13. март 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр 3/1 од 10.03.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у  даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања публикација.ДОКУМЕНТИ:


13. март 2017.
-
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


17. март 2017.
- ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20. март 2017.
- ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

28. март 2017.
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА