABSTRACT
In recent time, distance selling becomes increasingly important in everyday business. But, it carries certain legislation traps. Although distance selling seems interesting for consumers, a very important question is to ensure fair commercial practice. This paper will do a detailed analysis of the EU legislation of distance selling as well as the legislation of this kind of trade in United Kingdom.

Key words:
distance selling, European Union, legislation, United Kingdom.

Ивана РАКИЋ
ОСВРТ НА „ПОКАЈНИЧКИ“ ПРОГРАМ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ ABSTRACT
This paper provides a short review of the rules on leniency program in European Union competition law. The author points out that the new Commission Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases has been focused on providing greater transparency and predictability and that recent amendments are intended to improve the efficacy of the leniency programme and thereby, to make exposing a cartel increasingly attractive for cartel participants. The revised Leniency Notice clarifies the information an applicant needs to provide to the Commission to benefit from immunity and also the conditions for immunity and reduction of fines.

Key words:
leniency program, cartels, competition law, EU.

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ЗНАЧАЈ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ABSTRACT
The capital market is of great importance not only for the development of financial markets, but also for the development of the overall economy. In the capital market trading is done by using the following financial instruments: transferable securities (stocks, bonds, and other forms securitization debt, including depositary receipts), treasury bills, treasury bonds and commercial papers, certificates of deposit and financial derivatives (futures, options, swaps). In the legal and economic theory, there are many classifications of capital markets depending on which criteria is based in classifications. The two primary classifications are as follows: (1) according to the primary and secondary capital markets; (2) according to the criteria of the market; In the European Union there is a special classification of the capital market by strictly defined rules.
Serbia is very important development and primary capital market (broadcast property and debt securities) and secondary capital market (stock market trade, regulated OTC trade and free trade off). The market is under the legal supervision of the public capital markets and those that are under the legal supervision of the non-public capital markets.

Key words:
capital markets, classification, primary, secondary, legal market, EU, Serbia.

Владана ПЕТРАКИС
ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ ХИПОТЕКРНИХ КРЕДИТА ABSTRACT
The European Commission proposed the Directive on Credit Agreements for Consumers Relating to the Residential Immovable Property, more commonly referred to as the MCD, on 31 March 2011 for the adoption through the codecision procedure. After the first reading agreement, the Mortgage Credit Directive was published in Official Journal on 28 February 2014. The Directive known as Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on Credit Agreements for Consumers Relating Residential Immovable Property and Amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No. 1093/2010 will take effect 20 days after its publication date and Member States will have two years to implement it. This means that the deadline for its implementation will be 21 March 2016. The objectives of this act are to create efficient and competitive single market for consumers, creditors and credit intermediaries with high level of consumer protection and to promote financial stability by ensuring that mortgage credit markets operate in responsible manner. Most of the Directive provisions concerns setting the minimum regulatory requirements that member states are required to meet in order to protect consumers taking out credit agreements secured against the borrowers and also any other lending where the purpose is to acquire or retain property rights. One of the most significant new changes is the introduction of a new disclosure called the European Standard Information Sheet (ESIS).

Key words:
Directive 2014/17/EU, European Standard Information Sheet, single market for residential mortgages, mortgage credit, credit intermediaries.

Јасмина ВУКОТИЋ
СОЛВЕНТНОСТ II (ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА И УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА) ABSTRACT
This paper presents the provisions of Solvency II relating to the taking-up of insurance and reinsurance business and the conditions governing business of the insurance and reinsurance undertakings. The taking-up of the business of direct insurance and reinsurance shall be the subject of prior authorisation and it shall be sought from the supervisory authorities of the home Member State. This authorisation shall be valid for the entire Community and it shall permit insurance and reinsurance undertakings to pursue business there, that authorisation covering also the right of establishment and the freedom to provide services. The Solvency II also stipulates the conditions for authorisation which the home Member State shall require for every undertaking for which authorisation it is sought. As for the conditions governing business, there will be analysed the system of governance in the light of the requirements of the Solvency II. All insurance and reinsurance undertakings shall have an effective system of governance in place, which provides for sound and prudent management of the business. That system shall at least include an adequate transparent organisational structure with a clear allocation and appropriate segregation of responsibilities and an effective system for ensuring the transmission of information. Also, the system of governance shall be proportionate to the nature, scale and complexity of the operations of the insurance or reinsurance undertaking.

Key words:
insurance, reinsurance, taking-up of business, authorization, conditions governing business, supervisory authorities, home Member State.

Слободан ЈОВАНОВИЋ
САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЗАКОНСКОМ РЕГУЛИСАЊУ ДОБРОВОЉНИХ КОПНЕНИХ ОСИГУРАЊА ABSTRACT
In this paper, the author analyses the legal approach in regulation of the inland insurances in the Serbian and selected comparative laws of the EU member states. Mandatory insurances, marine and aviation insurances that are regulated by special laws, including personal lines have not been the objects of observation in this paper. Taking into account insurance classification for non-life and life insurance, the author has analysed voluntary, inland, non-life insurances. In line with the above, the author has analysed those inland insurances that he has believed that should be regulated by the Serbian law. The reasoned suggestions for amendments of the existing regulatory framework and the contract law of the voluntary inland insurances are given in the paper using the comparative method and the synthesis of the legal solutions from the foreign jurisdictions. The results of the author's research show desirable direction of the Serbian insurance law reform in the Draft Civil Code of the Republic of Serbia.

Key words:
Regulated contracts, inland insurance, contract, indemnity, legal expenses insurance, transport insurance, fire insurance.

Предраг МИРКОВИЋ, Марко КОЊИКУШИЋ
УЛОГА ФИСКАЛНОГ САВЕТА И ОСТВАРИВАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ У РАДУ ABSTRACT
A Fiscal Council could be an institutional response to the fiscal crisis. In the outgoing fight for the reduction of the budget deficit, spending resources control and achieving fiscal discipline, governments have used fiscal rules as a mechanism for the implementation of appropriate fiscal policy. However, in the last few years it has been recognized that the problems that exist in the area of fiscal policy can be solved only by fiscal rules, because it is proved that the same rules are not well adapted to the needs of the system or the practice has shown that the rules are very often violated. The answer to the growing government debt, indiscipline in fiscal policy, increasing budget deficit the experts have found in creating a fiscal institution to deal with these problems. The idea is to apply the problems that existed in the area of monetary policy and the solutions in this segment in the fiscal policy. The institutional solution is manifested in the establishment of a Fiscal Council as agency that could in the future become an independent fiscal institution, counterpart to the central bank in the monetary sphere. The potential role, objectives and targets of the Fiscal Council are being pointed to in the paper. Nevertheless, the subject of the analysis is achieving work independence of this council as well as policy implications that are linked with the process. In writing this paper mainly foreign data source were used because this subject is not much discussed in our scientific community.

Key words:
fiscal policy, Fiscal Council, budget deficit, financial crisis.

Оља ЈОВИЧИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ПОШТАНСИХ УСЛУГА ABSTRACT
The customs policy represents one of the cornerstones of the European Union, with the key role in creating the single market and common economic policy of all EU states. This policy defines common obligations in functioning on the external and internal borders of the Union by creating common regulations flows and taxing of goods, by respecting all requests regarding sustainable environment, cultural values, and avoiding money frauds, terrorism and organised crime. The results gained by our researches point out to the fact that until recently, the main role of the customs has been fiscal, this including collection of taxes and indirect export taxes, while the today the main role of customs is primarily in fostering trade and protection the interests of the European Union and its citizens. Customs administrations of the Union members are implementing the EU policy in every segment related to international trade, which implies upgrading the customs system and its procedures by introducing new modern information systems which will improve and foster international trade of goods and services and ease flow of capital. Having in mind that successful cooperation with customs is of crucial importance for further development and integration of postal traffic into the European and global postal trends, this paper sets the framework for further research focused on cooperation between postal operators in Serbia with customs administration in Serbia and in other European Union members emphasizing the level of liberalisation, deregulation and harmonisation of regulations, barriers and developing different modes of overcoming these barriers from different stakeholders in postal services as the area of services of general interest.

Key words:
customs, customs policy, liberalisation, postal services, e-commerce.

Пољопривреда

Душан Дабовић
РУРАЛНИ РАЗВОЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА УРЕДБИ 1305/2013 ABSTRACT
The Regulation (EU) No 1305/2013 lays down general rules governing the Union’s support to rural development, financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (“the EAFRD”) and established by the Regulation (EU) No 1306/2013. It sets out the objectives to which rural development policy is to contribute and the relevant Union priorities for rural development. It outlines the strategic context for the rural development policy and defines the measures to be adopted in order to implement the rural development policy. In addition, it lays down rules on programming, networking, management, monitoring and evaluation on the basis of responsibilities shared between the Member States and the Commission and rules to ensure coordination of the EAFRD with other Union instruments (Аrt. 1). The Regulation declares its three main objectives: fostering the competitiveness of agriculture; ensuring the sustainable management of natural resources, and climate action; achieving a balanced territorial development of rural economies and communities including the creation and maintenance of employment (Art. 3). Due to the urgency of preparing the smooth implementation of the measures envisaged, this Regulation entered into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Key words:
EAFRD, rural development, EU, agriculture, agricultural policy.

Ивана РАКИЋ
ПРАВИЛА ЕУ О ПРОИЗВОДЊИ ОРГАНСКОГ ВИНА ABSTRACT
This article aims to provide an overview of the sector of organic wine production in the European Union. New EU rules for “organic wine” establish a subset of oenological practices and substances for organic wines and represent a solid basis for further development of the organic wine sector. Although the new rules are a good political compromise about the level of sulphites reduction in organic wine, they offer a clear benefit to consumers and have the advantage of improved transparency. As of August 2012, organic wine growers can use term “organic wine” on their labels with the EU organic logo replacing the label “wine made from organic grapes” for products produced before 31 July 2012.

Key words:
organic wine, organic production, organic farming, EU law.

Наука и технологија

Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ, Невена ВИДАНОВИЋ
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ И УЛОГА ПОШТЕ ABSTRACT
This paper includes the research of users’ needs for information society services, i.e. e-government on the basis of historical, cultural and economic ties in the territory of former Yugoslavia and the new trends in e-business and digital data transfer. It defines a functioning legal framework and economic viability for introduction of these services, and all this from the point of participation of post in the electronic market.

Key words:
egulations, e-government, region, post, EU

Спољна политика

Невена СТАНКОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ABSTRACT
In the process of European integration and in accordance with the European Union enlargement policy states should gradually harmonise their foreign policies with the EU. In the case of the Republic of Serbia we often hear criticism that its foreign policy is not harmonised with the EU and that in this way, it does not sufficiently show willingness to become a “sincere” member of this community, what causes mistrust with its European partners. However, before we accept the thesis that Serbia has not sufficiently harmonised its foreign policy with the EU we should give an answer to the questions what EU foreign policy is at all and to what extent its members states themselves manage to make a compromise in this field. Also, it should be determined in what Serbia's different positions concerning some foreign policy matters differ from any other EU member state when it is not a part of the compromise which is necessary in order to adopt common decisions in the EU foreign policy. The main thesis in this paper is that Serbia harmonises its foreign policy sufficiently not jeopardising its European integration as well as that there is no reason for mistrust with its European partners. The main indicator for such a thesis is the United Nations where Serbia mostly votes like the EU as well as that it joins in imposing sanctions to third states against which the EU does so. The field where Serbia's foreign policy is not harmonised with the EU are its foreign policy priorities and it is not unusual that a state uses its “free” space until it becomes a full member of the EU.

Key words:
Republic of Serbia, foreign policy, European Union, Common Foreign and Security Policy

Слободан ЈАНКОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ СА ПОЛИТИКОМ ЕУ ПРЕМА ИСТОЧНОМ МЕДИТЕРАНУ И БЛИСКОМ ИСТОКУ ABSTRACT
Serbia is a candidate country in the process of EU integration. If it wishes to become a full member must align with the Common Foreign and Security Policy (CFSP). This is one of the accession criteria. The author examines possible alignment of Serbia with the European Mediterranean and Middle East Policy. In order to do that it presents the recent history of the EU engagement in the region and the current strategy and policy of the EU in the region. The CFSP policy shows a lack of coherence and functionality in the mentioned region. That is why it is hard to define in detail with what Serbia should harmonise and align at all.

Key words:
EU, Mediterranean, Union for Mediterranean, Middle East, CFSP, Serbia.

Безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван ДУЈИЋ
ЕВРОПСКА ОДБРАМБЕНА АГЕНЦИЈА КАО ФАКТОР ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ ABSTRACT
In this paper, the author analyzes the structure and mission of the European Defence Agency. The mission of the the European Defence Agency is to support the Council and the Member States in their efforts to improve the European Union’s defence capabilities in the field of crisis management and to sustain the Common Security and Defence Policy (CSDP). The Agency acts are under the authority and the political supervision of the Council. Each year, the Council issues guidelines for the work of the Agency, notably with regard to its work programme and the financial framework of the Agency. The Agency reports regularly to the Council on its activities.

Key words:
European Defence Agency, European Union, Common Foreign and Defence Policy.

Милан ЛИПОВАЦ
ЕВРОПСКА ОДБРАМБЕНА АГЕНЦИЈА – НОВА ИЗВОЗНА ШАНСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ABSTRACT
Serbian Minister of Defence Nebojša Rodić and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton (who is also the Director of the European Defence Agency), signed the Administrative Arrangement between the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the European Defence Agency in Brussels on 13 December 2013. In this article, the author analyzes the importance, role and perspectives of the European Defence Agency and the “emerging European defence market” in the Serbian export of defence industry products.

Key words:
European Union, Common Foreign and Security Policy, Common Security and Defense Policy, European Defense Agency, importance for Republic of Serbia, export of arms and panoply.

Социјална политика

Жаклина НОВИЧИЋ
ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У ЕУ: АДМИНИСТРАТИВНА КОНВЕРГЕНЦИЈА ABSTRACT
Considering a short overview and analysis of comparative practice in representative EU member states it can be said that EU member states have opened large areas of public services for employment of non-residents that are at the same time citizens of some other member states, i.e. EU. In some of them citizenship is a conditio sine qua nonfor the access to public services, which is regulated by national constitutions. In some states national laws have been duly and successfully harmonised with the European legislation in the field of free movement of persons. In some other states, in spite of the adaptation at the legislative level the access of non-resident to national public services is still prohibited at the administrative practice level. There are still numerous difficulties concerning administrative convergence at the European level, this primarily resulting from the importance of the state administration and public services for the state sovereignty. The difficulties that are also present at the administrative practice level are reflected in insufficient information on the activities mentioned above, language barriers, difference in the levels of administrative practice and cultural perception, etc.

Key words:
EU public services, administrative convergence, labour market

Aна ЧОВИЋ
УСВОЈЕЊЕ У ПРАВУ ШВЕДСКЕ ABSTRACT
This paper will analyze legal regulations in the field of adoption in Sweden, with reference to the position of LGBT population in this area. At the international level, this area is governed by the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in inter-country adoption which is ratified by Sweden. Sweden is the country with the largest number based international adoptions per capita. For this reason, it is interesting to see what kind of trend has been present in this area in the last decade and what the reasons are for such a high rate based adoptions.

Key words:
adoption, Swedish adoption law, transnational adoption, LGBT families.

Дарко ГОЛИЋ
УЛОГА МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У УПРАВНОМ СИСТЕМУ ФРАНЦУСКЕ ABSTRACT
Inter-municipal cooperation in France is characterized by abundance, a larger number of forms, numerous functions, comprehensive legal regulations as well as a significant integrating effect in conditions of fragmented local government in the first instance and functional defects of higher instance. By integrating the functions of development and spatial planning and many public services, it represents supplement to the local administrative system, i.e. a certain form of territorial reform that is not achieved by imposing from the central level, but through municipal cooperation or is to a greater or lesser extent, channelled or restricted by specific legal intervention such as the mandatory of inter-municipal jurisdiction, regulation of organizational forms, by requesting certain democratic legitimacy and a system of financial incentives. The French example of intermunicipal cooperation can serve other states to enforce a territorial reform in the political “painless” way.

Key words:
Local community, municipality, inter-municipal cooperation, administrative system.

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ABSTRACT
The European Union has a very limited direct role in sports. The European Commission is composed of Directorates-General and several departments. Within the Directorate-General Education and Culture is the Sport Unit, which is responsible for the following main areas: cooperation within the Commission and with other institutions on sport-related issues, cooperation with national and international sports institutions, organisations and federations, bilateral meetings with sports institutions and organisations and international sports federations. One of a few specific measures in sports was taken by Decision No. 291/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 that established the European Year of Education through Sport 2004. The activities and initiatives undertaken during 2004 were organised at the Community, transnational, national, regional and local level and were sometimes co-financed by the Community. Activities compromised, for instance, the financial support for transnational, national, regional or local initiatives to promote education through sports. Although not directed specifically at sports, many of the rules, policies and programmes of the European Union have an impact on the sports in the world or are of interest to it. The common market of the European Union creates the right for any EU citizen to move and work freely in another member state. The landmark Bosman ruling confirmed that this right, when applied to professional athletes, forbade nationality quotas in sports leagues that affected EU citizens. This has changed the face of professional sports in the EU, with top teams now collecting talents from all over Europe and sometimes even fielding teams with no domestic players at all.

Key words:
Sport unit, European Capital of Sport, Directives of European Union, Bosman ruling, Sport, European Commission.

Људска права

Ивона ЛАЂЕВАЦ
УСКЛАЂИВАЊЕ ДОМАЋЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА СА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЕУ ABSTRACT
Like other membership candidate countries, Serbia began its road to EU membership through the Process of Stabilization and Association. Although at some phases Serbia faced serious obstacles, PSA was finally successfully completed and Serbia eventually started negotiations for joining the EU. At the Copenhagen Summit in 1993, the European Council set certain criteria that each candidate country should fulfil in order to become a member of the EU. One of those criteria was adjusting the internal legislation to the EU’s legislation. Unlike former communist countries, human rights legislation in Serbia was set along with the international accepted legal standards, thus, major interventions in this area were not necessary. Still, along with the EU requirements, the set of the so-called anti-discrimination rules was adopted and implemented in the Serbian legislation.

Key words:
membership criteria, human rights, human rights protection, European Union, Republic of Serbia.

Драгољуб ТОДИЋ, Марко НИКОЛИЋ
СТАТУС НАЦИОНАЛНИХ И ДРУГИХ МАЊИНА И ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ ABSTRACT
The status of national and other minorities and the process of European integration of the Republic of Serbia (RS) are connected in several ways. The paper identifies the following three groups of issues: 1) the status of national and other minorities as a criterion for membership in the European Union (EU), 2) the status of national and other minorities in the legal system of the RS and the assessment of the European Commission (EC) of the situation in this area, and 3) the ability of national and other minorities to participate in activities related to the European integration process of RS, i.e. the process of harmonization of national legislation with the EU law. In addition, the starting assumption is based on the fact that the EU attaches great importance to the issue of the minority status. This is notably important since the issue of the minority status is taken as a criterion for membership in the EU under the “political” conditions and is associated with the development of democratic institutions and the rule of law in a broader sense. Hence, due to various circumstances that allow the creation and preservation of the gap between normative and real, achieving a formally satisfactory minority status does not necessarily imply substantial improvement of their position.

Key words:
national and other minorities, European Union, European integration, Republic of Serbia, the conditions for membership, progress reports, legislative procedures, harmonization of national legislation with EU law, public participation.

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ, Ненад БИНГУЛАЦ
УТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА НА ЕВРОПСКИ ИНДЕНТИТЕТ ABSTRACT
Classification of people who consider themselves as having a common origin which is represented through culture, history and religion can be perceived through a common identity. Bearing in mind that national identities are several centuries old it is an interesting fact that may be we are contemporaries of the beginning of the “European identity“. Apart from the national and European identity, there are a number of other ones which can be perceived through primary and secondary identities. The development and protection of human rights, which are indivisible and inter-dependent, have exerted a considerable impact on the development of the European identity. Human rights protection is a framework for a large number of activities which have been taken over at the European level. It is because, as we have already said, they are an integral part of the European identity.

Key words:
human rights, European identity, human rights protection, European Human Rights System.

Драган ЂУКАНОВИЋ
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ИЗМЕЂУ ОКОНЧАНОГ ПРОЦЕСА ДИСОЛУЦИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ABSTRACT
In this paper, the author points to the relationship of the Serbian Orthodox Church towards the course of the crisis that followed after the dissolution of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In the period immediately before the outbreak of the conflict in the former Yugoslav Federation, the Serbian Orthodox Church had represented an important cohesive factor of the growing new Serbian nationalism after the years of its marginalized role. However, during the later phase of the conflict, especially after 1991, its influence was evidently weakening in spite of certain statements of its senior clergy, who did not support the settlement of the situation in the region and arrangements achieved in this respect (the Dayton Peace Agreement, Erdut Agreement, etc.). The property and clergy of the Serbian Orthodox Church remained often unprotected in some parts of Croatia as well as in the Bosniak-Croat entity of the Federation of Bosnia and Herzegovina and especially in Kosovo after 1999. In the forthcoming period, certainly one of the most significant topics in the negotiations between the authorities in Belgrade and Priština will be the protection of property as well as the regulation of the position of the Serbian Orthodox Church in Kosovo. Although the Athisaari Plan (2007) stipulated the establishment of certain protective zones around the monasteries and churches of the Serbian Orthodox Church in Kosovo, many problems occurred in practice. In early 2013, a special unit was formed within the Kosovo Police aimed at protecting historic-cultural monuments in Kosovo at the previous nsistence of the European Union. In Serbia, the Serbian Orthodox Church is one of the most trusted institutions, as is indicated by numerous public opinion surveys.

Key words:
Serbian Orthodox Church, Serbia, Yugoslavia, European Union, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Croatia, Macedonia

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Горан БЕЈАТОВИЋ, Зоран ШИПКА
ЉУДСКA ПРАВА НА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ ОД УГРОЖАВАЈУЋИХ ПРЕТЊИ ABSTRACT
In this paper, we are discussing human rights in the field of health and safety of life, property security and environmental safety as well as the protection and rescue of all forms of human and natural endangering threats. The scientifictheoretical justification and objective research comes from the need to point and compare the norms and respect for the rights of the Republic of Serbia in relation to the international community. The initial research method involves political and legal aspects of protection and rescue through the prevention and remediation of natural disasters and other threats. Human life, health, property and ecology are endangered by all forms of modern human threats and natural disasters as well as by technical and technological accidents and disasters. The human factor as the cause and manner of endangering people, property, environment and safety systems, is one of the most dangerous carrier threatening phenomena that imperils people and their value as a whole. Therefore, the man as a citizen has the right to adequate legal safety, health, and environmental protection from all forms of threats and imperilments.

Key words:
law, human factor, threatening, rescue, protection.

Срђан КОРАЋ
ЕВРОПСКИ НАДЗОРНИК ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА: ПРОТИВТЕЖА ЗАДИРАЊУ НАДНАЦИОНАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ПРИВАТНОСТ ГРАЂАНА? ABSTRACT
The paper discusses to what extent the European Data Protection Supervisor’s control powers can effectively protect the right to privacy against the increasing securitisation of the EU policies. Being legitimised on the ground of its rather disputable value for a successful fight against organised crime and terrorism, the securitisation approach in the EU policy-making promotes the use of collecting personal data on massive scale as well as gathering of criminal evidence by intrusive techniques. The use of crime-intelligence methods undermines the safety of personal data as a substantial part of the right to privacy. The author argues that the European Data Protection Supervisorʼs success in pursuing the policy of “checks and balances” against the European Commission and the Council of EU is vital to ensure the protection of personal data when they are subjected to processing in various administrative procedures. The plausible benefits that may stem from the preventive role of the European Data Protection Supervisor through networking with national data protection authorities and Data Protection Officers in the EU institutions are also analysed. The author concludes that the “soft” powers of the European Data Protection Supervisor can produce some benefits in the long run, namely it can build the culture of data protection in EU institutions and raise awareness amongst the broader public.

Key words:
privacy, data protection, surveillance, intelligence services, European Data Protection Supervisor, EU institutions.

Судска пракса

Марко НОВАКОВИЋ
УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА РЕФОРМСКЕ ПРОЦЕСЕ У СРБИЈИ ABSTRACT
The European Court of Human Rights (ECHR) is an institution which is very significant not only for individuals but for states as well. By a careful analysis of the cases before ECHR the state can discover the problems in its own legal system and in this way try to resolve them more efficiently. In the paper, the author will analyse the problem related to the case length and the way pre-trial confinement is determined in Serbia. Both of these subjects will be analysed in the way ECHR treats them, this including requests that are submitted against our state having a direct insight into the problems in Serbia.

Key words:
European Court of Human Rights, human rights, judiciary, Serbia, reform process.

Весна ЋОРИЋ
МОДЕЛ ЖРТВЕ У СВЕТЛУ НОВИЈЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ABSTRACT
This article provides an analysis of the development and modification of the victim status requirement in the recent jurisprudence of the European Court of Human Rights. More particularly, the article assesses the main advantages and shortcomings of the victim test determined by Article 34 of the European Convention of Human Rights. In a given context, a particular emphasis is placed on recourse to broad interpretation of the victim status requirement which gave rise to the notions of indirect and potential victims. The concept of a potential victim in a sense determined by case law of the European Court of Human Rights is a very ambiguous. The given ambiguity undermines the legal certainty within the European human rights system. The article tries to delimit the concept of potential victim as well as to propose its further improvements.

Key words:
potential victim, European Court of Human Rights, individual application, victim status requirement, instruments for accession to European Union.

Миладин ПЕЈАК
АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ У ДОМАЋЕМ И ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ABSTRACT
Arbitration settlement of disputes in international trade is a broadly applicable way of settling disputes in international trade and international business relations and it is based on the agreement of contracting parties. The paper treats in detail the procedure of adoption, annulment and implementation of an arbitration decision. Special emphasis is put on the analysis of the procedure of annulment, recognition and implementation of arbitration decisions in accordance with the internal sources of law. National legislations of the Republic of Serbia, England, France, Germany, Switzerland and Italy have been selected as representative ones.

Key words:
arbitration decision, procedure of annulment, recognition and implementation of arbitration decision, Republic of Serbia, national legislations.

Прилози

- Адресе институција Европске уније
- Европа на Интернету
- Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство

бр. 47-48, 2014

Институције

Законодавство

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Улога Европске Уније у спречавању и сузбијању корупције

Економија

Мирослав АНТЕВСКИ, Стеван РАПАИЋ
Криза у Еврозони и европска интеграција

Финансије

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Виолета ТОДОРОВИЋ, Милена ЈАКШИЋ
Директива 2013/36/ЕУ о капиталним захтевима

Екологија

Небојша ЈЕРЕМИЋ, Mила ГЕОРГИЈЕВСКИ
Еколошки порези у Европској Унији

Пољопривреда

Наука и технологија

Интелектуална својина

Спољна политика

Безбедносна политика

Прилози2013.

Европско законодавство

бр. 45-46, 2013

Законодавство

Институције

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Јединствени суд за патенте

Економија, конкуренција, предузетништво

Финансије

Екологија

Наука и технологија

Култура

Спољни односи

Регионална сарадња

Људска права

Судска пракса

Прилози

Европско законодавство

бр. 43-44, 2013

Законодавство

Економија, конкуренција, предузетништво

Предраг БЈЕЛИЋ, Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ, Радмила ДРАГУТИНОВИЋ МИТРОВИЋ
Нови концепт за мерење вредности спољне трговине на бази новододате вредности у земљама Европске Уније

Финансије

Драгана РАДИЧИЋ
Евро(ПСКА) криза

Наука и технологија

Пољопривреда

Екологија

Регионална политика

Људска права

Медији

Социјална питања

Прилози2012.

Европско законодавство

бр. 42, 2012.

Законодавство

Проф. др Жељко Бјелајац, Доц. др Јелена Матијашевић, Др Душко Димитријевић
Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу

Економија, потрошачи

Др Предраг Бјелић, Др Радмила Драгутиновић Митровић, Мр Ивана Поповић Петровић
Анализа концесија у спољнотрговинским токовима Србије са земљама Европске уније и CEFTA 2006

Финансије

Драгомир Ђорђевић, Иван Милојевић, Светлана Игњатијевић
Фискална политика у моделу равнотежног дохотка

Екологија

Наука, технологија

Здравство

Социјална политика

Спољни односи, безбедносна политика

Проф. др Зоран Драгишић, Мр Валентина Милосављевић
Учешће Војске Србије у мултинационалним операцијама

Прилози

Европско законодавство

бр. 41, 2012

Душко Димитријевић, Драгољуб Тодић, Брано Миљуш
Хоризонтално законодавство ЕУ у области животне средине

Лазар Ожеговић, Татјана Вучуревић, Сандра Брканлић
Екологија стуб одрживог развоја

Иван Јоксић, Жељко Бјелајац, Душко Димитријевић
Могућности и перспективе заштите животне средине у Европској Унији

Добрица Весић, Александра Томић, Србијанка Стојић
Заштита вода у земљама ЕУ

Маријана Дукић Мијатовић, Предраг Мирковић
Одређени аспекти ЕУ директиве о обновљивим изворима енергије

Јелена Матијашевић, Јоко Драгојловић, Здравко Јеж
Кривичноправни оквир заштите животне средине у Европској Унији

Европско законодавство

бр. 39-40, 2012

Законодавство

Vladimir Čolović
Zaklјučenje sporazuma između država članica i trećih država kao izuzetak od vršenja spolјne nadležnosti Evropske unije

Dragan Jovašević
Evropski standardi o torturi i pravo Republike Srbije

Ivan Joksić, Borislav Bojić
Krivičnopravni status maloletnika u međunarodnim i evropskim instrumentima

Jelica Gordanić
Direktiva2011/95/EU o kvalifikaciji državlјana trećih država ili lica bez državlјanstva za korisnike međunarodne zaštite u jedinstvenom izbegličkom statusu ili statusu lica korisnika subsidijarne zaštite

Институције

Ivona Lađevac
Međunarodnopravni subjektivitet Evropske unije

Žaklina Novičić
Nastanak, razvoj i problemi evropskog antikriznog mehanizma

Srđan Korać
Antikorupcijski potencijal evropskog javnog tužilaštva: rešenje za budućnost

Економија, конкуренција, предузетништво

Valentina Milosavlјević
Koheziona politika kao komplementarni faktor razvoja Evropske unije

Slobodan Zečević
Uredba Saveta br. 139/2004 o nadzoru koncentracija između preduzeća u Evropskoj uniji

Pero Petrović, Dobrica Vesić
Korporativno upravlјanje u javnim preduzećima i nezavisnost članova odbora

Tatjana Jovanić
Koncept usluge od opšteg ekonomskog interesa – Stavovi Evropske komisije–

Predrag Bjelić, Ivana Popović Petrović
Uvođenje elektronske dokumentacije u carinskom postupku u Evropskoj uniji

Sandra Stojadinović Jovanović, Ivana Popović Petrović
Uredba223/2009 Evropskog parlamenta i Saveta o evropskoj statistici

Dragana Barjaktarević
Obaveze iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i implementacija prava Evropske unije u oblasti energetike

Финансије

Duško Dimitrijević
Zabrana povlašćenog pristupa finansijskim tržištima

Nebojša Jeremić, Jasmina Ćirić Dimitrijević
Oporezivanje nepokretnosti u Evropskoj uniji

Slaven Savić
Oslobođenje bez prava na poreski odbitak i alternativni načini oporezivanja izuzetih dobara i usluga primenom poreza na dodatu vrednost

Екологија

Aleksandra Čavoški
Evropa2020. i životna sredina

Ana Jovašević
Evropski standardi o zaštiti predela i pravo Srbije

Ana Batrićević
Zaštita dobrobiti životinja u pravu Evropske unije

Dragolјub Todić, Ana Grbić
Hemijski udesi u propisima Evropske unije

Социјална питања, здравство

Anđela Đukanović
Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta2010/53/EU o standardima kvaliteta i bezbednosti lјudskih organa namenjenih za transplantaciju

Ana Čović, Dragan Čović
Revidirana Evropska konvencija o usvojenju dece

Aleksandra Mirić, Filip Mirić
Problem arhitektonske pristupačnosti u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom za period2010-2020

Iris Bjelica Vlajić
Izmene i dopune Konvencije o zaštiti osoba s obzirom na automatsku obradu podataka(Kovencija108) Saveta Evrope

Безбедност

Želјko Bjelajac, Jelena Matijašević, Duško Dimitrijević
Finansiranje međunarodnog terorizma kao globalnog fenomena

Maja Draganić, Vladimir Trapara
Evropska politika diverzifikacije na tržištu gasa

Aleksandar Jazić, Dalibor Kekić
Sporazum između Kralјevine Španije, Republike Francuske, Republike Italije, Kralјevine Holandije i Republike Portugal o osnivanju evropskih žandarmerijskih snaga EUROGENDORF

Судска пракса

Ana Čović, Dragan Čović
Praksa Evropskog suda za lјudska prava u oblasti usvojenja dece

Прилози2011.

Европско законодавство

бр. 37-38, 2011

Општа питања

Petar Petković, Marko Nikolić
Princip supsidijarnosti u proučavanju evropskih integracija

преузмите PDF

Законодавство

Maja Kostić Mandić
Predlog uredbe Evropskog parlamenta i savjeta o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i izvršenju presuda i autentičnih instrumenata u oblasti nasleđivanja i stvaranja evropskog sertifikata o nasleđivanju iz 2009. godine

преузмите PDF

Vladimir Čolović
Regulisanje priznanja odluka u vezi sa pitanjima roditeljske odgovornosti u pravu EU     (po Uredbi br. 2201/2003 - 'Brisel Bis')

преузмите PDF

Samir Manić, Melisa Softić
Uporednopravni prikaz odgovornosti u vezi sa pregovorima za zaključenje ugovora

преузмите PDF

Duško Dimitrijević
Zakonodavna rešenja članica UE o prometu nekretnina

преузмите PDF

Ana Opačić
Regulativa individualnog stečaja u pravu Evropske unije

преузмите PDF

Dragan Jovašević
Ekstradicija - evropski standardi i pravo Republike Srbije

преузмите PDF

Filip Mirić
Rezolucija Evropskog parlamenta [2007/2011 (INI)] o maloletničkoj delikvenciji

преузмите PDF

Институције

Kristina Obradović
Etički kodeksi članova organa Evropske centralne banke i zaposlenih u Evropskoj centralnoj banci

преузмите PDF

Srđan Korać
Mehanizmi odgovornosti u administraciji Evropske unije

преузмите PDF

Економија, конкуренција, потрошачи

Goran Nikolić
Tendencija i perspektiva robne razmene Srbije sa Evropskom unijom

преузмите PDF

Jelena Tešić
Mere Evropske unije usmerene na kontrolu i sankcionisanje prekomerne tržišne koncentracije

преузмите PDF

Финансије

Sandra Stojadinović-Jovanović
Uredba Komisije (EZ) 834/2009 o kvalitetu izveštavanja statistike stranih filijala

преузмите PDF

Slaven Savić
Metod novčanog toka (cash flow metod) kao potencijalni metod oporezivanja finansijskih usluga

преузмите PDF

Žaklina Novičić
Izveštaj Komisije o javnim finansijama u ekonomskoj i monetarnoj uniji za 2011. godinu

преузмите PDF

Пољопривреда

Dušan Dabović
Propisi Evropske unije u oblasti bezbednosti hrane

преузмите PDF

Jelena Ćeranić
Uredba 510/2006 o zaštiti geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode

преузмите PDF

Наука, технологија, култура

Ana Jovašević
Evropsko patentno pravo i stanje u Srbiji

преузмите PDF

Sanja Jelisavac Trošić, Mina Zirojević Fatić
Saradnja u oblasti stvaranja jedinstvene patentne zaštite

преузмите PDF

Заштита животне средине, здравство

Anđela Stojanović
Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 2009/41/ES o upotrebi genetski modifikovanih mikroorganizama u zatvorenim sistemima

преузмите PDF

Спољна политика, безбедност

Miloš Jončić
Ugovor između EU i Srbije o utvrđivanju okvira za učešće u operacijama za upravljanje krizama

преузмите PDF

Nikola Marić
Izveštaj visokog predstavnika Evropskom parlamentu o glavnim vidovima i osnovnim rešenjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike

преузмите PDF

Nataša Tanjević, Ilija Galjak
Regulativa Evropske unije u borbi protiv dečje pornografije na internetu

преузмите PDF

Sergej Uljanov, Zvonimir Ivanović
Krađa identiteta u Srbiji, rastući problem

преузмите PDF

Судска пракса

Slavko Carić
Pravo na suđenje u razumnom roku

преузмите PDF

Mihajlo Vučić
Evropsko zakonodavno raskršče - odnos između Evropskog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava u svetlu Lisabonskog ugovora

преузмите PDF

Новости

Vesna Ćorić Erić
Pristupanje Evropske unije evropskoj Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

преузмите PDF

Nevena Prolović
Projekti Evropske investicione banke u Srbiji - finansiranje koridora 10

преузмите PDF

Прилози

Najnovije publikacije Evropske unije dostupne na Internetu
Najnovije publikacije Saveta Evrope
Evropa - enciklopedije
Spisak časopisa Centra za evropsku dokumentaciju
Časopisi Evropske unije dostupni na Internetu
Adrese institucija Evropske unije
Evropa na internetu


Европско законодавство

бр. 35-36, 2011

Општа питања

Tatjana Jovanić,
Unapređenje regulatornog okvira u EU: od 'bolje' ka 'pametnoj' regulaciji

преузмите PDF

Законодавство

Dragan Jovašević,
Zastarelost krivičnog dela

преузмите PDF

Vladimir Čolović,
Uredba evropskog parlamenta i Saveta o primeni poboljšanje saradnje
u oblasti prava koje se primenjuje na razvod i pravno razdvajanje
(br. 1259/2010 od 20. decembra 2010.)

преузмите PDF

Економија, потрошачи

Dobrica Vesić - Srbjanka Stojić,
Okvirna direktiva o vodama

преузмите PDF

Финансије

Slaven Savić,
Poreske stope - administrativni aspekti

преузмите PDF

Sandra Stojadinović Jovanović,
Uredba komisije (EZ) 747/2008 o definisanju karakteristika i implementaciji statističke klasifikacije privrednih aktivnosti EU kod statistike stranih filijala

преузмите PDF

Duško Dimitrijević,
O prekograničnom kreditiranju u Evropskoj uniji

преузмите PDF

Nevena Prolović,
Evropska investiciona banka - poslovna filozofija

преузмите PDF

Пољопривреда

Dušan Dabović,
Pravni okvir zaštite bilja Evropske unije

преузмите PDF

Екологија

Mladenka Ignjatić - Dragoljub Todić,
Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o promociji korišćenja energija
iz obnovljivih izvora

преузмите PDF

Наука, технологија, култура

Pero Petrović,
Novi korak zemalja Jugoistočne Evrope ka informacionom društvu -
- ecEE Agenda+

преузмите PDF

Milovan Radaković,
Strategija stvaranja evropskog identiteta

преузмите PDF

Ana Jovašević,
Zaštita kulturnog nasleđa - evropski standardi i pravo Srbije

преузмите PDF

Спољни односи и политика

Žaklina Novičić - Ivona Lađevac,
Evropska služba spoljnih poslova

преузмите PDF

Безбедност

Jelena Ćeranić,
Permanentna strukturisana saradnja u okviru politike bezbednosti
i zajedničke odbrane Evropske unije

преузмите PDF

Vladimir Trapara - Milan Lipovac,
Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama Evropske unije (FRONTEX) - mehanizmi zaštite

преузмите PDF

Sergej Uljanov - Zvonimir Ivanović,
Savremene tendecije u postupanju po Interpolovim poternicama

преузмите PDF

Vladimir Urošević,
Odgovor Evropske unije i Saveta Evrope na visokotehnološki kriminal i bankarsko poslovanje u cloud computing okruženju

преузмите PDF

Branimir Đokić,
Internet napadi - regulativa na nivou Evropske unije

преузмите PDF

Социјална питања, здравство

Mina Zirojević Fatić - Sanja Jelisavac Trošić,
Državna pomoć i uslovi zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Slučaj C-110/03)

преузмите PDF

Anđela Stojanović,
Uredba (EZ) broj 1394/2007 Evropskog parlamenta i Saveta o lekovima za naprednu terapiju

преузмите PDF

Новости из ЕУ

Irina Žarin,
Post-Lisabonski sistem komitologije

преузмите PDF

Прилози

Spisak prinovljenih knjiga u Centru za evropsku dokumentaciju
Spisak časopisa Centra za evropsku dokumentaciju
Adrese institucija Evropske unije
Evropa na internetu
Evropski dokmentacioni centar

2010.Европско законодавство

бр. 33-34, 2010

Законодавство

Jelena Ćeranić, Ph.D.,
Co-operation in the Fields of Justice and Home Affairs under the Lisbon Treaty

преузмите PDF

Dragan Jovašević, Ph.D.,,
European Standards and Informal Measures in Juvenile Criminal Law

преузмите PDF

Vladimir Čolović, Prof.
The European Accident Report – The Firth Directive Relating to Insurance against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles

преузмите PDF

Marko Novaković,
The Protocol 14 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms

преузмите PDF

Институције

Aleksandra Čavoški, Prof.,
Towards further Deepening of Co-operation – Establishment of the European Diplomatic Service

преузмите PDF

Nevena Prolović,
The Lisbon Treaty: Institutional Changes Referring to the European Parliament, European Commission and Decision-Making of the EU Council

преузмите PDF

Економија, конкуренција, предузетништво

Predrag Bjelić, Ph.D., Duško Bugarski, M.A.,
Compulsory European Union Food Labelling

преузмите PDF

Vuk Radović, Ph.D.,
Proxy Voting in the Community Law

преузмите PDF

Финансије

Tatjana Jovanić, Ph.D.,
The Proposal of New Measures of Consumer Protection in Financial Services

преузмите PDF

Hasiba Hrustić, Prof.,
EU Directives on Taxation Applicable to Interest Payments

преузмите PDF

Mile Vranješ, Prof.,
Taxation Aspects of Freedom of Movement of People in the European Union

преузмите PDF

Kristina Obradović, M.A.,
The Legal Nature and Status of the European Central Bank

преузмите PDF

Duško Dimitrijević, Ph.D.,
European Standards on Additional Financial Collateral

преузмите PDF

Пољопривреда

Željko Dragojević, Ph.D.,
The Agricultural and Regional Development Policy in the European Union

преузмите PDF

Заједничка спољна и безбедносна политика

Vladimir Trapara,
The European Union Common Foreign and БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА under the Lisbon Treaty

преузмите PDF

Aleksandar Jazić, M.A., Dragan Đukanović, Ph.D.,
The Decision of the European Union Council on Enlargement to the Western Balkans

преузмите PDF

Irina Žarin, M.A.,
Political Effects of EU Enlargement on European Integration of Potential and Candidate States

преузмите PDF

Ratko M. Vukanić,
The “Atalanta” Operation – Deployment of EU Naval Forces in the Fight against Somali Pirates

преузмите PDF

Судска пракса

Žaklina Novičić, M.A.,
Horizontal Direct Effect of the Directive and General Principle of Anti-Discrimination Based on Age ― Mangold vs. Helm Case (2005)

преузмите PDF

Žaklina Novičić, M.A.,
Reconsideration of ultra vires Acts of the European Court of Justice – Mangold/Honeywell Case (2010)

преузмите PDF

Државна пракса

Muhamed Mujakić, M.A.,
European Charter on Local Self-Governance and its Implementation in Bosnia and Herzegovina

преузмите PDFЕвропско законодавство

бр. 31-32, 2010

Законодавство

Vladimir Čolović, Ph.D.,
The Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a European Small Claims Procedure (No. 861/2007 of 11 July 2007)

преузмите PDF

Dragan Jovašević, Ph.D.,
Stamping out of Money Laundering in the European Union

преузмите PDF

Институционална питања

Adnan Mahmutović, M.A.,
A Short Analysis of the Lisbon Treaty

преузмите PDF

Irina Žarin, M.A.,
The EU Post-Lisbon Institutional Order

преузмите PDF

Žaklina Novičić, M.A.,
The Mechanism of Early Warning to Violation of the Principle of Subsidiarity and Proportionality

преузмите PDF

Економија, конкуренција и предузетништво

Tatjana Jevremović-Petrović, Ph.D.,
Rules Concerning National Mergers, Divisions and Cross-Border Mergers

преузмите PDF

Predrag Bjelić, Ph.D., Valentina Ivanić, M.B.A.,
The Region Competitiveness within the Context of Accession to the European Union

преузмите PDF

Финансије

Duško Dimitrijević, Ph.D.,
Communication from the Commission to the Council on the Programme for the Liberalisation of Capital Movements in the Community

преузмите PDF

Hasiba Hrustić, Ph.D.,
The Fiscalis 2013 Programme (2008-2013)

преузмите PDF

Duško Dimitrijević, Ph.D.,
Council Regulation No 2580/2001 on Specific Measures Directed against Certain Persons and Entities with a View to Combating Terrorism

преузмите PDF

Екологија

Dragoljub Todić, Ph.D.,
Market-Based Instruments in the European Union ЕКОЛОГИЈАal Policy

преузмите PDF

Aleksandra Čavoški, Ph.D.,
The Copenhagen Summit – A Success or Disappointment?

преузмите PDF

Социјална питања

Danijela Spasić, Dalibor Kekić,
The Strategy of Combating Family Violence in Sweden

преузмите PDF

Vladimir Urošević, Ph.D.,
“Click” Frauds

преузмите PDF

Спољна политика

Milovan Radaković, Ph.D.,
Determinants of the EU СПОЉНА ПОЛИТИКА

преузмите PDF

2009.


Европско законодавство

бр. 29-30, 2009

Milovan RADAKOVIĆ,
Community law – European Union law

преузмите PDF

Dragan JOVAŠEVIĆ,
European criminal law in the system of international criminal law

преузмите PDF

Jelena ĆERANIĆ,
European judicial network in criminal matters

преузмите PDF

Vladimir ČOLOVIĆ,
The Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

преузмите PDF

Jelena VILUS,
Mediation as a way of settlement of small claims

преузмите PDF

Sandra STOJADINOVIĆ JOVANOVIĆ,
Commission Regulation (EC) No. 364/2008 as regards the technical format of the transmission of foreign affiliates statistics and the derogations to be granted to Member States

преузмите PDF

Финансије

Hasiba HRUSTIĆ,
Tax treatment of non-commercial importation of goods by travellers in respect of travel from third countries

преузмите PDF

Vanja SERJEVIĆ,
Commission Directive on the transparency of the financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (2006/111/EC)

преузмите PDF

Duško DIMITRIJEVIĆ,
The European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy

преузмите PDF

Наука и технологија

Dragan PRLJA – Mario RELJANOVIĆ,
The European Parliament and Council Directive 24/2009 on the legal protection of computer programs

преузмите PDF

Екологија

Dragoljub TODIĆ,
European Union strategy for sustainable use of natural resources

преузмите PDF

Спољни односи и политика

Aleksandra ČAVOŠKI,
Irish two-act drama

преузмите PDF

Irina ŽARIN,
Stumbling block of the future EU enlargement

преузмите PDF

Ana JOVIĆ-LAZIĆ,
European Union Eastern partnership

преузмите PDF

Žaklina NOVIČIĆ,
Freedom of travelling to EU for citizens of Serbia

преузмите PDF

Социјална питања

Danilo RONČEVIĆ,
Global ЕКОНОМИЈА and rights of employees

преузмите PDF

Sergej ULJANOV – Zvonimir IVANOVIĆ,
Sexual exploitation of children from the aspect of comparative law analysis of international co-operation in criminal investigations

преузмите PDF

Пракса европских судова

Tatjana JEVREMOVIĆ PETROVIĆ,
A step backward on cross-border movement of company’s seat

преузмите PDF

Irena BANOVČANIN HEUBERGER,
Judgement of the Federal Constitutional Court of FR Germany concerning the compatibility of the Law to Ratify the Lisbon Treaty with the Basic Law (the Constitution of FR Germany)

преузмите PDF
Европско законодавство

бр. 27-28, 2009

Законодавство

Dragan JOVAŠEVIĆ,
European Union in stamping out corruption

преузмите PDF

Mirjana KNEŽEVIĆ,
Damage reimbursement in transportation law

преузмите PDF

Vladimir ČOLOVIĆ,
The accession of the European Union to the Hague Conference on International Private Law

преузмите PDF

Економија, потрошачи

Jelena VILUS,
EU directives concerning unfair business-to-consumer practices and misleading advertising

преузмите PDF

Predrag BJELIĆ,
Statistical data concerning activities of foreign affiliates of transnational companies in the European Union

преузмите PDF

Sandra STOJADINOVIĆ-JOVANOVIĆ,
Regulation No. 716/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

преузмите PDF

Финансије

Hasiba HRUSTIĆ,
Regulations of special schemes of value added tax (VAT) in the European Union

преузмите PDF

Duško DIMITRIJEVIĆ,
The Directive No. 88/361/EEC for the implementation of the Treaty

преузмите PDF

Duško DIMITRIJEVIĆ,
The Commission communication on certain legal aspects concerning intra-EU investment

Наука и технологија

Sanja JELISAVAC,
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА and knowledge transfer

преузмите PDF

Екологија

Aleksandra ČAVOŠKI,
The scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community

преузмите PDF

Dragan JOVAŠEVIĆ,
European standards and ЕКОЛОГИЈАal protection

преузмите PDF

Milan S. KOSOVIĆ,
Directive of the European Union establishing a framework for Community action in the field of water policy

преузмите PDF

Здравство

Dalibor KEKIĆ and Dane SUBAŠIĆ,
Regulations on prevention and control of infectious diseases

преузмите PDF

Спољни односи

Ana Jović-LAZIĆ,
European Neighbourhood Policy and a European Neighbourhood and Partnership Instrument

преузмите PDF

Ivan DUJIĆ,
UNASUR-European Union unofficial relations

преузмите PDF

Žaklina NOVIČIĆ and Dragan ĐUKANOVIĆ,
Full capacity and further activities of “EULEX Kosovo”
(Euleks: Pun kapacitet i dalje aktivnosti misije Evropske Unije na Kosovu)

преузмите PDF